2 Kings 16

Ahazi mambo waJudha

1 Negore regumi namanomwe raPeka mwanakomana waRemaria, Ahazi mwanakomana waJotamu mambo waJudha wakatanga kubata ushe. 2Ahazi akatanga kubata ushe ava namakore makumi maviri; akabata ushe paJerusaremu makore ane gumi namatanhatu. Asi haana kuita zvakarurama pamberi paJehovha Mwari wake, sababa vake Dhavhidhi. 3Nokuti wakafamba nenzira yamadzibaba aIsiraeri, akapinzawo mwanakomana wake mumoto netsika dzezvinonyangadza zvavahedheni, vakanga vadzingwa naJehovha pamberi pavana vaIsiraeri.

4Akabayira nokupisa zvinonhuwira napasi pemiti yose mitema. 5Ipapo Rezini mambo weSiria, naPeka mwanakomana waRemaria mambo wIsiraeri, vakasvika Jerusaremu kuzorwa naye; vakakomba Ahazi, asi vakanga vasingagoni kumukunda. 6Nenguva iyo Rezini mambo weSiria akadzoserazve Siria Erati, akadzinga vaJudha paErati; vakaenda Erati, vakagarapo kusvikira nhasi. 7Zvino Ahazi akatuma nhume kuna Tigiratipireseri mambo weAsiria, akati, "Ndiri muranda wenyu nomwanakomana wenyu; uyai mundirwire muruoko rwamambo weSiria, nomuruoko rwamambo waIsiraeri, vanondimukira." 8Ipapo Ahazi akatora sirivha nendarama zvakawanikwa mumba maJehovha, napafuma yeimba yamambo, akazvituma kuna mambo weAsiria, chive chipo. 9Mambo weAsiria akamunzwa, mambo weAsiria akandorwa neDhamasiko, akarikunda, akatapa vanhu, akavaisa Kiri, akauraya Rezini. 10Zvino mambo Ahazi akaenda Dhamasiko kundosangana naTigiratipireseri mambo weAsiria, akaona aritari yakanga iri paDhamasiko; mambo Ahazi akatuma mufananidzo wearitari kuna Uriya mupirisiti, nomuvakirwo wayo, nomuitirwe wayo wose.

11mupirisiti Uriya akavaka aritari yakafanana nezvose zvakanga zvatumwa namambo Ahazi achiri Dhamasiko, mupirisiti Uriya akaiita saizvozvo mambo Ahazi achigere kudzoka Dhamasiko. 12Zvino mambo wakati adzoka Dhamasiko, mambo akaona aritari, mambo akaswedera paaritari, kuzobayira pamusoro payo.

13Akapisira pamusoro pearitari chipiriso chake chinopiswa, nechipiriso chake choupfu, akadururapo chipiriso chake chinodururwa, akasasirapo ropa rezvipiriso zvake zvokuyananisa. 14Uye aritari yendarira, yaiva pamberi paJehovha, wakaibvisa pamukova weimba, pakati pearitari yake neimba yaJehovha, akaiisa kurutivi rwokumusoro rwearitari yake. 15Zvino mambo Ahazi akaraira mupirisiti Uriya, akati, "Chipisira chipiriso choupfu chamangwanani paaritari huru, nechipiriso chamadekwana, nechipiriso chamambo chinopiswa, nechipiriso chake choupfu, nechipiriso chavanhu vose venyika, nechipiriso chavo choupfu, nezvipiriso zvavo zvinodururwa; uye usasire pamusoro payo, neropa rose rechipiriso chinopiswa, neropa rose rezvibayiro; asi aritari yendarira ndiyo yandichabvunza

16" Naizvozvo mupirisiti Uriya akaita zvose zvaakanga arairwa namambo Ahazi.

17Mambo Ahazi akagura ukomba hwezvingoro, akabvisa mudziyo wokushamba pamusoro pazvo, akabvisawo dziva pamusoro penzombe dzendarira dzakanga dziri pasi paro, akariisa pachigadziko chamabwe.

18Nenzira, yaiva nedenga, yakaitirwa imba yezororo, yavakanga vavaka temberi, nomukova wamambo nechokunze, wakazvishandura mukati metemberi yaJehovha, nokuda kwamambo weAsiria. 19Zvino mamwe mabasa aAhazi aakaita, hazvina kunyorwa here mubhuku yaMakoronike amadzibaba aJudha? 20Ahazi akavata namadzibaba ake, akavigwa muguta raDhavhidhi, Hezekia mwanakomana wake akamutevera paushe.

Copyright information for Shona