Ezra 2

Mazita avaJudha vakadzokera kunyika yavo.

1 Zvino ava ndivo vana vorutivi rwenyika yaJudha vakadzoka pakutapwa, pakati pavakanga vakatapwa, vakatapwa naNebhukadhinezari mambo weBhabhironi vakaiswa Bhabhironi, vakazodzokera Jerusaremu nokwaJudha, mumwe nomumwe kuguta rake; 2ivo vakauya naZerubhabheri, naJeshua, naNehemiya, naSeraya, naReeraya, naModhekai, naBhirishani, naMisipari, naBhigivhai, naRehumi, naBhaana. 3Kuwanda kwavarume vavanhu vaIsiraeri ndiko: Vana vaParoshi, zviuru zviviri nezana namakumi manomwe navaviri.

4Vana vaShefatia, mazana matatu namakumi manomwe navaviri. 5Vana vaAra, mazana manomwe namakumi manomwe navashanu. 6Vana vaPahatimoabhi, vavana vaJeshua naJoabhi, zviuru zviviri namazana masere negumi navaviri. 7Vana vaErami, chiuru chimwe namazana maviri namakumi mashanu navana. 8Vana vaZetu, mazana mapfumbamwe namakumi mana navashanu. 9Vana vaZakai, mazana manomwe namakumi matanhatu. 10Vana vaBhani, mazana matanhatu namakumi maviri navaviri. 11Vana vaBhebhai, mazana matanhatu namakumi maviri navatatu. 12Vana vaAzagadhi, chiuru chimwe namazana maviri namakumi maviri navaviri. 13Vana vaAdhonikami, mazana matanhatu namakumi matanhatu navatanhatu. 14Vana vaBhigivhai, zviuru zviviri namakumi mashanu navatanhatu. 15Vana vaAdhini, mazana mana namakumi mashanu navana.

16Vana vaAteri, waHezekia, makumi mapfumbamwe navasere. 17Vana vaBhezai, mazana matatu namakumi maviri navatatu. 18Vana vaJora, zana negumi navaviri 19Vana vaHashumi, mazana maviri namakumi maviri navatatu.

20Vana veGibhari, makumi mapfumbamwe navashanu. 21Vana VeBheterehemu, zana namakumi maviri navatatu 22Varume veNetofa, makumi mashanu navatanhatu. 23Varume veAnatoti, zana namakumi maviri navasere. 24Vana veAzimavheti, makumi mana navaviri. 25Vana veKiriatirimi, neKefira, neBheeroti, mazana manomwe namakumi mana navatatu. 26Vana veRama neGhebha, mazana matanhatu namakumi maviri nomumwe. 27Varume veMikimashi, zana namakumi maviri navaviri. 28Varume veBhetieri neAi, mazana maviri namakumi maviri navatatu. 29Varume veNebho, makumi mashanu navaviri. 30Vana veMagibhishi, zana namakumi mashanu navatanhatu. 31Vana vaErami wechipiri, chiuru chimwe namazana maviri namakumi mashanu navana. 32Vana vaHarimi, mazana matatu namakumi maviri. 33Vana veRodhi, neHadhidhi, neOno, mazana manomwe namakumi maviri navashanu. 34Vana veJeriko, mazana matatu namakumi mana navashanu.

35Vana veSena, zviuru zvitatu namazana matanhatu namakumi matatu. 36Vapirisiti vakanga vari: Vana vaJadhaya, weimba yaJeshua, mazana mapfumbamwe namakumi manomwe navatatu.

37Vana veImeri, chiuru chimwe namakumi mashanu navaviri. 38Vana vaPashuri, chiuru chimwe namazana maviri namakumi mana navanomwe. 39Vana vaHarimi, chiuru chimwe negumi navanomwe. 40VaRevhi vakanga vari: Vana vaJeshua, naKadhimieri, vavana vaHodhavhia, makumi manomwe navana.

41Vaimbi vakanga vari: Vana vaAsafi, zana namakumi maviri navasere. 42Vana vavarindi vemikova vakanga vari: Vana vaSharumi, navana vaAteri navana vaTarimoni, navana vaAkubhi, navana vaHatita, navana vaShobhai, vose zana namakumi matatu navapfumbamwe.

43VaNetinimi vakanga vari: Vana vaZhiha, navana vaHasufa, navana vaTabhaoti; 44navana vaKerosi navana vaShiaha, navana vaPadhoni; 45navana vaRebhana, navana vaHagabha, navana vaAkubhi; 46navana vaHagabhi, navana vaShamirai, navana vaHanani, 47navana vaGidheri, navana vaGahari, navana vaReaya; 48navana vaRezini, navana vaNekodha, navana vaGazami; 49navana vaUza, navana vaPasea, navana vaBhesai; 50navana vaAsina, navana vaMeunimi, navana vaNefisimi; 51navana vaBhakibhuki, navana vaHakufa, navana vaHarihuri; 52navana vaBhaziruti, navana vaMehidha, navana vaHarishaa; 53navana vaBharikosi, navana vaSisera, navana vaTema; 54navana vaNezia, navana vaHatifa. 55Vana vavaranda vaSoromoni vakanga vari: Vana vaSotai, navana vaHasofereti, navana vaPerudha; 56navana vaJaara, navana vaDharikoni, navana vaGidheri; 57navana vaShefatia, navana vaHatiri, navana vaPokeretihazebhaimi, navana vaAmi.

58VaNetinimi vose navana vavaranda vaSoromoni vaiva mazana matatu namakumi mapfumbamwe navaviri.

59Ndizvo vakakwira vachibva Terimera, neTeriharisha, neKerubhi, neAdhani, neImeri; asi vakanga vasingagoni kududza dzimba dzamadzibaba avo, namarudzi avo, kana vakanga vari vaIsiraeri.

60Vana vaDheraya, navana vaTobhia, navana vaNekodha, mazana matanhatu namakumi mashanu navaviri.

61Navana vavapirisiti vakanga vari: Vana vaHabhaya, navana vaHakozi, navana vaBharizirai, akanga awana mukadzi wavakunda vaBharizirai muGiriyadhi, akazotumidzwa zita rokwavo. 62Ava vakatsvaka mazita avo pakati pamazita amadzitateguru, asi akashaikwa; saka vakanzi vakasvibiswa, vakabviswa paupirisiti. 63Ipapo mubati akavaudza kuti varege kudya zvinhu zvitsvene-tsvene, kusvikira kwamuka mupirisiti ane Urimi neTumimi. 64Ungano yose yakasvika zviuru zvina makumi mana nezviviri namazana matatu namakumi matanhatu, 65vasingaverengi varanda vavo navarandakadzi vavo, vakasvika zviuru zvinomwe namazana matatu namakumi matatu navanomwe; vakanga vana vaimbi varume navakadzi vana mazana maviri.

66Vakanga vana mabhiza ana mazana manomwe namakumi matatu namatanhatu; mahesera avo akanga ana mazana maviri namakumi mana namashanu; 67makamera avo, mazana mana namakumi matatu namashanu, nembongoro dzavo zviuru zvitanhatu namazana manomwe namakumi maviri.

68Vamwe vakuru vedzimba dzamadzibaba avo, pakusvika kwavo paimba yaJehovha paJerusaremu, vakavigira nomoyo wavo zvipo zvavo, kuti vamutse imba yaMwari paugaro hwayo. 69Vakapa sezvavakagona mari yokubata basa nayo madhariki endarama ane zviuru zvina makumi matanhatu nechimwe, nepondo dzesirivha dzine zviuru zvishanu, nenguvo dzavapirisiti dzine zana. 70Zvino vapirisiti navaRevhi, navamwe vanhu, navaimbi navarindi vemikova, navaNetinimi, vakagara pamaguta avo, navaIsiraeri vose pamaguta avo.

Copyright information for Shona