Genesis 25

Kufa kwaAbhurahamu

1 Zvino Abhurahamu akawana­zve mumwe mukadzi, wainzi Ke­tura. 2Iye akamuberekera Zimurami, naJokishani, naMedhani, naMidhiani, naIshibhaki, naShua. 3Jokishani akabe­reka Shebha naDhedhani. Vanakomana vaDhedhani vakanga vari vaAshuri, na­vaRetushi, navaReumi. 4Vanakomana vaMidhiani vakanga vari Efa, naEferi, naHanoki, naAbhidha, naEridha. Ava vose vakanga vari vana vaKetura.

5Abhurahamu akapa Isaka zvose zvaakanga anazvo. 6Asi vanakomana va­varongo vaAbhurahamu vaakanga anavo, Abhurahamu wakavapa zvipo; akava­tuma, iye achiri mupenyu, vabve kuna Isaka mwanakomana wake, vaende ku­mabvazuva, kunyika yokumabvazuva.

7Ndiwo mazuva amakore oupenyu hwaAbhurahamu. Makore ane zana na­makumi manomwe namashanu. 8Abhu­rahamu akabudisa mweya wake, akafa akwegura kwazvo, ava mutana, makore ake ave mazhinji, akasanganiswa nava­nhu vake. 9Isaka naIshimaeri, vanako­mana vake, vakamuviga mubako reMa­kapera, mumunda waEfuroni, mwanakomana waZohari, wavaHeti, wa­katarisana neMamure; 10ndiwo munda wakanga watengwa naAbhurahamu ku­vana vaHeti; ndipo pakavigwa Abhura­hamu naSara, mukadzi wake. 11Zvino Abhurahamu wakati afa, Mwari akaropa­fadza Isaka, mwanakomana wake; Isaka akagara paBheeri-rakai-roi.

12Ndiwo marudzi alshimaeri, mwa­nakomana waAbhurahamu, wakabereke­rwa Abhurahamu naHagari, muljipiti, mu­randakadzi waSara. 13Ndiwo mazita avanakomana vaIshimaeri, ndiwo mazita avo pakuzvarwa kwavo. Wedangwe waIshimaeri wakanga ari Nebhayoti, naKe­dhari, naAdhibheri, naMibhisami, 14naMi­shima, naDhurina, naMasa, 15naHadhadhi, naTema, naJeturi, naNafishi, naKedhema; 16ndivo vanakomana vaIshimaeri, ndiwo mazita avo, pamisha yavo napamatende avo; machinda ane gumi namaviri nendu­dzi dzavo. 17Ndiwo makore oupenyu hwaIshimaeri, makore ane zana namakumi matatu namanomwe; akabudisa mweya wake, akafa, akasanganiswa navanhu vake. 18Vakagara kubva paHavhira kusvi­kira paShuri, mberi kweIjipiti, kana mu­nhu achienda Asiria; akandogara akatari­sana nehama dzake dzose.

Kuzvarwa kwaEsau naJakobho

19Ndiwo marudzi alsaka, mwanako­mana waAbhurahamu. Abhurahamu aka­bereka Isaka; 20Isaka akanga ana makore ana makumi mana pakuwana kwake Rabheka, mukunda waBhetueri, muAramu, wePadhanaramu, hanzvadzi yaRa­bhani, muAramu, kuti ave mukadzi wake. 21Zvino Isaka wakanyengeterera muka­dzi wake kuna Jehovha, nokuti wakanga asingabereki; Jehovha akanzwa kunye­ngetera kwake, Rabheka, mukadzi wake, akave nemimba. 22Zvino vana vakasu­ndana mukati make, akati, "Kana zvaka­daro, ndakaitirweiko izvozvi?" Akando­bvunza Jehovha. 23Jehovha akati kwaari, "Mune ndudzi mbiri muchizvaro chako, ndudzi mbiri dzichaparadzana, dzichibva mudumbu rako; rumwe rudzi ruchakunda rumwe rudzi nesimba; mukuru achashumira muduku. "

24Zvino mazuva ake okubereka akati asvika, onei vana vaviri vari muchizvaro chake. 25Wokutanga akabuda ari mu­tsvuku, muviri wose wakaita senguvo ine mvere; vakatumidza zita rake Esau. 26Pa­shure munun’una wake akabuda, ruoko rwake rwakabata chitsitsinho chaEsau, vakatumidza zita rake Jakobho. Isaka akanga ana makore makumi matanhatu pakuberekwa kwavo. 27Vakomana vaka­kura; Esau akava mudzimba wakache­njera, murume wesango; Jakobho waka­nga ari murume wakarurama, waigara mumatende. 28Isaka akada Esau, nokuti waida nyama yemhuka, asi Rabheka wakanga achida Jakobho.

29Zvino Jakobho wakanga abika zvokudya, Esau akasvika achibva kusa­ngo aziya; 30Esau akati kuna Jakobho, "Dondipawo izvo zvakatsvuka ndidye, nokuti ndaziya;" saka wakatumidzwa zita rinonzi Edhomu.

31Jakobho akati, "Chimbonditenge­sera udangwe hwako."

32Esau akati, "Tarira, ndofa hangu, udangwe uchandibatsireiko?"

33Jakobho akati, "Chimbondipi­kira;" akamupikira, akatengesera Jako­bho udangwe hwake. 34Jakobho akapa Esau chingwa nezvokudya zvenyemba; akadya, akanwa, akasimuka, ndokuenda hake; Esau akazvidza udangwe hwake saizvozvo.

Copyright information for Shona