2 Chronicles 14

Asa mambo waJudha

1 Zvino Abhija akavata namadzibaba ake, akavigwa muguta raDhavhidhi; Asa mwanakomana wake akamutevera paushe, pamazuva ake nyika yakanga ino rugare makore ane gumi. 2Asa akaita zvakanaka nezvakarurama pamberi paJehovha Mwari wake. 3Nokuti akabvisa aritari dzavamwari vatorwa, namatunhu akakwirira, akaputsa shongwe, nokutemawo matanda okunamata nawo; 4akaraira vaJudha kuti vatsvake Jehovha Mwari wamadzibaba avo, nokuchengeta murau nomurayiro. 5Akabvisawo pamaguta ose avaJudha matunhu akakwirira nezvifananidzo zvezuva; ushe hukava norugare iye ari mambo. 6Akavaka maguta akakombwa paJudha; nokuti nyika yakanga ino rugare, akanga asina kurwa pamakore iwayo; nokuti Jehovha akanga amuzorodza. 7Nokuti akati kuvaJudha, "Ngativake maguta iwayo, tiapoteredze namasvingo, neshongwe, namasuo, namazariro; nyika ichiri pamberi pedu, nokuti takatsvaka Jehovha Mwari wedu; takamutsvaka, akatizorodza pamativi ose." Ipapo vakavaka, vakagara zvakanaka. 8Asa akanga ane hondo yavaJudha, vane zviuru zvina mazana matatu, vakanga vakashonga nhovo huru namapfumo; neyavaBhenjamini vane zviuru zvina mazana maviri namakumi masere, vakanga vakashonga nhovo vaifura nouta; ava vose vaiva varume vane simba noumhare.

9Zvino Zera multiopia akauya kuzorwa navo nehondo yavanhu vane zviuru zvezviuru, nengoro dzina mazana matatu; akasvika Maresha.

10Ipapo Asa akabuda kuzorwa naye, vakagadzira kuzorwa pamupata weZefata paMaresha. 11Asa akachema kuna Jehovha Mwari wake, akati, "Jehovha hakuna angabatsira asine simba kurwa nounesimba, asi imi moga; tibatsirei Jehovha Mwari wedu; nokuti tinovimba nemi, tasvika kuzorwa navazhinji ava nezita renyu. Imi Jehovha, ndimi Mwari wedu; munhu ngaarege kukukundai imi."

12Ipapo Jehovha akaparadza vaItiopia pamberi paAsa, napamberi pavaJudha, vaItiopia vakatiza. 13Asa navanhu vaakanga anavo vakavateverera kusvikira paGerari; vaItiopia vakaurawa vazhinji, vakakoniwa kuzosimbazve; nokuti vakaparadzwa pamberi paJehovha napamberi pehondo yake vaJudha vakaenda nezvizhinji kwazvo zvavakapamba. 14Vakaparadza maguta ose akapoteredza Gerari; nokuti vakavhunduswa naJehovha; vakapamba maguta ose, nokuti kwakanga kune zvingapambwa zvizhinji maari. 15Vakaparadzawo matende ezvipfuwo, vakatapa makwai mazhinji nemakamera, ndokudzokera Jerusaremu.

Copyright information for Shona