Titus 3

Nuadi u hesae, basileia tanuagadi eo aidobudi emi tanutanuaga, se awaabiedi. Se nonoha paisoa lolo gamagaridi aridi eai bena se soasoari, tabu tau esau se ribabaaeai, tabu se haihaiawayagara, na se taubiga mo, edi manabiga abo i masaraha tatao gamagaridi aridi eai. Paana ita hinage nabada wa ribada se walolo, ta awayagara hinage, se woea‐ponorida, hari gadosisi eo aba‐kode udoi udoi ta heayaiedi, nua‐ealayala boeana eai ta mimia eo aiaromagigiri, se hewaiunueda ita hinage tauhewahewaiunu. Na Guiau Tauhemaurida ena taubiga, eo ena gadosisi abiabilolona i masaraha eo ta ita, i tua‐hemaurida wa, nige ita eda paipaisoa e eda laulau dudurai debadi eai, na ia ena nuatoatoa debana eai mo, se labauioida wa deuri‐heaana eai, eo heharihariu Earua Tabuna boeana eai, iaede i hegoi‐auri potada eai, ta abi‐helai Tauhemaurida Iesu Keriso debana eai; ena ainauia debana eai se heduduraidao, ta hemala ena gogo taubina, iaede eda sunusunuma mauri nige nosina. Riba mia‐tahitahina ina.

Ea henua riba ta u riba‐headidiri, arinai abo Eaubada tauataiena se komani se moseuioidi paisoa lolodi se laelaedi. Ginauri ta se lolo, tatao aba‐saguidi ede.
Na hesio eauyaure si otawa, eo isi‐baguna esadi leledi, eo haisaesae, eo laugagaeo ribadi haiawayagaradi: meta nige tatao aba‐saguidi, nige aniodi. 10 Aitea tau lauheata borabora i hetubu, ma‐esega, ma‐labui u ribahesanapuei, murina eai tau doha ina besi, u laugabaei. 11 U nuatui ena laulau se gewagewa, baaea i ginaginauri, iabom ribahematena i ribaeuioi.

12 Sora ena Aretema ea hetamariyawa, e Taikika, abo u aipate adidiri u laoma arigu eai Nikapoli eai; nuagu i adidiri bena huia gogoma eau nei eai abo ea mia. 13 U aipate hinage Senasi, laugagaeo‐tauna, eo Apolo, u hegeru komakomanidi ena se torohai edi adau eai; tabu ginauri esau se deha. 14 Eda tataoyao bena abina se ata se paisoa lolo, abo gonoadi porohe udoi udoi se baheidi, ma‐uauadi eai se laulau.

15 Isi gamagaridi wau‐ta maeguyao ina se lautoiem. Metai hinage taugadosisiemai sunuma boeana eai ta, enamai u lautoiedi.

Ainauiana i mia‐taunimiu, omi gamagarimiu. Amen.
3.15Nikapoli, Makedonia eai, se uri Tito enana. Ia se hetoro Tau‐woeawoea bagubagunana ekalesia Kerete eai i itawataidi.


Copyright information for `SWP