1 Chronicles 3

Vana vaDhavhidhi

Ava ndivo vanakomana vaDhavhidhi, vakamuberekerwa paHebhuroni: Wedangwe Amunoni, mwana waAhinoami muJezireeri; wechipiri Dhanyeri waAbhigairi muKarimeri; wechitatu Abhusaromu mwanakomana waMaaka, mukunda waTarimai mambo weGeshuri; wechina Adhonia mwanakomana waHagiti; weshanu Shefatia waAbhitari, wetanhatu Itireami kuna Egira mukadzi wake.

Wakaberekerwa vatanhatu paHebhuroni, akabata ushepo makore manomwe nemwedzi mitanhatu; akabata ushe paJerusaremu makore makumi matatu namatatu. Ava ndivo vaakaberekerwa paJerusaremu: Shimea, naShobhabhi, naNatani, naSoromoni, ivo vana, vaBhatishua mukunda waAmieri; naIbhari, naErishama, naErifereti; naNoga, naNefegi, naJafia; naErishama, naEriadha, naErifereti, ivo vapfumbamwe.

Ndivo vose vaiva vana vaDhavhidhi, vanakomana vavarongo vasingaverengwi; uye Tamari wakanga ari hanzvadzi yavo.

10 Mwanakomana waSoromoni akanga ari Rehobhoami, mwanakomana wake Abhia, mwanakomana wake Asa, mwanakomana wake Jehoshafati; 11 mwanakomana wake Joramu, mwanakomana wake Ahazia, mwanakomana wake Joashi; 12 mwanakomana wake Amazia, mwanakomana wake Azaria, mwanakomana wake Jotamu; 13 mwanakomana wake Ahazi, mwanakomana wake Hezekia, mwanakomana wake Manase; 14 mwanakomana wake Amoni, mwanakomana wake Josia. 15 Vanakomana vaJosia: Wedangwe Johanani, wechipiri Jehoyakimu, wechitatu Zedhekia, wechina Sharumi.

16 Vanakomana vaJehoyakimu: Mwanakomana wake Jekonia, mwanakomana wake Zedhekia.

17 Vanakomana vaJekonia, vakatapwa. Shearitieri mwanakomana wake, 18 naMarikirami, naPedhaya, naShenazari, Jekamia, Hoshama, naNedhabhia. 19 Vanakomana vaPedhaya: Zerubhabheri, naShimei; vanakomana vaZerubhabheri: Meshurami, naHanania; uye Sheromiti akanga ari hanzvadzi yavo; 20 naHashubha, naOheri, naBherekia, naHasadhia, naJushabhiheshedhi, ivo vashanu.

21 Vanakomana vaHanania: Peratia, naJeshaya; vanakomana vaRefaya, vanakomana vaArinani, vanakomana vaObhadhiya, vanakomana vaShekania. 22 Vanakomana vaShekania: Shemaya; navanakomana vaShemaya; Hatushi, naIgari, naBharia, naNearia, naShafati, ivo vatanhatu.

23 Vanakomana vaNearia: Erioenai, naHizikia, naAzirikami, ivo vatatu.

24 Vanakomana vaErioenai: Hodhavhia, naEriashibhi, naPeraya, naAkubhi, naJohanani, naDheraya, naAnani, ivo vanomwe.

Copyright information for Shona