2 Samuel 11

Dhavhidhi naBhatishebha

1 Zvino gore rakati rapera, panguva yokurwa kwamadzimambo, Dhavhidhi akatuma Joabhu pamwechete navaranda vake navaIsiraeri vose; vakaparadza vana vaAmoni, vakakombawo Rabha. Asi Dhavhidhi wakasara Jerusaremu.

2Zvino nenguva yamadekwana, Dhavhidhi akamuka panhovo dzake, akafamba pamusoro pedenga reimba yamambo; akaona, aripo padenga, mukadzi wakanga achishamba; zvino mukadzi uyo wakanga akanaka kwazvo pakuonekwa kwake. 3Dhavhidhi akatuma munhu kundobvunza kuti mukadzi uyo ndianiko? Mumwe akati, "Ko haazi iye Bhatishebha mukunda waEriami, mukadzi waUriya muHiti here?" 4Dhavhidhi akatuma nhume kundomutora, akasvika kwaari, akavata naye (nokuti wakanga anatswa pakusanaka kwake;) iye akadzokera kumba kwake. 5Mukadzi akatora mimba, akatuma shoko kuna Dhavhidhi akamuudza akati, "Ndava nemimba,"

6Dhavhidhi akatuma shoko kuna Joabhu, akati, "Tuma Uriya muHiti, auye kwandiri." Joabhu akatuma Uriya kuna Dhavhidhi. 7Zvino Uriya wakati achisvika kwaari, Dhavhidhi akamubvunza kuti, "Joabhu wakadini, navanhu vakadini, nokurwa kwakadini." 8Zvino Dhavhidhi akati kuna Uriya, "Burukira kumba kwako, undoshambidza tsoka dzako." Uriya akabva paimba yamambo, akatumirwa chipo chezvokudya namambo. 9Asi Uriya wakavata pamukova weimba yamambo pamwechete navaranda vose vatenzi wake, haana kuburukira kumba kwake.

10Zvino Dhavhidhi wakati achiudzwa kuti Uriya haana kuburukira kumba kwake, Dhavhidhi akati kuna Uriya, "Hauna kubva kurwendo here? Waregereiko kuburukira kumba kwako?"

11Uriya akati kuna Dhavhidhi, "Areka, navaIsiraeri, navaJudha vagere mumatumba, nashe wangu Joabhu, navaranda vashe wangu vari mumatende avo kusango; zvino ini ndingapinda seiko mumba mangu ndidye, ndivate nomukadzi wangu? Noupenyu hwenyu, uye noupenyu hwomweya wenyu, handingatongoiti chinhu ichi."

12Dhavhidhi akati kuna Uriya, "Gara pano nanhasi, mangwana ndichakutendera kuenda." Naizvozvo Uriya akagara Jerusaremu zuva iro neramangwana. 13Ipapo Dhavhidhi akamudana, akadya nokunwa pamberi pake, akamubatisa nedoro; zvino madeko akabuda akandovata panhovo dzake navaranda vashe wake, asi haana kuburukira kumba kwake.

14Zvino mangwana Dhavhidhi akanyorera Joabhu rugwaro, akarutuma noruoko rwaUriya. 15Akanyora parugwaro, akati, "Isa Uriya pamberi panonyanyisa kurwiwa, mumusiye ari oga, aurawe afe." 16Zvino Joabhu wakati acherekedza guta, akaisa Uriya paakanga achiziva kuti varume voumhare varipo. 17Vanhu veguta vakabuda kuzorwa naJoabhu, vamwe varanda vaDhavhidhi vakaurawa, naiye Uriya muHiti akafawo.

18Ipapo Joabhu akatuma munhu kundoudza Dhavhidhi mashoko ose okurwa. 19Akaraira nhume, akati, "Kana wapedza kurondedzera kuna mambo mashoko ose okurwa, 20kana kutsamwa kwamambo kukamuka, iye akati kwauri, `Makaswederereiko pedo zvikuru neguta pakurwa kwenyu? Hamuna kuziva here kuti vachafura vari parusvingo? 21Ndianiko wakauraya Abhimereki mwanakomana waJeribhesheti? Wakanga asiri mukadzi wakakanda huyo pamusoro pake ari parusvingo, akafira paTebhezi here? Makaswederereiko pedo zvikuru norusvingo?' Ipapo iwe uti, `Muranda wenyu Uriya muHiti, wafawo.' "

22Naizvozvo nhume yakaenda, ikasvika, ikaudza Dhavhidhi zvose zvayakanga yatumirwa naJoabhu. 23Nhume ikati kuna Dhavhidhi, "Varume avo vakatikurira, vakabudira kwatiri kusango, tikavadzingirira kusvikira pavanopinda napo pasuo. 24Vafuri vakafura varanda venyu vari parusvingo, vamwe varanda vamambo vakafa, naiye muranda wenyu Uriya muHiti wafawo."

25Ipapo Dhavhidhi akati kunhume, "Iti kuna Joabhu, `Izvi ngazvirege kukusuwisa, nokuti munondo unoparadza mumwe pano nomumwe kumwe; tsunga hako pakurwa neguta, uriputse; newe enda undomusimbisa."

26Zvino mukadzi waUriya wakati anzwa kuti murume wake Uriya wafa, akachema murume wake. 27Akati apedza kuchema, Dhavhidhi akatuma nhume kumutora, akamuisa mumba make, akava mukadzi wake, akamuberekera mwana komana. Asi chinhu ichi, chakanga chaitwa naDhavhidhi, hachina kufadza Mwari.

Copyright information for Shona