2 Kings 11

Ataria mai vaAhazia, anobata ushe hwaJudha

1 Zvino Ataria mai vaAhazia, wakati achiona kuti mwanakomana wake wafa, akasimuka, akaparadza vose vorudzi rwamambo.

2Asi Jehoshebha mukunda wamambo Joramu, hanzvadzi yaAhazia, wakatora Joashi mwanakomana waAhazia, akamuba pakati pavanakomana vamambo vaiurawa, iye nomureri wake, mumba mokuvata; vakamuvanza panaAtaria, naizvozvo haana kuurawa. 3Akagara naye akavanzwa mumba maJehovha makore matanhatu; Ataria akabata ushe panyika.

4Zvino negore rechinomwe Jehoyadha akatuma vanhu vakatora vakuru vamazana vavaKari navarindi vamambo, akauya navo kwaari mumba maJehovha, akaita sungano navo, akavapikisa mumba maJehovha, akavaratidza mwanakomana wamambo. 5Akavaraira, akati, "Munofanira kuita kudai, Imi munopinda neSabata, chetatu chenyu munofanira kuva varindi veimba yama mbo; 6chimwe chetatu munofanira kumira pasuo rinonzi Suri; chimwe cheta tuzve vanofanira kumira pasuo riri shure kwavarindi vamambo; saizvozvo munofanira kurinda imba, nokuidzivirira.

7Mapoka enyu maviri, imi mose munobuda neSabata, munofanira kurinda imba yaJehovha muchikomba mambo.

8Mukombe mambo, mumwe nomumwe akabata nhumbi dzokurwa nadzo muruoko rwake; Ani naani unopinda pakati pemisara, unofanira kuurawa; mugare namambo kana achibuda uye kana achipinda."

9Vakuru vamazana vakaita zvose zvavakarairwa nomupirisiti Jehoyadha; mumwe nomumwe akatora vanhu vake, ivo vaifanira kupinda neSabata, naivo vaifanira kubuda neSabata, vakasvika kumupirisiti Jehoyadha. 10mupirisiti akapa vakuru vamazana mapfumo nenhowo zvaiva zvamambo Dhavhidhi, zvakanga zviri mumba maJehovha. 11Zvino varindi vamambo vakamira mumwe nomumwe akabata nhumbi dzokurwa nadzo muruoko rwake, kubva kurutivi rworudyi rweimba kusvikira kurutivi rworuboshwe rweimba, napaaritari neimba, vakakomba mambo. 12Ipapo akabudisa mwanakomana wamambo, akamudzika korona, akamupa chipupuriro, vakamuita mambo, vakamuzodza; ndokuridza nhondo, vachiti; "Mambo ngaararame!"

13Zvino Ataria wakati achinzwa mheremhere yavarindi vamambo navanhu, akapinda kuvanhu mumba maJehovha. 14Akatarira, ndokuona mambo amire pambiru, netsika yavo, navakuru navakanga vane hwamanda vamire kuna mambo; vanhu vose venyika vakafara, vakaridza hwamanda. Ipapo Ataria akabvarura nguvo dzake, akadanidzira, achiti, "Ndamukirwa, ndamukirwa!"

15Zvino mupirisiti Jehoyadha akaraira vakuru vamazana, vairaira hondo, akati kwavari, "Mubudisei pakati pemisara yavanhu; Ani naani unomutevera iye, munofanira kumuuraya nomunondo; nokuti mupirisiti wakati, `Ngaarege kuurayiwa mukati meimba yaJehovha.' " 16Naizvozvo vakamudzivirira nzira, akaenda nenzira yaipinda mabhiza nayo kumba kwamambo, ndokuurayirwapo.

17Zvino Jehoyadha akaita sungano pakati paJehovha namambo navanhu, kuti vave vanhu vaJehovha; uyewo pakati pamambo navanhu. 18Vanhu vose venyika vakaenda kumba kwaBhaari, vakaiputsa; vakaputsa kwazvo aritari dzake

nemifananidzo yake, vakauraya Matani mupirisiti waBhaari pamberi pearitari. mupirisiti akagadza vatariri paimba yaJehovha.
19Akatora vakuru vamazana, navaKari, navarindi vamambo, navanhu vose venyika, vakaburusa mambo paimba yaJehovha, vakaenda kumba kwamambo nenzira yesuo ravarindi vamambo. Iye akagara pachigaro choushe chamadzimambo. 20Naizvozvo vanhu vose venyika vakafara, guta rikanyarara; vakauraya Ataria nomunondo paimba yamambo.

21Jehoashi wakatanga kubata ushe ana makore manomwe.

Copyright information for Shona