Genesis 14

Abhuramu anorwira Roti, uye anosangana naMerikizedheki

1 Zvino nenguva yaAmuraferi, mambo weShinari, naArioki ma­mbo weErasari, naKedhoriraomeri, ma­mbo weEramu, naTidhari, mambo weGoyimi, 2vakarwa naBhera, mambo weSodhomu, naBherisha, mambo weGomora, naShinabhi, mambo weAdhamu, naShemebheri, mambo weZe­bhoimi, namambo weBhera (rinonziwo Zoari). 3Ava vose vakasangana mumu­pata weSidhimu (ndiro Gungwa roMu­nyu). 4Vakanga vava varanda veKedhoriraomeri makore ane gumi namaviri, vakamumukira negore regumi namatatu. 5Ipapo Kedhoriraomeri wakauya negore regumi namana, namadzimambo aaka­nga anawo, akakunda vaRefaimi paAshitoreti karinaimi, navaZuzimi paHamu, navaEmimi paShave-kiriataimi, 6navaHori pagomo ravo reSeiri, kusvi­kira paEriparani, pedo nesango. 7Va­kadzoka, vakasvika Enimishipati (rino­nziwo Kadheshi), vakakunda nyika yose yavaAmareki, navaAmori, vakanga va­gere paHazazoni-tamari.

8Zvino mambo weSodhomu, nama­mbo weGomora, namambo weAdhamu, namambo weZebhoimi, namambo weBhera (rinonziwo Zoari), vakabuda vaka­gadzira hondo kuzorwa navo pamupata weSidhimu; 9kuti varwe naKedhorirao­meri, mambo weEramu, naTidhari, ma­mbo weGoyimi, naAmuraferi, mambo weShinari, naArioki, mambo weErasari; madzimambo mana kuti arwe namadzi­mambo mashanu. 10Zvino mupata weSi­dhimu wakanga uzere namakomba ane tara, madzimambo eSodhomu neGomora vakatiza vakawiramo; vakasara vakatizira kugomo. 11Vakatora fuma yose yeSo­dhomu neGomora, nezvokudya zvavo zvose, vakaenda. 12Vakatorawo Roti, mwanakomana womunun’una waAbhu­ramu wakanga agere paSodhomu, ne­fuma yake, vakaenda.

13Zvino mumwe wakanga apuku­nyuka wakasvika, akaudza Abhuramu, muHebheru; iye wakanga agere pamiti yemiouki yaMamure, muAmori, mu­nun’una waEshikori, munun’una waAneri; ava vakanga vaita sungano naAbhuramu. 14Zvino Abhuramu wakati achinzwa kuti hama yake yatapwa, akaraira varume vake vakanga vadzidziswa kurwa, vaka­zvarwa paimba yake, vana mazana ma­tatu negumi navasere, akavateverera ku­svikira paDhani; 15akakamura varwi vake usiku, iye navaranda vake, akavaku­nda, akavateverera kusvikira paHobha, riri kurudyi rweDhamasiko. 16Akadzosa fuma yose, akadzosawo Roti, hama yake, nefuma yake, navakadziwo nava­nhu. 17Ipapo mambo weSodhomu waka­buda kundosangana naye pakudzoka kwake pakuuraya Kedhorir-omeri nama­dzimambo akanga anavo pamupata weShave (ndiwo mupata wamambo). 18Me­rikizedheki, mambo weSaremi, akauya nechingwa newaini; iye wakanga ari mupirisiti waMwari woKudenga-denga.

19Akamuropafadza, akati, "Abhuramu ngaaropafadzwe naMwari woKudenga­denga, muridzi wokudenga napasi.

20Mwari woKudenga-denga ngaaku­dzwe, wakapa vavengi venyu mumaoko enyu." Akamupa chegumi chezvose.

21Zvino mambo weSodhomu akati kuna Abhuramu, "Ndipe vanhu, iwe utore hako fuma. "

22Abhuramu akati kuna mambo weSodhomu, "Ndakasimudzira ruoko rwa­ngu kuna Jehovha, Mwari woKudenga­denga, muridzi wokudenga napasi, 23kuti handingatori rushinda kana rukanda rwe­shangu, kana chinhu chimwe chezvinhu zvenyu, kuti murege kuzoti, `Ndini nda­kafumisa Abhuramu', 24ini handidi ha­ngu, asi zvakadyiwa namajaya chete, nomugove wavanhu vakaenda neni, va­naAneri, naEshikori, naMamure, ngava­tore migove yavo."

Copyright information for Shona