1 Samuel 28

Sauro anondobvunza mukadzi muuki paEndori

1 Zvino namazuva iwayo vaFirisitia vakaunganidza hondo dzavo kuzorwa navaIsiraeri. Akishi akati kuna Dhavhidhi, "Ziva kwazvo kuti unofanira kuenda neni nehondo, iwe navanhu vako." 2Dhavhidhi akati kuna Akishi, "Naizvozvo muchaziva muranda wenyu zvaanogona kuita." Akishi akati kuna Dhavhidhi, "Naizvozvo ndichakuita muchengeti womusoro wangu nokusingaperi."

3Samueri zvino wakanga afa; vaIsiraeri vakanga vamuchema, vamuviga paRama, imo muguta rake; Sauro akanga abvisa panyika masvikiro navauki. 4Zvino vaFirisitia vakaungana, vakavaka misasa yavo paShunemi; Sauro akaunganidza vaIsiraeri vose, ivo vakavaka misasa yavo paGiribhoa. 5Zvino Sauro wakati achiona hondo dzavaFirisitia, akatya, moyo wake ukadedera kwazvo.

6Sauro akabvunza Jehovha, asi Jehovha haana kumupindura, kunyange pakurota, kana nendimi, kana navaporofita.

7Ipapo Sauro akati kuvaranda vake, "Nditsvakirei mukadzi unosvikirwa, ndiende kwaari ndindomubvunza iye." Varanda vake vakati kwaari, "Tarirai, kuno mukadzi unosvikirwa paEndori." 8Sauro akazvishandura, akafuka dzimwe nguvo, akaenda, iye navamwe varume vaviri, vakasvika kumukadzi usiku; akati, "Ndiukirewo nomweya unokusvikira, undikwidzire wandichakuudza."

9Mukadzi akati kwaari, "Tarira, unoziva zvakaitwa naSauro, kuti wakaparadza masvikiro navauki panyika, unoteyireiko upenyu hwangu, ndiurawe?"

10Sauro akapika kwaari naJehovha, akati, "NaJehovha mupenyu, iwe haungavi nemhosva pachinhu ichi." 11Zvino mukadzi akati, "Ndokukwidzira aniko?" Akati, "Ndikwidzire Samueri." 12Mukadzi wakati achiona Samueri, akadanidzira nenzwi guru. Mukadzi akataura naSauro, akati, "Mandinyengerereiko? Nokuti ndimi Sauro?" 13Mambo akati kwaari, "Usatya hako, asi unowoneiko?" Mukadzi akati kuna Sauro, "Ndinoona mudzimu unokwira achibuda panyika."

14Akati kwaari, "Wakadiniko?" Akati, "Kunomutana unokwira, akafuka nguvo." Sauro akaziva kuti ndiye Samueri, akakotamira pasi nechiso chake, akanamata kwaari. 15Samueri akati kuna Sauro, "Wanditambudzireiko uchindikwidza?" Sauro akapindura akati, "Ndinotambudzika kwazvo; nokuti vaFirisitia vanorwa neni, naMwari wabva kwandiri, haachatongondipinduri, kunyange., navaporofita, kana nokurota; naizvozvo ndakudanai imi, kuti mundizivise zvandinofanira kuita."

16Samueri akati, "Unondibvunzireiko ini, Jehovha zvaakabva kwauri, akava muvengi wako? 17Jehovha wakazviitira izvo zvaakataura neni; Jehovha akabvarura ushe pamaoko ako, akahupa mumwe wokwako, iye Dhavhidhi. 18Nokuti hauna kuteerera inzwi raJehovha, hauna kuitira vaAmareki nokutsamwa kwake kukuru; naizvozvo Jehovha wakakuitira chinhu ichi nhasi. 19Zvino Jehovha uchaisa vaIsiraeri pamwechete newe mumaoko avaFirisitia; mangwana iwe navanakomana vako muchava neni; Jehovha uchaisa hondo yavaIsiraeri mumaoko avaFirisitia."

20Ipapo Sauro akawira pasi pakarepo, akatsivama, akatya kwazvo pamusoro pamashoko aSamueri; kwakanga kusina simba maari, nokuti wakanga asina kudya zvokudya zuva iro rose, kunyange nousiku hwose. 21Zvino mukadzi akauya kuna Sauro, akaona kuti unotambudzika kwazvo, akati kwaari, "Tarirai, murandakadzi wenyu wakateerera inzwi renyu, ndikasarangarira upenyu hwangu, asi ndakateerera mashoko enyu amakandiudza. 22Naizvozvo zvino, chiteereraiwo inzwi romurandakadzi wenyu, ndiise chimedu chechingwa pamberi penyu, mudye, muve nesimba kana moenda henyu." 23Asi iye wakaramba, akati, "Handidi hangu kudya." Asi varanda vake vakamukurudzira pamwechete nomukadzi, akazoteerera manzwi avo. Naizvozvo akasimuka pasi, akagara panhovo. 24Zvino mukadzi wakanga ane mhuru yakakodzwa mumba; akakurumidza akaibaya, akatora upfu, akahukanya, akabika nahwo chingwa chisina kuviriswa; 25akazviisa pamberi paSauro napamberi pavaranda vake; vakadya. Ipapo vakasimuka, vakaenda usiku ihwohwo.

Copyright information for Shona