Ecclesiastes 1

Zvose hazvina maturo

Mashoko oMuparidzi, mwanako­mana waDhavhidhi, mambo paJeru­saremu.

Zvanzi noMuparidzi, hazvina ma­turo chose, hazvina maturo chose, zvose hazvina maturo chose! Munhu angaba­tsirweiko nokutambudzika kwake kwose, kwaanotambudzika nako pasi pezuva?

Rudzi rumwe runoenda, rumwe ru­dzi runouya; asi pasi panongogarapo nokusingaperi. Zuva rinobudawo, zuva rinovira, richikurumidzira kwarinozobu­dazve. Mhepo inoenda zasi, yodzoka yoenda kumusoro; inoramba ichidzoka pakufamba kwayo; mhepo inodzokerazve pakupotereka kwayo.

Nzizi dzose dzinodira mugungwa, kunyange zvakadaro gungwa harizari; kunzvimbo kunoenda nzizi, ndiko kwa­dzinodzokerazve. Zvinhu zvose zvi­zere nokuneta; hakuna munhu angazvi­taura; ziso hariguti nokuona, nzeve haizari nokunzwa. Chakanga chiripo, ndicho chichazovapo, chakamboitwa, ndicho chichazoitwa; hapane chinhu chitsva pasi pezuva.

10 Chinhu chiriko here, chatingati, "Tarirai, chinhu ichi chitvsa?" Chakanga chichingovapo kare, panguva dzakatita­ngira. 11 Marudzi akapfuura haacharanga­rirwi; namarudzi achazotevera, haangato­ngorangarirwi navanozovatevera.

12 Ini Muparidzi, ndakanga ndiri ma­mbo waIsiraeri paJerusaremu. 13 Ndika­rwadza moyo wangu kutsvaka noku­nzvera nouchenjeri zvose zvinoitwa pasi pedenga; ibasa rinotambudza rakapiwa vanakomana vavanhu vaMwari, kuti va­zvitambudze naro.

14 Ndakaona mabasa ose anoitwa pasi pezuva; tarirai, zvose hazvina maturo, ndiko kudzingana nemhepo bedzi. 15 Cha­kakombama hachibviri kururamiswa; chi­noshaikwa hachibviri kuverengwa.

16 Ndakataurirana nomoyo wangu, ndichiti, "Tarira ndazviwanira uchenjeri hukuru, kukunda vose vakanditangira paJerusaremu;zvirokwazvo moyo wangu wakaona uchenjeri huzhinji nezivo." 17 Asi ndakati ndichirwadza moyo wa­ngu kuti ndizive uchenjeri nezivo, noupe­ngo noupenzi, ndikaona kuti naizvozvowo ndiko kudzingana nemhepo bedzi. 18 Nokuti muuchenjeri huzhinji munoku­chema kuzhinji; uye anowedzera zivo, anowedzera shungu.

Copyright information for Shona