1 Kings 18

Eria navaporofita vaBhaari pagomo reKarimeri

1 Zvino mazuva mazhinji akati apfuura, shoko raJehovha rikasvika kuna Eria negore rechitatu, richiti, "Enda undozviratidza kuna Ahabhi; ndigotuma mvura panyika." 2Ipapo Eria akandozviratidza kuna Ahabhi. Zvino nzara yakanga yanyanya kwazvo paSamaria. 3Ahabhi akadana Obhadhiya, iye wakanga ari mutariri weimba yake. (Zvino Obhadhiya wakanga achitya Jehovha kwazvo; 4nokuti nenguva iyo Izebheri yaakaparadza nayo navaporofita vaJehovha, Obhadhia wakatora vaporofita vane zana, akavavanza makumi mashanu namakumi mashanuzve mubako, akavapa chingwa nemvura.) 5Zvino Ahabhi akati kuna Obhadhiya, "Famba nenyika, kumatsime emvura, nokuhova dzose; zvimwe tingawana bundo, tiraramise mabhiza namahesera,tirege kurashikirwa nezvipfuwo zvose." 6Naizvozvo vakagovana nyika, kuti vafambe nayo; Ahabhi akaenda ari oga kuno rumwe rutivi, Obhadhiya akaendawo ari oga kuno rumwe rutivi.

7Zvino Obhadhiya wakati ari panzira, Eria akasangana naye; akamuziva, akawira pasi nechiso chake, akati, "Ndimi here, ishe wangu Eria?"

8Iye akamupindura, akati, "Ndini; enda unoudza ishe wako, uti, Tarirai, Eria ari pano.'

9Iye akati, "Ndatadzeiko, zvamoda kuisa muranda wenyu mumaoko aAhabhi, andiuraye? 10NaJehovha Mwari wenyu mupenyu, hapano rudzi kana ushe kwaasina kutuma iye ishe wangu kukutsvakai; kana vakati, Haapo pano, waipikisa ushe uhwo kana rudzi urwo, kuti havana kukuwanai.' 11Zvino moti, Enda undoudza ishe wako, uti, Eria ari pano.' 12Zvimwe ndichangobva kwamuri, Mweya waJehovha ndokukuisai kwandisingazivi; zvino kana ndikandoudza Ahabhi, akakushayai, uchandiuraya, asi ini muranda wenyu ndinotya Jehovha kubva pauduku hwangu. 13Ishe wangu hamuna kuudzwa here zvandakaita panguva iya Izebheri yaakauraya nayo vaporofita vaJehovha kuti ndakavanza vaporofita vaJehovha, vane zana, makumi mashanu namakumi mashanu mubako, ndikavapa zvingwa nemvura? 14Zvino moti, Chindoudza ishe wako,' uti, Eria ari pano.' " Iye uchandiuraya.

15Eria akati, "NaJehovha wehondo mupenyu, iye wandimire pamberi pake, ndichazviratidza kwaari nhasi zvirokwazvo." 16Naizvozvo Obhadhiya akaenda kuna Ahabhi, akamuudza Ahabhi akandosangana naEria.

17Zvino Ahabhi wakati achiona Eria, Ahabhi akati kwaari, "Ndiwe here, iwe mutambudzi waIsiraeri?" 18Iye akati, "Ini handina kutambudza Isiraeri; asi ndiwe neimba yababa vako, nokuti makasiya mirairo yaJehovha, mukatevera vaBhaari. 19Naizvozvo zvino chituma vanhu uunganidze vaIsiraeri vose pagomo reKarimeri, navaporofita vaBhaari vana mazana mana vanodya patafura yaIzebheri,"

20Naizvozvo Ahabhi akatuma vanhu kuvana vaIsiraeri vose, akaunganidza vaporofita pagomo reKarimeri. 21Zvino Eria akaswedera kuvanhu vose, akati, "Mucharamba muchifunga mifungo miviri kusvikira rinhiko? Kana Jehovha ari Mwari, mumutevere, kana ari Bhaari, mumutevere iye." Asi vanhu havana kupindura shoko rimwe.

22Ipapo Eria akati kuvanhu, "Ini, iyeni ndoga, ndini ndasara kuvaporofita vaJehovha, asi vaporofita vaBhaari vanosvika varume vana mazana mana namakumi mashanu." 23Naizvozvo ngavatipe nzombe mbiri, ivo vazvitsaurire nzombe imwe, vaiguranye, vaiise pamusoro pehuni, asi varege kuisa moto pasi payo; neniwo ndichagadzira imwe nzombe, ndichiisa pamusoro pehuni, asi ndisingaisi moto pasi payo. 24Zvino imi mudane zita ramwari wenyu, ini ndidanewo zita raJehovha, Mwari unopindura nomoto, iye ngaave Mwari. Vanhu vose vakapindura, vakati, "Zvarehwa zvakanaka."

25Ipapo Eria akati kuvaporofita vaBhaari, "Chizvitsaurirai nzombe imwe, mutange kuigadzira, nokuti muri vazhinji; mudane zita ramwari wenyu, asi murege kuisa moto pasi payo."

26Ivo vakatora nzombe yavakanga vapiwa, vakaigadzira, vakadana zita raBhaari kubva mangwanani kusvikira masikati makuru, vachiti, "Bhaari, tinzwei!" Asi kwakanga kusine inzwi kana unopindura. Vakapoteredza aritari yakanga yavakwa vachipembera.

27Zvino panguva yamasikati makuru Eria akavaseka, akati, "Danidzirai kwazvo; nokuti mwari, zvimwe ari pakufunga, zvimwe waenda kumwe, zvimwe wafamba rwendo, kana zvimwe uvete hake, anofanira kumutswa." 28Ipapo vakadanidzira kwazvo, vakazvicheka netsika dzavo neminondo namapfumo, kusvikira ropa richidzutuka kwavari. 29Masikati makuru akati apfuura, vakaporofita kusvikira panguva yokubayira chipo chamadekwana; asi kwakanga kusina inzwi kana unopindura, kana wakanga achiteerera.

30Ipapo Eria akati kuvanhu vose, "Swederai kwandiri," vanhu vose vakaswedera kwaari. Zvino wakagadzira aritari yaJehovha yakanga yaputswa.

31Eria akatora mabwe ane gumi namaviri akaenzana namarudzi avana vaJakobho iye wakanga audzwa naJehovha zvichinzi, "Zita rako richanzi Isiraeri."

32Akavaka aritari namabwe iwayo nezita raJehovha, akachera goronga rakakomba aritari rakanga rakaenzana napangadzvarwa zviyero zviviri zvezviyo.

33Akaronga huni, akaguranya nzombe, akaiisa pamusoro pehuni, akati, "Chizadzai zvirongo zvina nemvura, muidire pamusoro pechipiriso chinopiswa, napamusoro pehuni." 34Akati, "Itai izvozvo rwechipiri," vakazviita rwechipiri. Akati, "Itai izvozvo rwechitatu;" vakazviita rwechitatu.

35Mvura ikayerera, ikapoteredza aritari; akazadza negorongawo nemvura. 36Nenguva yokubayira chipo chamadekwana, muporofita Eria akaswedera, akati, "Imi Jehovha, Mwari waAbhurahamu, nowaIsaka, nowaIsiraeri, uye kuti ini ndiri muranda wenyu, uye kuti ndakaita izvi zvose ndarairwa nemi. 37Ndinzwei Jehovha, ndinzwei, kuti vanhu ava vazive kuti imi Jehovha ndimi Mwari, uye kuti ndimi makadzosazve moyo yavo." 38Ipapo moto waJehovha wakaburuka, ukapedza chipiriso chinopiswa, nehuni, namabwe, neguruva, ukananzva mvura yakanga iri mugoronga.

39Vanhu vose vakati vachizviona, vakawira pasi nezviso zvavo, vakati, "Jehovha ndiye Mwari, Jehovha ndiye Mwari!"

40Eria akati kwavari, "Batai vaporofita vaBhaari, varege kupukunyuka kunyange nomumwe wavo." Vakavabata. Eria akaburuka navo kurukova Kishoni, akavaurayirapo. 41Eria akati kuna Ahabhi, "Chirongedzai, mudye, munwe, nokuti kuno kuunga kwemvura zhinji."

42Naizvozvo Ahabhi akarongedza kundodya nokunwa. Eria akakwira pamusoro pegomo reKarimeri, akagwadamira pasi, akaisa chiso chake pakati pamabvi ake; 43akati kumuranda wake, "Chikwira zvino, utarire kurutivi rwegungwa." Akakwira akatarira, akati, "Hakuna chinhu." Akati, "Endazve, kanomwe." 44Zvino panguva yechinomwe akati, "Tarirai, kune gore duku, rinokwira richibva mugungwa, rakafanana nechanza chomunhu." Akati, "Enda, undoti kuna Ahabhi, `Sungai ngoro yenyu, muburuke, kuti murege kudzivirirwa nemvura.' "

45Zvino nguva duku yakati yapfuura, denga rikasviba namakore nemhepo, mvura zhinji ikanaya Ahabhi akaenda nengoro, akasvika Jezereeri. 46Ruoko rwaJehovha rukasimbisa Eria; akazvisunga chivuno chake, akamhanya pamberi paAhabhi kusvikira pasuo reJezereeri.

Copyright information for Shona