1 Chronicles 9

Vanhu, vakazogara Jerusaremu, shure kwokutapwa kwavo

1 Naizvozvo vaIsiraeri vose vakaverengwa mazita avo; tarirai, akanyorwa ose mubhuku yamadzimambo alsiraeri. VaJudha vakazotapwa, vakaiswa Bhabhironi nokuda kwokudarika kwavo.

2Zvino, vakatanga kugara panyika yavo napamaguta avo, vakanga vari vaIsiraeri, navapirisiti, navaRevhi, navaNetinimi. 3PaJerusaremu ndipo pakanga pagere vana vaJudha, navana vaBhenjamini, navana vaEfuremu, navaManase; 4Utai mwanakomana waAmihudhi, mwanakomana waOmiri, mwanakomana waImiri, mwanakomana waBhani, wavana vaPerezi mwanakomana waJudha. 5NavaShiro: Asaya mwanakomana wedangwe, navanakomana vake. 6Vanakomana vaZera: Jeueri, nehama dzavo, vana mazana matanhatu namakumi mapfumbamwe.

7Vanakomana vaBhenjamini: Saru, mwanakomana waMeshirami, mwanakomana waHodhavhia, mwanakomana waHasenua.

8Nalbheneya, mwanakomana waJehorami, naEra mwanakomana waUzi, mwanakomana waMikiri, naMeshurami mwanakomana waShefatia, mwanakomana waReueri, mwanakomana waIbhiniya; 9nehama dzavo, marudzi avo aisvika mazana mapfumbamwe namakumi mashanu namatanhatu. Varume ava vose vakanga vari vakuru vedzimba dzamadzibaba padzimba dzamadzibaba avo.

10Vavapirisiti: Jedheiya, naJehoyaribhi, naJakini; 11naAzaria, mwanakomana waHirikia, mwanakomana waMeshurami, mwanakomana waZadhoki, mwanakomana waMerayoti, mwanakomana waAhitubhi, mukuru paimba yaMwari, 12naAdhaya, mwanakomana waJehorami, mwanakomana waPashuri, mwanakomana waMarikija, naMaasai, mwanakomana waAdhieri, mwanakomana waJazera, mwanakomana waMeshurami, mwanakomana waMeshiremiti, mwanakomana waImeri; 13nehama dzavo, vakuru vedzimba dzamadzibaba avo vakasvika chiuru chimwe namazana manomwe namakumi matanhatu; varume vane simba kwazvo noumhare pabasa rokushumira paimba yaMwari.

14VavaRevhi: Shemaya mwanakomana waHashubhi, mwanakomana waAzirikami, mwanakomana waHashabhia, wavanakomana vaMerari; 15naBhakibhakari, naHoreshi, naGarari, naMatania mwanakomma waMika, mwanakomana waZikiri, mwanakomana waAsafi; 16naObhadhiya mwanakomana waShemaya, mwanakomana waGarari, mwanakomana waAsa, mwanakomana waErikana, vakanga vagere pamisha yavaNetofati.

17Vatariri vamasuo: Sharumi, naAkubhi, naTarimoni, naAhikami, nehama dzavo; Sharumi ndiye akanga ari mukuru; 18ndivo vaitarira suo ramambo rokumabvazuva kusvikira zvino; vakanga vari vatariri vamasuo emisasa yavana vaRevhi.

19Sharumi mwanakomana waKore, mwanakomana waEbhiasafi, mwanakomana waKora, nehama dzake, ivo veimba yababa vake, vaKora, ndivo vaiva nebasa rokushumira, vakatarira masuo etabhenekari; madzibaba avo aitarira misasa yaJehovha, nokuchengeta mikova. 20Pinehasi mwanakomana waEriazari aiva murairi wavo kare, Jehovha akava naye.

21Zekariya mwanakomana waMesheremia, akanga ari mutariri womukova wetende rokusangana.

22Ava vose, vakatsaurwa kuti vave vatariri vamasuo, vakasvika mazana maviri negumi navaviri. Ava vose vakaverengwa mazita avo pamisha yavo, vakanga vakagadzwa pabasa ravo rakatarwa naDhavhidhi naSamueri muoni.

23Naizvozvo ivo navana vavo vakanga vari vatariri vamasuo eimba yaJehovha, iyo imba yetabhenekari, vachiravana.

24Vatariri vakanga vari kumativi mana, kumabvazuva, nokumavirira, nokumusoro, nenyasi. 25Hama dzavo pamisha yavo vaifanira kuuya nguva dzose kana mazuva manomwe apera, kuzogara navo. 26Nokuti vatariri vana vakuru vemikova, vakanga vari vaRevhi, vaiva pabasa iri rakatarwa, vaitarira makamuri nezvivigiro zvefuma paimba yaMwari. 27Vaigarapo vakapoteredza imba yaMwari, nokuti ndivo vakanga vapiwa basa iri, vaiva nebasa rokuizarura mangwanani ose. 28Vamwe vavo vaifanira kutarira midziyo yokushumira nayo; nokuti yaipinzwa ichiverengwa, uye yaibudiswa ichiverengwa. 29Vamwe vavozve vakanga vakagadzwa kuti vatarire nhumbi nemidziyo yose nenzvimbo tsvene, noupfu hwakatsetseka, newaini, namafuta, nezvinonhuwira, nemiti inonhuwira. 30Vamwezve vavanakomana vavapirisiti vaifanira kugadzira zvinonhuwira zvakavenganiswa. 31Matitia, mumwe wavaRevhi, mwanakomana wedangwe waSharumi, wavaKora, wakanga akatarirwa basa rezvinhu zvaibikwa mugango. 32Navamwe vehama dzavo, vavana vaKora, vaifanira kutarira zvingwa zvokuratidza, kuzvigadzira Sabata rimwe nerimwe.

33Uye ndivo vaimbi, vakuru vedzimba dzamadzibaba avaRevhi, vaigara mumakamuri vasingabati zvimwe; nokuti vaibata basa ravo masikati nousiku.

34Ivo vaiva vakuru vedzimba dzamadzibaba avaRevhi, vakuru kumarudzi avo; ndivo vaigara Jerusaremu.

35Zvino paGibhiyoni pakanga pagere baba vaGibhiyoni, Jeyieri; zita romukadzi wake rakanga riri Maaka. 36Mwanakomana wake wedangwe waiva Abhidhoni, tevere Zuri, naKishi, naBhaari, naNeri, naNadhabhi; 37naGedhori, naAhio, naZekariya, naMikiroti.

38Mikiroti wakabereka Shimeami. Ivo vaigarawo pamwechete nehama dzavo paJerusaremu, pakatarisana nehama dzavo.

39Neri akabereka Kishi, Kishi akabereka Sauro, Sauro akabereka Jonatani, naMarikishua, naAbhinadhabhu, naEshibhaari.

40Mwanakomana waJonatani waiva Meribhibhaari. Meribhibhaari akabereka Mika. 41Vanakomana vaMika: Pitoni, naMereki, naTarea, naAhazi. 42Ahazi akabereka Jara, Jara akabereka Arimeti naAzimavheti, naZimiri; Zimiri akabereka Moza; 43Moza akabereka Bhinea, naRefaya mwanakomana wake, naEreasa mwanakomana wake, naAzeri mwanakomana wake; 44Azeri akanga ana vanakomana vatanhatu; mazita avo ndiwo: Azirikami, naBhokeru, naIshimaeri, naShearia, naObhadhiya, naHanani. Ndivo vanakomana vaAzeri.

Copyright information for Shona