Exodus 26

Tabhenakeri

1 “Uite tabhenakeri namachira ane gumi, uaite nomucheka wakaisvonaka, wakarukwa, nezvakarukwa zvitema, nezvishava, nezvitsvuku, zvina makerubhi, rive basa romunhu anogona kuruka. 2Kureba kwejira rimwe nerimwe ngakuve makubhiti makumi maviri namasere, noupamhi hwejira rimwe nerimwe makubhiti mana; machira ose aenzane. 3Machira mashanu ngaabatanidzwe pamwechete, namamwe machira mashanu ngaabatanidzwe pamwechetezve. 4Uite zvishwe zvitema pamupendero wejira rimwe rokupedzisira panaakabatanidzwa pamwechete; ugoitawo saizvozvo pamupendero wejira rokupedzisira panaakabatanidzwazve pamwechete. 5Uite zvishwe zvina makumi mashanu pajira rimwe, nokuitawo zvishwe zvina makumi mashanu pamupendero wejira ramamwe akabatanidzwa pamwechete, zvishwe zvitarisane. 6Uitewo zvikorekedzo zvendarama zvina makumi mashanu, ugobatanidza machira nezvikorekedzo izvozvo, tabhenakeri chive chinhu chimwe chete.

7"Uite machira emvere dzembudzi rive tende pamusoro petabhenakeri; uiite namachira ane gumi nerimwe. 8Kureba kwejira rimwe ngakuve makubhiti ana makumi matatu, noupamhi hwejira rimwe makubhiti mana; machira ane gumi nerimwe aenzane. 9Ubatanidze machira mashanu pamwechete, namachira matanhatu pamwechete, ugopeta jira rechitanhatu, riite mheto mbiri kumuromo kwetende. 10Uitewo zvishwe zvina makumi mashanu pamupendero wejira rimwe rokupedzisira panaakabatanidzwa pamwechete, nezvishwe zvina makumi mashanu pamupendero wejira rokupedzisira panamamwe akabatanidzwa pamwechete. 11Uitewo zvikorekedzo zvina makumi mashanu zvendarira, ugoisa zvikorekedzo muzvishwe, ubatanidze tende pamwechete chive chinhu chimwe chete. 12Rutivi rwakasara runorembera pamachira etende, hafu yejira rimwe rakasara, ngariremberere necheshure kwetabhenakeri. 13Uye kubhiti rimwe panorumwe rutivi, nekubhiti rimwe panorumwe rutivizve, zvakasara pakureba kwamachira etende, ngazvirembere panhivi dzetabhenakeri nechouno nechokoko, kuifukidza.

14"Uitirewo tende chifukidzo chamatehwe amakondohwe akazodzwa muti mutsvuku, nechifukidzo chamatehwe amatenhe pamusoro paizvozvo.

15"Uitirewo tabhenakeri mapuranga anomiswa omuakasia. 16Kureba kwepuranga rimwe nerimwe ngakuve makubhiti ane gumi, noupamhi hwepuranga rimwe nerimwe kubhiti rimwe nehafu. 17Puranga rimwe nerimwe ngariitirwe zvibato zviviri, zvakabatanidzwa; ndizvo zvaunofanira kuitira mapuranga ose etabhenakeri. 18Unofanira kuita mapuranga etabhenakeri, mapuranga ana makumi maviri kurutivi rwezasi, anotarira zasi. 19Itawo zvigadziko zvesirivha zvina makumi maviri, zvigadziko zviviri pasi pepuranga rimwe pazvibato zvaro zviviri, nezvigadziko zviviri pasi perimwe puranga pazvibato zvaro zviviri; 20uye mapuranga makumi maviri kurutivi rwechipiri rwetabhenakeri kurutivi rwokumusoro; 21nezvigadziko zvawo zvesirivha zvina makumi mana, zvigadziko zviviri pasi pepuranga rimwe, nezvigadziko zviviri pasi perimwe puranga. 22Itawo mapuranga matanhatu kurutivi rwemberi rwetabhenakeri kumavirazuva. 23Uitewo mapuranga maviri kumakona etabhenakeri kurutivi rwemberi. 24Ngaaite maviri nechenyasi; saizvozvo ngaave maviri akabatanidzwa kusvikira kumusoro kuchindori chokutanga; ngaaitwe saizvozvo ari maviri, avepo pamakona maviri. 25Ave mapuranga masere ane zvigadziko zvawo zvesirivha, zvive zvigadziko zvine gumi nezvitanhatu; zvigadziko zviviri zvive pasi pepuranga rimwe nezvigadziko zviri pasi perimwe puranga.

26"Uitewo mbariro dzomuakasia, shanu dzamapuranga orumwe rutivi rwetabhenakeri; 27nembariro shanu dzamapuranga orutivi rwechipiri rwetabhenakeri, nembariro shanu dzamapuranga orutivi rwetabhenakeri kurutivi rwemberi kumavirazuva. 28Rumbariro rwapakati ngaruve pakati pamapuranga, rubve kuno rumwe rutivi ruchindosvikira kuno rumwe rutivi. 29Ufukidze mapuranga nendarama; uitewo zvindori zvawo nendarama, pangagara mbariro: nembariro udzifukidze nendarama. 30Uvake tabhenakeri nomufananidzo wayo wawakaratidzwa mugomo.

31"Uitewo chidzitiro nezvakarukwa zvitema, nezvishava, nezvitsvuku, nomucheka wakaisvonaka wakarukwa; ngachiitwe chinamakerubhi, rive basa romunhu anogona kuruka. 32Uchirembedze pambiru ina, dzomuakasia dzakafukidzwa nendarama, uye dzinofanira kumira pazvigadziko zvadzo zvina zvesirivha. 33Urembedze chidzitiro pasi pezvikorekedzo, ugoisamo areka yechipupuriro mukati mechidzitiro; chidzitiro chigova kwamuri chinhu chinoparadzanisa pakati penzvimbo tsvene nenzvimbo tsvenetsvene. 34Uisewo chifunhiro chokuyananisa pamusoro peareka yechipupuriro panzvimbo tsvene-tsvene. 35Tafura uiise kunze kwechidzitiro nechigadziko chemwenje chakatarisana netafura parutivi rwetabhenakeri kurutivi rwenyasi; tafura uiise kurutivi rwokumusoro.

36"Unofanira kuitirawo mukova wetende chidzitiro chezvakarukwa zvitema, nezvishava nezvitsvuku, nomucheka wakaisvonaka wakarukwa, rive basa romusoni anogona. 37Uitire chidzitiro mbiru shanu dzomuakasia, uchidzifukidza nendarama; zvikorekedzo zvadzo zvive zvendarama, uye uzviumbire zvigadziko zvishanu zvendarira.

Copyright information for Shona