Genesis 2

Denga nenyika zvikapera saizvo­zvo, nouzhinji hwazvo. Mwari aka­pedza basa rake raakaita nomusi wechi­nomwe; akazorora nomusi wechinomwe pabasa rake rose raakaita. Mwari akaro­pafadza musi wechinomwe, akauita mu­tsvene; nokuti akazorora nawo pabasa rake rose, raakanga asika nokuita iye Mwari.

Kusikwa kwavanhu vokutanga nokuiswa kwavo muEdheni

Ndiko kuvamba kwedenga nenyika, musi wazvakasikwa: Nezuva iroro Jeho­vha Mwari raakasika naro nyika nedenga, makwenzi esango akanga achigere ku­vapo panyika, nemiriwo yesango yaka­nga ichigere kumera; nokuti Jehovha Mwari akanga asati anaisa mvura pa­nyika, uye kwakanga kusina munhu ku­zorima pasi; asi mhute yaisikwira ichi­bva panyika ichinyorevesa nyika yose.

Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva revhu, akafuridzira mweya woupenyu mumhino dzake; munhu akava mweya mupenyu.

Jehovha Mwari akasima munda muEdheni, kumabvazuva, akaisapo mu­nhu waakanga aumba. Jehovha Mwari akameresa pasi miti yose inofadza meso, neyakanaka kudya; uye muti woupenyu pakati pomunda, nomuti wokuziva zva­kanaka nezvakaipa. 10 MuEdheni muka­buda rwizi kuzodiridza munda uyo, ruka­paradzana ipapo, dzikaita hova ina. 11 Zita rorwokutanga ndiPishoni; ndirwo runo­poteredza nyika yose yeHavhira, pane ndarama ipapo; 12 ndarama yenyika iyoyo yakanaka; uyewo pane dheriumu nebwe reonikisi. 13 Zita rorwizi rwechipiri ndiGihoni; ndirwo runopoteredza nyika yose yeKushi. 14 Zita rorwizi rwechitatu ndiHedhekeri, ndirwo runoyerera kumabva­zuva kweAsiria. Rwizi rwechina ndiYu­furatesi.

15 Jehovha Mwari akatora munhu, akamuisa mumunda weEdheni, kuti au­rime nokuuchengeta. 16 Jehovha Mwari akaraira munhu achiti, "Ungadya hako miti yose yomunda, 17 asi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya; nokuti nomusi waunoudya, uchafa zvirokwa­zvo."

18 Jehovha Mwari akatizve, "Ha­zvina kunaka kuti munhu agare ari woga; ndichamuitira mubatsiri akamukwanira." 19 Jehovha Mwari akaumba nevhu mhuka dzose dzesango, neshiri dzose dzedenga, akadziisa kumunhu kuti aone kuti acha­dzitumidza mazita api; zvipenyu zvose sezvazvakatumidzwa nomunhu, ndiwo akava mazita azvo. 20 Munhu akatumidza zvipfuwo zvose mazita, neshiri dzedenga, nemhuka dzose dzesango; asi kwakashai­kwa mubatsiri akamukwanira iye munhu.

21 Ipapo Jehovha Mwari akavatisa munhu hope huru, akavata; akatora ru­mbabvu rwake rumwe, akadzivira nyama panzvimbo yarwo. 22 Norumbabvu urwo Jehovha Mwari rwaakatora pamunhu, akaita mukadzi narwo, akamuisa kumu­nhu.

23 Munhu akati, "Zvino uyu ipfupa ramapfupa angu, nenyama yenyama ya­ngu, uchatumidzwa Mukadzi, nokuti wa­kabviswa paMurume."

24 Naizvozvo munhu anofanira ku­siya baba vake namai vake, anamatire mukadzi wake, vave nyama imwe.

25 Vose vari vaviri vakanga vasina kusi­mira, munhu nomukadzi wake, asi ha­vana kunyara.

Copyright information for Shona