1 Chronicles 3

Vana vaDhavhidhi

1 Ava ndivo vanakomana vaDhavhidhi, vakamuberekerwa paHebhuroni: Wedangwe Amunoni, mwana waAhinoami muJezireeri; wechipiri Dhanyeri waAbhigairi muKarimeri; 2wechitatu Abhusaromu mwanakomana waMaaka, mukunda waTarimai mambo weGeshuri; wechina Adhonia mwanakomana waHagiti; 3weshanu Shefatia waAbhitari, wetanhatu Itireami kuna Egira mukadzi wake.

4Wakaberekerwa vatanhatu paHebhuroni, akabata ushepo makore manomwe nemwedzi mitanhatu; akabata ushe paJerusaremu makore makumi matatu namatatu. 5Ava ndivo vaakaberekerwa paJerusaremu: Shimea, naShobhabhi, naNatani, naSoromoni, ivo vana, vaBhatishua mukunda waAmieri; 6naIbhari, naErishama, naErifereti; 7naNoga, naNefegi, naJafia; 8naErishama, naEriadha, naErifereti, ivo vapfumbamwe.

9Ndivo vose vaiva vana vaDhavhidhi, vanakomana vavarongo vasingaverengwi; uye Tamari wakanga ari hanzvadzi yavo.

10Mwanakomana waSoromoni akanga ari Rehobhoami, mwanakomana wake Abhia, mwanakomana wake Asa, mwanakomana wake Jehoshafati; 11mwanakomana wake Joramu, mwanakomana wake Ahazia, mwanakomana wake Joashi; 12mwanakomana wake Amazia, mwanakomana wake Azaria, mwanakomana wake Jotamu; 13mwanakomana wake Ahazi, mwanakomana wake Hezekia, mwanakomana wake Manase; 14mwanakomana wake Amoni, mwanakomana wake Josia. 15Vanakomana vaJosia: Wedangwe Johanani, wechipiri Jehoyakimu, wechitatu Zedhekia, wechina Sharumi.

16Vanakomana vaJehoyakimu: Mwanakomana wake Jekonia, mwanakomana wake Zedhekia.

17Vanakomana vaJekonia, vakatapwa. Shearitieri mwanakomana wake, 18naMarikirami, naPedhaya, naShenazari, Jekamia, Hoshama, naNedhabhia. 19Vanakomana vaPedhaya: Zerubhabheri, naShimei; vanakomana vaZerubhabheri: Meshurami, naHanania; uye Sheromiti akanga ari hanzvadzi yavo; 20naHashubha, naOheri, naBherekia, naHasadhia, naJushabhiheshedhi, ivo vashanu.

21Vanakomana vaHanania: Peratia, naJeshaya; vanakomana vaRefaya, vanakomana vaArinani, vanakomana vaObhadhiya, vanakomana vaShekania. 22Vanakomana vaShekania: Shemaya; navanakomana vaShemaya; Hatushi, naIgari, naBharia, naNearia, naShafati, ivo vatanhatu.

23Vanakomana vaNearia: Erioenai, naHizikia, naAzirikami, ivo vatatu.

24Vanakomana vaErioenai: Hodhavhia, naEriashibhi, naPeraya, naAkubhi, naJohanani, naDheraya, naAnani, ivo vanomwe.

Copyright information for Shona