Genesis 20

Abhurahamu munyika yeGerari, anoti Sara haazi mukadzi wake

1 Zvino Abhurahamu wakabvapo, akaenda kunyika yenyasi, aka­ndogara pakati peKadheshi neShuri; akava mutorwa muGerari. 2Abhurahamu akati pamusoro paSara, mukadzi wake, "Ihanzvadzi yangu." Abhimereki, ma­mbo weGerari, akatuma vanhu kundotora Sara. 3Asi Mwari wakauya kuna Abhi­mereki usiku pakurota, akati kwaari, "Tarira, uchafa nokuda kwomukadzi wa­watora; nokuti mukadzi uyu ane mu­rume. "

4Zvino Abhimereki wakanga asina kuswedera kwaari; akati, "Ishe, muchau­raya norudzi rwakaruramawo here? 5Ko iye haana kundiudza here, achiti, iha­nzvadzi yangu; naiye mukadzi haana kuti, ihanzvadzi yangu, here? Ndakaita izvozvo nomoyo wakarurama, na­maoko akachena." 6Mwari akati kwaari pakurota, "Hongu, ndinoziva kuti wa­kaita chinhu ichi nomoyo wakarurama, ndikakudzivisawo kuti urege kundita­dzira; naizvozvo handina kukutendera kumubata. 7Saka zvino dzosa mukadzi womurume uyu, nokuti muporofita; iye achakunyengeterera, kuti urarame; kana ukasamudzosa, uzive kuti uchafa zviro­kwazvo, iwe navose vari vako."

8Abhimereki akamuka mangwanani, akadana varanda vake vose, akavaudza izvozvo zvose munzeve dzavo; varume vakavhunduka kwazvo. 9Ipapo Abhime­reki akadana Abhurahamu akati kwaari, "Chiiko chinhu ichi chawatiitira? Ini ndakutadzireiko, zvawauyisa mhosva huru pamusoro pangu napamusoro pou­she hwangu?" 10Abhimereki akati kuna Abhurahamu, "Wanga uchiti kudiniko, zvawaita chinhu ichi?"

11Abhurahamu akati, "Nokuti nda­kati, `Zvirokwazvo havatyi Mwari pa­nzvimbo ino; zvimwe vachandiuraya pa­musoro pomukadzi wangu.' 12Uye, zvirokwazvo ihanzvadzi yangu, mukunda wababa vangu, asi haazi mwana wamai vangu; akazowanikwa neni. 13Zvino Mwari wakati achindibudisa paimba ya­baba vangu, kuti ndidzungaire, ndikati kwaari, `Hechi chinhu chakanaka chau­nofanira kundiitira. Pose patinosvika, uti pamusoro pangu, ihanzvadzi yangu.' "

14Abhimereki akatora makwai, ne­mombe, navaranda, navarandakadzi, akapa Abhurahamu izvozvo, akamudzo­serawo Sara, mukadzi wake. 15Abhime­reki akati, "Tarira, nyika yangu iri pa­mberi pako; gara hako paunoda." 16Akati kuna Sara, "Tarira, ndapa hanzvadzi yako mashekeri esirivha ane chiuru che­zana; chichava chifukidziro chameso ako kuna vose vaunavo; waruramiswa pa­mberi pavose."

17Abhurahamu akanyengetera kuna Mwari, Mwari akaporesa Abhimereki, no­mukadzi wake, navarandakadzi vake, va­kabereka vana. 18Nokuti Jehovha wakanga azarira zvizvaro zvose zveveimba yaAbhi­mereki nokuda kwaSara, mukadzi waAbhurahamu.

Copyright information for Shona