Genesis 26

Isaka ari paGerari anoita sungano naAbhimereki

1 Zvino nzara yakanga iripo pa­nyika; isati iri nzara yakanga iripo pamazuva aAbhurahamu. Isaka akenda Gerari kuna Abhimereki, mambo wavaFirisitia. 2Jehovha akazviratidzazve kwaari akati, "Usaburukira Ijipiti, gara munyika yandakakuudza; 3gara hako munyika ino uri mutorwa; ini ndichava newe, ndichakuropafadza; nokuti ndicha­kupa iwe, navana vako, nyika idzi dzose; ndichasimbisa mhiko yandakapikira Abhurahamu, baba vako; 4ndichawanza vana vako senyeredzi dzedenga; ndudzi dzose dzenyika dzicharopafadzwa mu­vana vako; 5nokuti Abhurahamu waka­teerera inzwi rangu, akachengeta zvanda­kamuraira, nemirairo yangu, nemitemo yangu, nemirau yangu." 6Isaka akagara Gerari; 7vanhu venyika iyoyo vakamu­bvunza pamusoro pomukadzi wake, akati, "Ihanzvadzi yangu;" nokuti waka­nga achitya kuti, mukadzi wangu, achiti, "Zvimwe vanhu venyika ino vangandiu­raya nokuda kwaRabheka;" nokuti aka­nga akanaka kumeso. 8Zvino wakati avapo nguva refu, Abhimereki, mambo wavaFirisitia, wakatarira napahwindo, akaona Isaka achitamba naRabheka, mu­kadzi wake. 9Ipapo Abhimereki akadana Isaka akati, "Tarira, zvirokwazvo muka­dzi wako; wakataura seiko uchiti, `Iha­nzvadzi yangu?' " Isaka akati kwaari, "Nokuti ndakati, `Zvimwe ndingafa no­kuda kwake.' "

10Abhimereki akati kwaari, "Ndoku­diniko kuti watiitira chinhu ichi? Dai mumwe wavanhu aivata nomukadzi wako, ungadai watiisa pamhosva." 11Abhimereki akaraira vanhu vose, akati, "Anobata munhu uyu kana mukadzi wake, achauraiwa zvirokwazvo."

12Zvino Isaka akadzvara zviyo mu­nyika iyoyo, akawana gore iro rune zana; Jehovha akamuropafadza. 13Munhu uyu akava mukuru, akaramba achiwedzerwa, kusvikira ava mukuru kwazvo; 14akanga aine fuma yamakwai, neyemombe, ne­mhuri huru; vaFirisitia vakamugodora. 15VaFirisitia vakadzivira matsime ose akanga acherwa navaranda vababa vake pamazuva ababa vake Abhurahamu, va­kaafutsira nevhu.

16Abhimereki akati kuna Isaka, "Ibva hako kwatiri, nokuti watipfuura kwazvo nesimba." 17Isaka akabvapo, akandodzika matende ake mumupata weGerari, akagarapo. 18Isaka akacherazve matsime emvura, akanga acherwa pamazuva ababa vake, Abhurahamu; nokuti vaFirisitia vakanga vaadzivira Abhura­hamu afa; akaatumidza mazita aakanga atumidzwa nababa vake.

19Varanda vaIsaka vakachera mu­mupata, vakawanapo tsime remvura ino­tubuka. 20Vafudzi veGerari vakaitirana nharo navafudzi vaIsaka, vachiti, "Imvura yedu;" akatumidza tsime iroro zita rinonzi Eseki; nokuti vakapesana naye.

21Zvino akandocherazve rimwe tsime; vakaitirana nharo pamusoro pairo­rozve; akaritumidza zita rinonzi Sitina. 22Akabvapo, akandocherazve rimwe tsime; iroro havana kuzoitirana nharo pamusoro paro; akaritumidza zita rinonzi Rehobhoti; akati, "Nokuti zvino Jehovha wakandiitira nzvimbo huru, kuti tiwande munyika ino. "

23Akabvapo, akakwira Bheerishebha; 24Jehovha akazviratidza kwaari usiku ihwohwo, akati, "Ndini Mwari waAbhu­rahamu, baba vako; usatya, nokuti ndi­newe, ndichakuropafadza, nokuwanza ru­dzi rwako nokuda kwaAbhurahamu, muranda wangu." 25Akavakapo aritari, aka­namata zita raJehovha, akadzika tende rake ipapo; varanda vaIsaka vakacherapo tsime. 26Ipapo Abhimereki akaenda kwaari, achibva Gerari, aine shamwari yake Ahuzati, naPikori, mukuru wehondo yake. 27Isaka akati kwavari, "Mauyireiko kwandiri, zvamunondivenga, mukandidzi­nga kwamuri?"

28Ivo vakati, "Takaona kwazvo kuti Jehovha anewe, tikati, `Zvino mhiko ngaivepo pakati pedu, pakati pedu newe, tiite sungano newe; 29kuti urege kutiitira zvakaipa, sezvatisina kukubata iwe, se­zvatakakuitira zvakanaka bedzi, tikakue­ndesa norugare;' zvino iwe ndiwe hako muropafadzwa waJehovha." 30Iye akava­gadzirira zvokudya, vakadya, vakanwa, 31vakamuka mangwanani, vakapikirana; ipapo Isaka akavatendera kuenda, vaka­bva kwaari norugare.

32Nomusi iwoyo varanda vaIsaka va­kauya, vakamuudza kuti vakanga vachera tsime, vakati kwaari, "Mvura taiwana." 33Akaritumidza zita rinonzi Shebha; nai­zvozvo zita reguta ndiBheerishebha kusvi­kira zuva ranhasi.

34Zvino Esau wakati asvika makore makumi mana, akawana Judhisi, muku­nda waBheeri, muHeti, naBhasimati, mukunda waEroni, muHeti; 35ivavo va­karwadza moyo walsaka naRabheka.

Copyright information for Shona