Ephesians 5

Naizvozvo ivai vateveri vaMwari savana vanodikanwa; fambai murudo, Kristu sezvaakakudai vo, akazvipa nokuda kwedu, kuti ave chipo nechibayiro kunaMwari, zviite bwema bwunonhuwira. Asi vupombwe, netsvina yose, kana kuchiva, ngazvirege kurebwa pakati penyu, sezvinofanira vatsvene; nezvakaipa, nokutaura zvovupenzi, nokunemera, izvo zvisina kufanira; asi zvirinani kuvonga. Nokuti munoziva kwazvo, kuti hakune mhombwe, kana munhu unetsvina, kana unochiva, ndiye unonamata zvifananidzo, ungadya nhaka muvushe bwaKristu nobwaMwari. Ngakurege kuva nomunhu unokunyengerai namashoko asinamaturo; nokuti nemhaka yezvinhu izvi kutsamwa kwaMwari kunovuya pamusoro pavanakomana vokusaterera. Naizvozvo regai kushamwaridzana navo; nokuti kare maiva rima, asi zvino muri chiedza munaShe; fambai savana vechiedza. (Nokuti chibereko chemweya chiri mukunaka kwose, nokururama, nezvokwadi), 10 muchiidza kuti ndezvipi zvinofadza Ishe. 11 Regai kuyanana namabasa erima asine zvibereko, asi zvirinani kuti muraire; 12 nokuti izvo, zvinoitwa navo pakavanda, zvinonyadza kana zvichirebwa. 13 Asi zvinhu zvose, kana zvarairwa, zvinoratidzwa nechiedza; nokuti zvose, zvinoratidzwa, chava chiedza. 14 Saka iye unoti: Muka iwe uvete, muka kuvakafa, Kristu uchakuvhenekera. 15 Naizvozvo chenjerai kwazvo pakufamba kwenyu, kuti murege kufamba savasina kuchenjera asi savakachenjera; 16 mungwarire nguva yenyu, nokuti mazuva akaipa. 17 Saka musava mapenzi, asi muzive kuda kwaShe. 18 Regai kubatwa newaini, nokuti ndipo pano kusazvidzora, asi muzadzwe noMweya; 19 mutaurirane pakati penyu namapisarema, nenziyo, nezviimbo zvoMweya, muimbire, muridzire Ishe mumoyo yenyu; 20 muchivonga Mwari, Baba, nguva dzose pamusoro pezvinhu zvose, muzita raShe wedu, Jesu Kristu; 21 muchizviisa mumwe pasi pomumwe, muchitya Mwari.

VaKristu mumba mavo

22 Imi vakadzi, muzviise pasi pavarume venyu chaivo, sezvamunoita kunaShe. 23 Nokuti murume musoro womukadzi, saKristuvo musoro wekereke; iye amene ndiye muponesi womuviri. 24 Asi kereke sezvairi pasi paKristu, vakadzi ngavadaro pazvinhu zvose kuvarume vavo. 25 Imi varume, idai vakadzi venyu, Kristu sezvaakadavo kereke, akazvipa nokuda kwayo; 26 kuti aiite tsvene achiinatsa nokushambidza kwemvura pashoko, 27 kuti azviisire pamberi pake kereke, inobwinya, isinegwapa, kana kuwonyana, kana chinhu chakadai; asi ive tsvene, isinemhosva. 28 Saizvozvo vo varume vanofanira kuda vakadzi vavo semiviri yavo. Unoda mukadzi wake, unozvida; 29 nokuti hakuno munhu wakatongovenga nyama yake; asi unoipa zvokudya nokuichengeta, Kristu sezvaanoitira kereke; 30 nokuti isu tiri mitezo yomuviri wake, yenyama yake neyamafupa ake. 31 Naizvozvo munhu uchasiya baba vake namai vake, anamatire mukadzi wake; ivavo vaviri vachava nyama imwe. 32 Chakavanzika ichi, chikuru, asi ndinotaura zvaKristu nezvekereke. 33 Asi imivo, mumwe nomumwe ngaade mukadzi wake sezvaanozvida iye; nomukadzi ngaatye murume wake.

Copyright information for Shona