1 Samuel 29

Dhavhidhi anodziviswa kubatsira vaFirisitia pakurwa

1 Zvino vaFirisitia vakaunganidza hondo dzavo dzose paAfeki, asi vaIsiraeri vakavaka misasa yavo patsime raiva paJezereeri. 2Madzishe avaFirisitia akapfuura akaita mazana-nemazana zviuru-nezviuru, naDhavhidhi navanhu vake vakapfuurawo vachitevera Akishi. 3Ipapo machinda avaFirisitia akati, "Ko vaHebheru ava vanoiteiko pano?" Akishi akati kumachinda avaFirisitia, "Ko uyu haazi Dhavhidhi, muranda waSauro, mambo waIsiraeri, ugere neni mazuva ano kana makore ano here? Handina kuwana mhosva kwaari, chinguva chaakatizira kwandiri kusvikira nhasi."

4Asi machinda avaFirisitia akamutsamwira, machinda avaFirisitia vakati kwaari, "Dzosa munhu uyu, adzokere uko kwake kwawakamuisa iwe, asi ngaarege kuburuka kundorwa nesu, kuti arege kutipandukira akava muvengi wedu pakurwa. Nokuti munhu uyu ungandoyananisa ishe wake neiko? Hatiti nemisoro yavanhu ava here?

5"Ko uyu haazi Dhavhidhi uya wavakaimbira vachibvumirana pakutamba kwavo, vachiti,

`Sauro wakauraya zviuru

zvamazana,

Asi Dhavhidhi makumi ezviuru zvamazana?' "

6Ipapo Akishi akadana Dhavhidhi, akati kwaari, "NaJehovha mupenyu, iwe wakanga uri munhu wakarurama, nokubuda kwako nokupinda kwako pahondo kwakanga kuchindifadza ini, nokuti handina kuwana zvakaipa kwauri kubva pazuva rawakasvika kwandiri kusvikira zuva ranhasi; asi madzishe haakufariri. 7Naizvozvo zvino chidzoka hako, uende norugare, kuti urege kuzoita chisingafadzi madzishe avaFirisitia."

8Dhavhidhi akati kuna Akishi, "Ndadiniko? Makawaneiko kumuranda wenyu chinguva chandakagara nemi kusvikira nhasi, kuti ndirege kundorwa navavengi vashe wangu mambo?" 9Akishi akapindura, akati kuna Dhavhidhi, "Ndinoziva kuti unondifadza ini, somutumwa waMwari; asi machinda avaFirisitia akati, `Ngaarege kukwira nesu kundorwa.' 10Naizvozvo zvino chimuka hako achiri mangwanani pamwechete navaranda vashe wako vakauya newe; zvino kana mamuka mangwanani, mogona kuona, muende henyu."

11Naizvozvo Dhavhidhi akamuka mangwanani, iye navanhu vake, vakaenda mangwanani, vakadzokera kunyika yavaFirisitia. VaFirisitia vakakwira vakaenda Jezereeri.

Copyright information for Shona