Genesis 10

Vanakomana vaJafeti, naHamu naShemu

1 Ndiwo marudzi avanakomana vaNoa, naShemu, naHamu, naJa­feti; ivo vakaberekerwa vana shure kwe­mvura zhinji.

2Vanakomana vaJafeti ndivo: Go­meru, naMagogi, naMadhai, naJavhani, naTubhari, naMisheki, naTirasi. 3Vana­komana vaGomeru ndivo: Ashikenazi, naRifati, naTogarima. 4Vanakomana vaJavhani ndivo: Erisha, naTashisi, naKi­timi, naDhodhanimu. 5Kwavari kwaka­bva vanhu vezvivi zvakapararira. Ndivo vanakomana vaJafeti munyika dzavo, mumwe nomumwe norurimi rwake, ne­mhuri dzavo, nendudzi dzavo.

6Vanakomana vaHamu ndivo: Kushi, naMiziraimu, naPuti, naKenani. 7Vana­komana vaKushi ndivo: Sebha, naHa­vhira, naSabhata, naRama, naSabhuteka; navanakomana vaRama ndivo: Shebha naDhedhani. 8Kushi akabereka Nimuro­dhi, ndiye akatanga kuva nesimba pa­nyika. 9Akanga ari mudzimba mukuru pamberi paJehovha; naizvozvo vanoti, "SaNimurodhi, mudzimba mukuru pa­mberi paJehovha." 10Ushe hwake hwaka­tanga paBhabheri, neEreki, neAkadhi, neKarine, panyika yeShinari. 11Akabuda kunyika iyo, akaenda Asiria, akavaka Ninivhe neRohobhoti-iri, neKara, 12neRe­seni, pakati peNinivhe neKara (iri iguta guru). 13Miziraimu akabereka vaRudhi, navaAnami, navaRehabhi, navaNafitu­himu, 14navaPaturusi navaKasiruhi, (vaFirisitia vakabva kwavari), navaKafutori.

15Kenani akabereka Sidhoni, da­ngwe rake, naHeti; 16navaJebhusi, na­vaAmori, navaGirigashi; 17navaHivhi, navaAriki, navaSini, 18navaArivhadhi, navaZemari, navaHamati. Shure kwai­vava mhuri dzavaKenani dzakapararira.

19Muganhu wavaKenani wakatanga paSidhoni, ukaenda Gerari, ukasvika Gaza, ukaenda Sodhomu, neGomora, neAdhamu, neZibhoimu, ukasvika paRasha.

20Ndivo vanakomana vaHamu, mhuri dzavo, nendimi dzavo, munyika dzavo, nendudzi dzavo.

21Naiye Shemu, baba vavana vose vaEbheru, mukuru waJafeti, akabereke­rwa vana. 22Vanakomana vaShemu ndivo: Eramu, naAsheri, naAripakisha­dhi, naRudhi, naAramu. 23Vanakomana vaAramu ndivo: Uzi, naHuri, naGeteri, naMashi. 24Aripakishadhi akabereka Shera, Shera akabereka Ebheru. 25Ebheru akaberekerwa vanakomana vaviri, zita romumwe rakanga riri Peregi, nokuti pamazuva ake nyika yakakamurwa; zita romunun’una wake rakanga riri Jokitani. 26Jokitani akabereka Arimodhadhi, naSherefi, naHazarimavheti, naJera; 27naHadhoramu, naUsari, naDhikira; 28naObhari, naAbhimaeri, naShebha; 29naOfiri, naHavhira, naJobhabhu; ava vose vaiva vanakomana vaJokitani. 30Kwavakagara ndiko: kubva paMesha, kuenda Sefari, kugomo rokumabvazuva. 31Ndivo vana­komana vaShemu, mhuri dzavo, nendimi dzavo, munyika dzavo, nendudzi dzavo.

32Ndidzo mhuri dzavanakomana vaNoa, nedzimba dzavo, nendudzi dzavo; kwavari kwakabva ndudzi dzose dzaka­pararira, shure kwemvura zhinji.

Copyright information for Shona