1 Corinthians 5

Pauro unoraira vaKorinte pamusoro povupombwe

1 Vanhu vose vanoti vupombwe bwuripo pakati penyu, vupombwe bwakadaro bwusingazikanwi kunyange pakati pavahedheni, bwokuti mumwe unogara nomukadzi wababa vake. 2Munozvikudza, hazvizaiva nani here kuti dai makachema, kuti uyo wakabate basa iri abviswe pakati penyu? 3Nokuti ini, zvirokwazvo, kunyange ndisipo nomuviri, asi ndiripo hangu nomweya, ndatotongesa uyo wakaita chinhu ichi, sendinenge ndiripo, 4nemi, makavungana pamwe chete nomweya wangu nezita raShe Jesu Kristu, nesimba raShe wedu Jesu Kristu. 5kuti munhu wakadai aiswe kunaSatani, nyama iparadzwe, kuti mweya uponeswe pazuva raShe Jesu. 6Kuzvirumbidza kwenyu hakuna kunaka. Ko hamuzivi kuti mbiriso shoma inovirisa bundu rose here? 7Bvisai mbiriso yekare, kuti muve bundu idzva, sezvamusina kuviriswa. Nokuti paseka yedu, yakatibayirwa isu, ndiKristu; 8saka ngatiite mutambo, tisingaiti nembiriso yekare, kana nembiriso yokushata nokuipa; asi nechingwa chisina kuviriswa chokururama nezvokwadi. 9Ndakakunyorerai nemwadhi yangu, kuti murege kufambidzana nemhombwe; 10handiti nemhobwe dzose dzenyika ino, kana vanoruchiva, kana makororo, kana vanonamata zvifananidzo, nokuti kana zvakadaro maifanira kubva panyika. 11Asi zvino ndinokunyorerai, kuti murege kufambidzana nomunhu unoidzwa hama, kana achinamata zvifananidzo, kana mutuki, kana unosinwa doro, kana gororo; musadya nowakadai. 12Nokuti ini ndichatongereiko vari kunze? Ko imi hamutongi vari pakati penyu here? 13Asi avo vari kunze. Mwari unovatonga. Bvisai pakati penyu munhu uyo wakaipa.

Copyright information for Shona