Exodus 17

Vanopiwa mvura padombo paRefidhimu

1 Zvino ungano yose yavana vaIsiraeri yakabva murenje reSini, vakafamba vachiita nzendo nzendo, sezvavakanga varairwa naJehovha, vakavaka misasa yavo paRefidhimu; zvino ipapo pakanga pasina mvura inganwiwa navanhu. 2Vanhu vakarwa naMozisi, vakati, "Tipe mvura tinwe."

Mozisi akati kwavari, "Munorwireiko neni? Munoedzereiko Jehovha?"

3Vanhu zvino vakanga vanenyota yemvura ipapo, vanhu vakapopotera Mozisi, vakati, "Wakatibudisireiko Ijipiti, kuti utiuraye nenyota, isu navana vedu, nezvipfuwo zvedu?"

4Mozisi akachema kuna Jehovha, akati, "Ndichaiteiko navanhu ava? Voda kunditaka namabwe."

5Jehovha akati kuna Mozisi, "Tungamira pamberi pavanhu, uende navakuru vaIsiraeri, utore tsvimbo yako yawakamborova rwizi nayo muruoko rwako uende. 6Tarira ndichamira pamberi pako padombo riri paHorebhu, urove dombo iro, mvura ichabuda pariri, vanhu vagonwa." Mozisi akaita saizvozvo pamberi pavakuru vaIsiraeri.

7Akatumidza nzvimbo iyo zita rinonzi Masa neMeribha nokuda kwokurwa kwavana vaIsiraeri, uye nokuti vakaedza Jehovha, vachiti, "Jehovha ari pakati pedu here, kana kwete?"

Valsiraeri vanokunda Amareki

8Zvino Amareki akauya kuzorwa navaIsiraeri paRefidhimu. 9Mozisi akati kuna Joshua, "Utitsaurire varume, ugondorwa naAmareki; mangwana ini ndichamira pamusoro pechikomo, ndakabata tsvimbo yaMwari muruoko rwangu." 10Joshua akaita sezvaakanga audzwa naMozisi, akandorwa naAmareki; Mozisi naAroni naHuri vakakwira pamusoro pechikomo. 11Zvino zvakati kana Mozisi osimudza ruoko rwake, vaIsiraeri vokunda, kana oregera ruoko rwake pasi, Amareki okunda. 12Asi maoko aMozisi akazoneta, zvino vakatora ibwe, vakariisa pasi pake, akagara pamusoro paro, Aroni naHuri vakatsigira maoko ake , mumwe kuno rumwe rutivi, mumwe kuno rumwe rutivi; maoko ake akava nesimba kusvikira pakuvira kwezuva. 13Joshua akakunda Amareki navanhu vake neminondo inopinza.

14Zvino Jehovha akati kuna Mozisi, "Nyora izvi mubhuku, vazvirangarire, uzvirondedzerewo munzeve dzaJoshua, kuti ini ndichabvisa chose pasi pokudenga zvose zvinorangaridza Amareki." 15Ipapo Mozisi akavaka atari, akaitumidza zita rinonzi Jehovha-nisi; 16akati, "Noruoko pachigaro choushe chaJehovha, ndinopika ndichiti, `Jehovha acharwa naAmareki kusvikira kumarudzi namarudzi.' "

Copyright information for Shona