Exodus 25

Vanhu vanorairwa kuuya nezvipo zvavo zvokuvaka tabhenakeri nazvo

1 Zvino Jehovha akataura naMozisi akati, 2"Taura navana vaIsiraeri kuti vandipe chipo; munditorere chipo kune mumwe nomumwe anoda kundiitira izvozvo nomoyo wake. 3Ndicho chipo chamunofanira kutora kwavari: Ndarama, nesirivha, nendarira, 4nezvakarukwa zvitema, nezvishava, nezvitsvuku, nemicheka yakaisvonaka, nemvere dzembudzi, 5namatehwe amakondohwe akazodzwa zvitsvuku, namatehwe amatenhe, namatanda omuakasia, 6namafuta emwenje, nezvinonhuwira zvamafuta okuzodza, noupfu unonhuwira, 7nezvibwe zveonikisi, nezvibwe zvokuisa paefodhi napahombodo yechipfuva. 8Ngavandiitire nzvimbo tsvene, kuti ndigare pakati pavo; 9sezvandichakuratidza zvose, iwo mufananidzo wetabhenakeri, nomufananidzo wenhumbi dzayo dzose, munofanira kuita saizvozvo.

Areka yesungano

10"Ngavaite areka yamatanda omuakasia, kureba kwayo kunofanira kuva makubhiti maviri nehafu, noupamhi hwayo kubhiti rimwe nehafu, nokukwira kwayo kubhiti rimwe nehafu.

11"Unofanira kuifukidza nendarama yakaisvonaka, uifukidze nechomukati nechokunze, uite pamusoro payo hata yendarama inoipoteredza. 12Uiumbire zvindori zvina zvendarama, uzviise pamakumbo ayo mana, zvindori zviviri zvive parutivi rumwe, nezvindori zviviri panorumwe rutivi. 13Uveze matanda omuakasia, ndokuafukidza nendarama. 14Ugopinza matanda iwayo muzvindori zviri panhivi dzeareka, kuti areka itakurwe nawo. 15Matanda anofanira kugara muzvindori zveareka, ngaarege kubviswa kwazviri. 16Zvino unofanira kuisa mukati meareka chipupuriro chandichakupa. 17Uitewo chifunhiro chokuyananisa nendarama yakaisvonaka; kureba kwacho makubhiti maviri nehafu; noupamhi hwacho kubhiti rimwe nehafu. 18Uitewo makerubhi maviri endarama uaite nendarama yakapambadzirwa pamiromo miviri yechifunhiro chokuyananisa. 19Ita kerubhi rimwe pamuromo mumwe nerimwe kerubhi pano mumwe muromo; uite makerubhi pamiromo yacho miviri zvive chinhu chimwe nechifunhiro chokuyananisa. 20Makerubhi atambanudzire mapapiro avo kumusoro, akafukidza chifunhiro chokuyananisa. 21Uise chifunhiro chokuyananisa pamusoro peareka, ugoisa mukati meareka chipupuriro chandichakupa. 22Ndipo pandichasangana newe, nditaure newe, ndiri pamusoro pechifunhiro chokuyananisa, pamusoro peareka yechipupuriro, ndikuudze zvose zvandichakupa, kuti uraire vanhu valsiraeri.

Tafura yezvingwa zvokuratidza

23"Itawo tafura yamatanda omuakasia, kureba kwayo makubhiti maviri, noupamhi hwayo kubhiti rimwe nokukwirira kwayo kubhiti rimwe nehafu. 24Uifukidze nendarama yakaisvonaka, ugoiitirawo hata yendarama inoipoteredza.

25Uiitire ukomba unoipoteredza, unoupamhi sohwechanza, ugoiitirawo hata yendarama inopoteredza ukomba hwayo.

26Uiitire zvindori zvina zvendarama, ugoisa zvindori pamakona mana ari pamakumbo ayo mana. 27Zvindori zvive pedo noukomba, pave pokutakura tafura napo namatanda. 28Matanda uaite nomuakasia, uafukidze nendarama, tafura igotakurwa nawo. 29Uitewo midziyo yayo, nembiya dzayo, nezvirongo zvayo, nemikombe yayo yokudira nayo; uzviite nendarama yakaisvonaka. 30Misi yose unofanira kuisa pamberi pangu patafura chingwa chokuratidza.

Chigadziko chemwenje chendarama

31"Unofanira kuitawo chigadziko chemwenje chendarama yakaisvonaka; chigadziko chiitwe nendarama yakapambadzirwa, chigadziko chacho, nehunde yacho, nezvimbiya zvacho, namapfundo acho, namaruva acho; zvose ngazviitwe chive chinhu chimwe nacho; 32kumativi acho ngakubude matavi matanhatu; matavi matatu echigadziko kuno rumwe rutivi rwacho, namatavi matatu echigadziko kuno rumwe rutivi rwacho. 33Ngapave nezvimbiya zvitatu zvakaumbwa samaruva omuamanda padavi rimwe, nepfundo, neruva, nezvimbiya zvitatu zvakaumbwa samaruva omuamanda pane rimwe davi, nepfundo, neruva: saizvozvo matavi matanhatu anobuda pachigadziko; 34uye pachigadziko pave nezvimbiya zvina zvakaumbwa samaruva azvo; 35nepfundo panyasi pamatavi maviri akaumbwa pamwechete nacho, nepfundo panyasi pamamwe matavi akaumbwa pamwechete nacho, nepfundo panyasi pamatavi maviri akaumbwa pamwechete nacho, akafanana namatavi matanhatu anobuda pachigadziko. 36Mapfundo azvo namatavi azvo ngazvive pamwechete nazvo; zvose zvive chinhu chimwe chakaumbwa nendarama yakaisvonaka yakapambadzirwa. 37Uitewo mwenje yacho minomwe; vagotungidza mwenje yacho, kuti ivhenekere pamberi pacho. 38Nembato dzacho, nendiro dzacho, nemwenje yacho, zviumbwe nendarama yakaisvonaka. 39Ngazviumbwe netarenda rendarama yakaisvonaka, pamwechete nemidziyo iyoyo yose.

40"Uchenjerere kuti uzviite nomufananidzo wazvo wawakaratidzwa pagomo.

Copyright information for Shona