Deuteronomy 6

Vanorairwa kuchengeta mirairo yaJehovha

1 "Zvino ndiwo murairo, nezvakatemwa, nezvakatongwa, zvandakarairwa naJehovha Mwari wenyu kuti ndikudzidzisei, kuti muzviite kunyika kwamunoenda kuti ive yenyu; 2kuti utye Jehovha Mwari wako, uchengete zvose zvaakatema nemirairo yake, yandinokuraira, iwe, nomwanakomana wako, nomwanakomana womwanakomana wako, mazuva ose oupenyu hwako, kuti mazuva ako ave mazhinji. 3Naizvozvo chinzwa Isiraeri, uchenjere kuti uzviite; kuti zvive zvakanaka newe, muwande kwazvo, sezvamakapikirwa naJehovha Mwari wamadzibaba ako, panyika inoyerera mukaka nouchi.

4"Chinzwa Isiraeri, Jehovha Mwari wedu ndiJehovha mumwe chete. 5Ude Jehovha Mwari wako nomoyo wako wose, nomweya wako wose, nesimba rako rose. 6Zvino mashoko awa andinokuraira nhasi, anofanira kuva mumoyo mako, 7unofanira kushingaira kuadzidzisa vana vako, nokuataura kana ugere mumba mako, kana uchifamba munzira, kana uchivata pasi, kana uchimuka. 8Unofanira kuasungira paruoko rwako, chive chiratidzo; uye anofanira kuva rundanyara pakati pameso ako. 9Unofanira kuanyora pamagwatidziro emikova yeimba yako, napamasuo ako.

10"Zvino kana Jehovha Mwari wako achinge akupinza munyika, yaakapikira madzibaba ako, Abhurahamu, naIsaka, naJakobho, kuti uchakupa iyo, namaguta makuru akanaka, ausina kuvaka iwe,

11nedzimba dzizere nezvinhu zvose zvakanaka, dzausina kuzadza iwe, namakangwa akacherwa, ausina kuchera iwe, neminda yemizambiringa nemiorivhi, yausina kusima iwe; iwe ukadya ukaguta,

12zvino chenjera kuti urege kukanganwa Jehovha, wakakubudisa panyika yeIjipiti paimba youranda. 13Unofanira kutya Jehovha Mwari wako, nokumushumira, nokupika nezita rake. 14Regai kutevera vamwe vamwari, vamwari vendudzi dzinokupoteredzai, 15nokuti Jehovha Mwari wako, ari pakati pako, ndiMwari ane godo; kuti Jehovha Mwari wako arege kukutsamwira, akuparadze panyika pose.

16"Musaidza Jehovha Mwari wenyu, sezvamakamuidza paMasa. 17Munofanira kushingaira kuchengeta mirairo yaJehovha Mwari wenyu, nezvipupuriro zvake, nezvaakatema, zvaakakuraira. 18Uye unofanira kuita zvakarurama nezvakanaka pamberi paJehovha, kuti zvive zvakanaka newe, upinde munyika yakanaka ive yako, iyo yakapikirwa madzibaba ako naJehovha, 19kuti iye uchadzinga vavengi vako vose pamberi pako, sezvakataurwa naJehovha.

20"Zvino kana mwanakomana wako akakubvunza pashure, achiti, `Ko izvi zvipupuriro, nezvakatemwa, nezvakatongwa, zvamakarairwa naJehovha Mwari wedu, zvinodiniko?' 21Unofanira kuti kumwanakomana wako, `Isu takanga tiri varanda vaFarao, Jehovha akatibudisa nechanza chine simba; 22Jehovha akaita zviratidzo nezvinoshamisa kwazvo, zvakaipa, paIjipiti, nokuna Farao, nokuimba yake yose, tichizviona; 23akatibudisapo, kuti atipinze pano, atipe nyika yaakapikira madzibaba edu. 24Jehovha akaraira kuti tiite izvi zvose zvaakatema, titye Jehovha Mwari wedu, kuti tiitirwe zvakanaka nguva dzose, atichengete tive vapenyu, sezvatakaita nhasi. 25Zvichava zvakarurama kwatiri, kana tichichenjerera kuti tiite murayiro wose pamberi paJehovha Mwari wedu, sezvatakarairwa naye.'

Copyright information for Shona