2 Samuel 7

Jehovha anoramba kuti Dhavhidhi amuvakire temberi

1 Zvino mambo wakati agere mumba make, Jehovha amuzorodza pavavengi vake vose vakanga vakamupoteredza, 2mambo akati kumuporofita Natani, "Zvino tarira, ini ndigere muimba yomusidhari, asi areka yaMwari igere pakati pemicheka." 3Natani akati kuna mambo, "Endai, muite henyu zvose zviri mumoyo menyu, nokuti Jehovha anemi."

4Zvino nousiku uhwo shoko raJehovha rakasvika kuna Natani, richiti, 5"Enda undoudza muranda wangu Dhavhidhi, uti, `Zvanzi naJehovha: Iwe uchandivakira imba mandingagara here?' 6Nokuti handina kugara mumba kubva pazuva randakandotora vana vaIsiraeri Ijipiti kusvikira zuva ranhasi, asi ndaifamba mutende nomutabhenakeri. 7Pose pandakafamba navana vaIsiraeri vose, ndakatongotaura here shoko rimwe kunomumwe wavatongi vaIsiraeri, vandakaraira kufudza vanhu vangu vaIsiraeri, ndichiti `Makaregereiko kundivakira imba yomusidhari?' "

8Naizvozvo zvino, unofanira kuti kumuranda wangu Dhavhidhi, Zvanzi naJehovha wehondo, "Ndakakutora kumafuro, kwawakanga uchifudza makwai, kuti uve mubati wavanhu vangu vaIsiraeri; 9ndikava newe pose pawakafamba, ndikaparadza vavengi vako vose pamberi pako; ndichakuitira zita guru, ringafanana namazita avakuru vari panyika. 10Ndichatarira vanhu vangu vaIsiraeri nzvimbo, ndichavasima, vagare panzvimbo yavo, varege kubviswazve; navakaipa havangavatambudzizve sapakutanga, 11nokubva pazuva randakaraira vatongi kuti vabate vanhu vangu vaIsiraeri. Asi iwe ndichakuzorodza pavavengi vako vose. Uyezve Jehovha unokuudza kuti Jehovha uchakumisira imba. 12Kana nguva yako yasvika, iwe ukavata namadzibaba ako, ndichamutsa mumwe worudzi rwako uchakutevera, uchabuda muura mako, ndikasimbisa ushe hwake. 13Iye uchavakira zita rangu imba, neni ndichasimbisa chigaro chake choushe nokusingaperi. 14Ini ndichava baba vake, naiye uchava mwanakomana wangu; kana akazoita zvakaipa, ndichamuranga neshamhu yavanhu, uye nokurohwa kwavana vavanhu; 15asi nyasha dzangu hadzingabvi kwaari, sezvandakadzibvisa kuna Sauro, wandakabvisa pamberi pako. 16Imba yako noushe hwako zvichasimbiswa pamberi pako nokusingaperi, nechigaro chako choushe chichasimbiswa nokusingaperi." 17Natani akaudza Dhavhidhi mashoko awa ose, nezvose zvaakanga aratidzwa.

18Ipapo mambo Dhavhidhi akapinda, akagara pamberi paJehovha, akati, "Jehovha Mwari, ndini aniko, neimba yangu chinyiko, zvamakandisvitsa kusvikira pano?

19"Asi chinhu ichi chakanga chiri chiduku pamberi penyu, Jehovha Mwari, asi makataurawo pamusoro peimba yomuranda wenyu kusvikira panguva huru inozouya; asi iyi ndiyo tsika yavanhu, Jehovha Mwari! 20Ko Dhavhidhi ungareveizve kwamuri? Nokuti munoziva henyu muranda wenyu, Jehovha Mwari.

21"Nokuda kweshoko renyu, uye sezvamakafunga mumoyo menyu, makaita zvinhu izvi zvikuru zvose, kuzvizivisa muranda wenyu. 22Naizvozvo muri mukuru, Jehovha Mwari, nokuti hakuna mumwe wakafanana nemi, hakuna mumwe Mwari kunze kwenyu, sezvatakanzwa zvose nenzeve dzedu. 23Rumwe rudzi ruripiko panyika rwakafanana navanhu venyu vaIsiraeri, vakandodzikunurwa naMwari, vave vanhu vake kuti iye akurumbire, uye akuitirei imi zvinhu zvikuru, nenyika yenyu zvinhu zvinotyisa, pamberi pavanhu venyu, vamakazvidzikunurira paIjipiti, vabve pakati pavahedheni navamwari vavo? 24"Mukazvisimbisira vanhu venyu vaIsiraeri, kuti vave vanhu venyu nokusingaperi; imi Jehovha mukava Mwari wavo. 25"Zvino Jehovha Mwari, shoko ramakataura pamusoro pomuranda wenyu napamusoro peimba yake, murisimbisei henyu nokusingaperi, muite sezvamakataura. 26Zita renyu ngarikudzwe nokusingaperi, zvichinzi, `Jehovha wehondo ndiMwari waIsiraeri;' imba yomuranda wenyu Dhavhidhi ichasimbiswa pamberi penyu. 27Nokuti imi Jehovha wehondo Mwari waIsiraeri, makazivisa muranda wenyu, muchiti, `Ndichakuvakira imba;' naizvozvo muranda wenyu wakatsunga kunyengetera munyengetero uyu kwamuri. 28"Zvino Jehovha Mwari, ndimi Mwari, uye mashoko enyu ndeezvokwadi, makapikira muranda wenyu chinhu ichi chakanaka; 29naizvozvo zvino chiropafadzai henyu imba yomuranda wenyu, kuti irambe iripo pamberi penyu nokusingaperi, nokuti imi Jehovha Mwari makataura saizvozvo; imba yomuranda wenyu ngairopafadzwe nokuropafadza kwenyu nokusingaperi."

Copyright information for Shona