Genesis 12

Kudanwa kwaAbhuramu

Zvino Jehovha wakati kunaAbhuramu, "Ibva panyika yako, nokuhama dzako, nokuimba yababa vako, uende kunyika yandichakuratidza iyo; ndichakuita rudzi rukuru, ndichaku­ropafadza, ndichakudza zita rako, iwe uropafadze vamwe.

Ndicharopafadza ivo vanokuropafadza; unokutuka, ndichamutukawo; marudzi ose enyika acharopafadzwa mauri."

Naizvozvo Abhuramu wakaenda se­zvaakaudzwa naJehovha; naRoti wakae­nda naye. Abhuramu wakanga ana ma­kore ana makumi manomwe namashanu pakubva kwake Harani. Abhuramu aka­tora Sarai, mukadzi wake, naRoti, mwa­nakomana womunun’una wake, nefuma yavo yose yavakanga vaunganidza, na­vana vavakanga vabereka paHarani, va­kabuda kuenda kunyika yeKenani; vaka­ndosvika kunyika yeKenani. Abhuramu akagura nenyika iyo akasvika panzvimbo inonzi Shekemu, pamuti womuouki weMore; nguva iyo vaKenani vakanga vari munyika iyo. Zvino Jehovha wakazvira­tidza kuna Abhuramu, akati, "Ndichapa vana vako nyika iyi;" akavakira Jehovha aritari ipapo, iye wakanga azviratidza kwaari. Akabva ipapo, akaenda kugomo riri kumabvazuva aBheteri, akadzikapo tende rake; Bheteri rakanga riri kumavi­razuva neAi kumabvazuva; akavakirapo Jehovha aritari, akanamata Zita raJehovha ipapo. Kubva ipapo Abhuramu wakara­mba achitamira kumavirazuva.

Abhuramu anotamira Ijipiti

10 Zvino nzara yakanga iripo panyika iyo; Abhuramu ndokuburukira Ijipiti ku­ndogarako; nokuti nzara yakanga iri huru panyika iyo. 11 Zvino wakati oda kupinda Ijipiti, akati kuna Sarai, mukadzi wake, "Tarira, ndinoziva kuti uri mukadzi wa­kanaka pachiso chako; 12 kana vaIjipiti vachikuona, vachati, `Ndiye mukadzi wa­ke', vachandiuraya, asi iwe vachakurega uri mupenyu. 13 Uti hako uri hanzvadzi yangu, kuti ndiitirwe zvakanaka nokuda kwako, kuti mweya wangu urarame no­kuda kwako. " 14 Zvino Abhuramu achi­svika Ijipiti, valjipiti vakaona mukadzi kuti wakanaka kwazvo. 15 Namachinda aFarao akamuonawo, vakandomurumbi­dza kuna Farao; mukadzi akatorwa, akai­swa mumba maFarao. 16 Akaitira Abhu­ramu zvakanaka nokuda kwake; waiva namakwai, nemombe, namakono ema­dhongi, navaranda, navarandakadzi, na­madhongi echikadzi, namakamera.

17 Asi Jehovha wakatambudza Farao neveimba yake namatambudziko makuru nokuda kwaSarai, mukadzi waAbhu­ramu. 18 Zvino Farao wakadana Abhu­ramu akati, "Chiiko ichi chawakandiitira? Wakaregereiko kundizivisa kuti mu­kadzi wako. 19 Wakarevereiko uchiti, `Ihanzvadzi yangu?' Naizvozvo ndaka­mutora kuti ave mukadzi wangu; naizvo­zvo zvino hoyu mukadzi wako, mutore, uende hako." 20 Zvino Farao akaraira vamwe varume pamusoro pake, vakamu­perekedza iye nomukadzi wake nezvose zvaakanga anazvo.

Copyright information for Shona