Genesis 22

Abhurahamu anobayira Isaka

1 Shure kwaizvozvo Mwari wa­kaedza Abhurahamu, akati kwaari, "Abhurahamu! " Iye akati, "Ndiri pano hangu."

2Akati, "Zvino tora mwanakomana wako, mwanakomana wako mumwe chete, waunoda, Isaka, uende kunyika yeMoria umuite chibayiro chinopiswa pane rimwe gomo randichakuudza."

3Abhurahamu akamuka mangwa­nani, akasunga mbongoro yake, akatora majaya ake maviri naIsaka, mwanako­mana wake, akatsemura huni dzechiba­yiro chinopiswa, ndokusimuka, akaenda kunzvimbo yaakaudzwa naMwari.

4Zvino nomusi wetatu Abhurahamu aka­simudza meso ake, akaona nzvimbo iyo ari kure. 5Abhurahamu akati kumajaya ake, "imwi chigarai henyu pano nembo­ngoro, ini nomwana tichaenda ikoko; tichambondonamata, tigodzokera kwa­muri. "

6Abhurahamu akatora huni dzechi­bayiro chinopiswa, akadzitakudza Isaka, mwanakomana wake; akatora moto neba­nga muruoko rwake, vakaenda vari va­viri.

7Isaka akataura naAbhurahamu, baba vake, akati, "Baba vangu! " Iye akati, "Ndiri pano hangu, mwana wangu." Akati: "Hoyu moto nehuni, asi hwayana rechibayiro chinopiswa riripiko?"

8Abhurahamu akati, "Mwari ucha­tipa gwayana rechibayiro chinopiswa, mwana wangu;" saizvozvo vakafamba vari vaviri.

9Vakandosvika panzvimbo yaakau­dzwa naMwari; Abhurahamu akavakapo aritari, akagadzira huni, ndokusunga mwa­nakomana wake, akamuisa paaritari pamu­soro pehuni. 10Zvino Abhurahamu akata­mbanudza ruoko rwake, akatora banga, kuti abaye mwanakomana wake. 11Ipapo mutumwa waJehovha wakadanidzira kwaari, ari kudenga akati, "Abhurahamu! Abhurahamu!" Iye akati, "Ndiri pano hangu."

12Akati, "Usaisa ruoko rwako ku­mwana, usamuitira chinhu, nokuti zvino ndinoziva kuti unotya Mwari, zvausina kundinyima mwanakomana wako, iye mwanakomana wako mumwe chete."

13Abhurahamu akasimudza meso ake, akatarira, ndokuona shure kwake hondohwe yakanga yakabatwa nyanga dzayo mugwenzi. Abhurahamu akatora hondohwe iya, akaipisa chikava chiba­yiro panzvimbo yomwanakomana wake. 14Abhurahamu akatumidza nzvimbo iyo zita rinonzi Jehovha jire; saka nanhasi vanositi, "Pagomo raJehovha ndipo paa­chaonekwa."

15Ipapo mutumwa waJehovha waka­dana Abhurahamu rwechipiri, ari kude­nga, 16akati, "Zvanzi naJehovha, `Ndaka­pika neni ndimene,' ndichiti, `Zvawaita izvozvo, ukasandinyima mwanakomana wako mumwe chete; 17ndichakuropafa­dza kwazvo, ndichawanza vana vako kwazvo senyeredzi dzokudenga, uye se­jecha riri pamahombekombe egungwa; vana vako vachava varidzi vamasuo ava­vengi vavo; 18ndudzi dzose dzenyika dzicharopafadzwa muvana vako, zvawa­kateerera inzwi rangu.' " 19Ipapo Abhura­hamu wakadzokera kumajaya ake, vaka­simuka vakaenda vose Bheerishebha; Abhurahamu akagara paBheerishebha.

20Zvino shure kwaizvozvo Abhura­hamu wakaudzwa, zvichinzi, "Tarira, Mirika wakaberekerawo munun’una wako Nahori vanakomana ava: 21Uzi, dangwe rake, naBuzi, munun’una wake, naKemueri, baba vaAramu, 22naKesedhi, naHazo, naPiradhashi, naJidhirafi, naBhetueri. 23Bhetueri akabereka Rabheka, ava va­sere ndivo vakaberekerwa Nahori, munu­n’una waAbhurahamu, naMirika." 24No­murongo wake wainzi Ruma, wakaberekawo Tebha, naGahami, naTa­hashi, naMaaka.

Copyright information for Shona