Genesis 16

Hagari naIshimaeri

1 Zvino Sarai, mukadzi waAbhuramu, wakanga asingamuberekeri vana; iye wakanga aine murandakadzi, muIjipiti, wainzi Hagari. 2Sarai akati kuna Abhuramu, "Tarira Jehovha waka­ndikonesa kubereka, pinda hako kumura­ndakadzi wangu, zvimwe ndingawana vana naye." Abhuramu akateerera shoko raSarai. 3Zvino Sarai mukadzi waAbhu­ramu, wakatora Hagari muljipiti, mura­ndakadzi wake; Abhuramu zvino waka­nga agara makore ane gumi panyika yeKenani akamupa Abhuramu, murume wake, kuti ave mukadzi wake. 4Akapinda kuna Hagari, iye akatora mimba; zvino wakati aona kuti wava nemimba, aka­shora vatenzi vake.

5Ipapo Sarai akati kuna Abhuramu, "Kukanganiswa kwangu ngakuve pamu­soro pako; ndini ndakapa murandakadzi wangu pachipfuva chako, zvino iye wakati aona kuti wava nemimba, akandishora; Jehovha ngaatonge pakati pangu newe."

6Abhuramu akati kuna Sarai, "Ta­rira, murandakadzi wako uri paruoko rwako, umuitire sezvaunoda." Zvino Sa­rai wakamunetsa, akatiza.

7Mutumwa waJehovha akamuwana patsime remvura musango, patsime riri panzira inoenda Shuri. 8Akati, "Nhai Hagari, murandakadzi waSarai, wabve­piko? Unoendepiko?" Iye akati, "Ndino­tiza vatenzi vangu Sarai."

9Mutumwa waJehovha akati kwaari, "Dzokera kuna vatenzi vako, uzviduku­pise pasi pake." 10Mutumwa waJehovha akati kwaari, "Ndichawandisa vana vako, varege kuverengwa nokuwanda kwavo." 11Mutumwa waJehovha akatiwo kwaari, "Tarira wava nemimba, uchabereka mwanakomana; umutumidze zita rinonzi Ishimaeri, nokuti Jehovha wakanzwa ku­tambudzika kwako. 12Iye uchava sembizi pakati pavanhu; ucharwa navanhu vose, navanhu vose vacharwa naye; uchagara akatarisana nehama dzake dzose."

13Hagari akatumidza Jehovha wa­kataurirana naye, zita rinonzi: Ndimi Mwari anoona; nokuti wakati, "Zviro kwazvo ndamuona pano oenda, iye unondiona!" 14Naizvozvo tsime iro ra­katumidzwa Bheeriahiroi (tsime raiye mupenyu unondiona); riri pakati peKa­dheshi neBheredhi.

15Hagari akaberekera Abhuramu mwanakomana; Abhuramu akatumidza mwanakomana wake, wakaberekwa naHagari, zita rinonzi Ishimaeri. 16Abhu­ramu wakanga ana makore makumi ma­sere namatanhatu, Hagari achimuberekera Ishimaeri.

Copyright information for Shona