2 Thessalonians 1

Kwaziso

1 Pauro, naSirivhano, naTimotio, kukereke yavaTesaronika munaMwari, baba vedu, naShe Jesu Kristu; 2Nyasha ngadzive nemi norugare runobva kunaMwari, baba, naShe Jesu Kristu.

Pauro unovonga nokuti vanomira nesimba

3Tinofanira kuvonga Mwari nguva dzose pamusoro penyu, hama dzangu, se zvazvakafanira, nokuti kutenda kwenyu kunokura kwazvo, norudo rwenyu mose, mumwe nomumwe kunavamwe, runowanda; 4nokudaro isu timene tinozvirumbidza mamuri pakereke dzaMwari pamusoro pokutsungirira kwenyu, nokutenda kwenyu mukutambudzika kwenyu kwose nenhamo dzose dzamunadzo. 5Ndizvo zvinoratidza kutonga kwakarurama kwaMwari; kuti mugonzi makafanirwa novushe bwaMwari, bwamunotambudzikira vo; 6zvazvakarurama kunaMwari, kuti atsive nokutambudzika ivavo vanokutambudzai; 7nemi munotambudzwa, kuti mupiwe kuzorora pamwe chete nesu pakuvonekwa kwaShe Jesu, kana achibva kudenga navatumwa vesimba rake, 8mumoto unopfuta, achitsiva avo vasingazivi Mwari, navasingateereri Evhangeri yaShe wedu, Jesu Kristu; 9ivo vacharobwa nokuparadzwa kusingaperi, kuti vabve pamberi paShe, napakubwinya kwesimba rake, 10kana achivuya kuzorumbidzwa muvatsvene vake, nokuyemurwa navose vanotenda nezuva irero; (nokuti kupupura kwedu kwamuri kwakatendwa). 11Naizvozvo tinokunyengetererai vo nguva dzose, kuti Mwari wedu ati, makafanirwa nokudanwa kwenyu akwanise nesimba rake kuda kwenyu kwose kuita zvakanaka namabasa ose okutenda; 12kuti zita raShe wedu Jesu Kristu rirumbidzwe mamuri, nemi maari, sezvadzakaita nyasha dzaMwari wedu nedzaShe Jesu Kristu.

Copyright information for Shona