Genesis 27

Jakobho anoropafadzwa pachigaro chaEsau

1 Zvino Isaka wakati ava mutana, meso ake owonera madzedzerere, asisaoni zvakanaka, akadana Esau, mwa­nakomana wake mukuru, akati kwaari, "Mwana wangu;" iye akati kwaari, "Ndiri pano hangu." 2Akati, "Tarira zvino ndakwegura; handizivi zuva rokufa kwangu. 3Zvino tora hako nhumbi dzako dzokuvhima nadzo, dzinoti goba rako, nouta hwako, uende kusango undivhimire mhuka; 4undigadzirire nyama yakanaka, sezvandinoda, uuye nayo kwandiri, ndi­dye, mweya wangu ukuropafadze, ndisati ndafa."

5Zvino Rabheka akanzwa Isaka achitaura naEsau, mwanakomana wake. Esau akaenda kusango kundovhima mhuka, kuti auye nayo. 6Rabheka aka­taura naJakobho, mwanakomana wake, akati, "Tarira, ndanzwa baba vako va­chitaura naEsau, mukoma wako, vachiti, 7`Nditorere mhuka, undigadzirire nyama yakanaka, kuti ndiidye, ndikuro­pafadze pamberi paJehovha ndisati ndafa.' 8Zvino mwana wangu, teerera inzwi rangu sezvandinokuraira. 9Enda zvino kuzvipfuwo, unditorerepo mbu­dzana mbiri dzakanaka, ndigadzirire baba vako nadzo nyama yakanaka, se­zvavanoda; 10ugoenda nayo kuna baba vako, vadye, kuti vakuropafadze vasati vafa." 11Jakobho akati kuna Rabheka mai vake, "Tarirai, Esau, mukoma wa­ngu, munhu ane mvere, asi ini ndiri munhu asina mvere. 12Zvimwe baba vangu vachandibata-bata, ndikava so­munyengedzeri pamberi pavo, ndika­zviuyisira kutukwa pachigaro chokuro­pafadzwa."

13Mai vake vakati kwaari, "Kutukwa kwako ngakuve pamusoro pangu, mwana wangu; teerera hako inzwi rangu, uende unditorere idzo." 14Iye akaenda, akadzi­tora, akadziisa kuna mai vake; mai vake vakagadzira nyama yakanaka, yaidika­nwa nababa vake. 15Zvino Rabheka akatora nguvo dzakaisvonaka dzaEsau, mwa­nakomana wake mukuru, dzaaiva nadzo mumba, akadzifukidza Jakobho, mwana­komana wake muduku; 16akaisa nguvo dzembudzana pamaoko ake, napamutsipa wake pakanga pasina mvere; 17akaisa nyama yakanaka nechingwa, zvaakanga agadzira, muruoko rwaJakobho, mwana­komana wake.

18Iye akaenda kuna baba vake, akati, "Baba vangu;" ivo vakati, "Ndiri pano hangu; ndiwe aniko mwana wangu?" 19Jakobho akati kuna baba vake, "Ndini Esau, dangwe renyu; ndaita sezvamandi­raira; simukai henyu, mugare, mudye nyama yangu yemhuka, mweya wenyu undiropafadze."

20Isaka akati kumwanakomana wake, "Wakurumidza seiko kuiwana, mwana wangu?" Iye akati, "Nokuti Jeho­vha, Mwari wenyu, waituma pamberi pangu. "

21Isaka akati kuna Jakobho, "Chi­mboswedera hako, ndikubate-bate, mwana wangu, kuti ndizive kuti uri mwanakomana wangu Esau chaiye, kana kuti hausi iwe." 22Jakobho akaswedera kuna Isaka, baba vake; ivo vakamubata­bata, vakati, "Inzwi, inzwi raJakobho, asi maoko maoko aEsau." 23Asi haana kumu­ziva, nokuti maoko ake akanga aine mvere, samaoko omukuru wake Esau; akamuropafadza. 24Akati, "Ndiwe mwa­nakomana wangu Esau chaiye here?" Iye akati, "Ndini iye."

25Akati, "Uiswededze pedo neni, kuti ndidye nyama yemhuka yomwana­komana wangu, mweya wangu ukuropa­fadze." Iye akaiswededza pedo naye, akadya; akamupawo waini, akanwa. 26Ipapo baba vake Isaka vakati kwaari, "Swedera zvino unditsvode, mwana wa­ngu." 27Akaswedera, akamutsvoda; aka­nzwa munhuwi wenguvo dzake, akamuro­pafadzwa, akati, "Tarira munhuwi womwanakomana wangu wakaita somunhuwi wesango rakaropafadzwa naJehovha; 28Mwari ngaakupe dova rokudenga, mafuta enyika, nezviyo newaini zvakawanda. 29Vanhu ngavakushumire, marudzi ose ngaakupfugamire; uve ishe wehama dzako, vanakomana vamai vako ngavakupfugamire; vose vanokutuka ngavatukwe, vose vanokuropafadza ngavaropafadzwe."

30Zvino Isaka wakati apedza kuropa­fadza Jakobho, Jakobho achangobuda pamberi palsaka baba vake, Esau mu­koma wake, akapinda, achibva paku­vhima kwake. 31Naiye akagadzira nyama yakanaka, akaenda nayo kuna baba vake; akati kuna baba vake, "Baba vangu ngavasimuke, ngavadye nyama yemhuka yomwanakomana wavo, kuti mweya we­nyu undiropafadze."

32Ipapo Isaka baba vake vakati, "Ndiwe aniko?" Iye akati, "Ndini mwa­nakomana wenyu, dangwe renyu Esau." 33Isaka akabvunda kwazvo-kwazvo, akati, "Ndianiko wakanga avhima mhuka, akauya nayo kwandiri ndikadya zvose, iwe usati wasvika, ndikamuropa­fadza? Hongu, zvirokwazvo iye acharo­pafadzwa hake."

34Esau akati achinzwa mashoko ababa vake, akachema nokuchema ku­kuru kunorwadza moyo, akati kuna baba vake, "Ndiropafadzei neniwo, baba vangu! "

35Akati, "Munun’una wako wakauya nokunyengedzera, akatora kuropafadzwa kwako."

36Iye akati, "Haana kutumidzwa zita rakamufanira here, rokuti Jakobho? No­kuti zvino wandinyengedzera kaviri; wa­mbonditorera udangwe hwangu, zvino tarira, wanditorera kuropafadzwa kwa­ngu." Akati, "Hamuna kundichengete­rawo kuropafadzwa here?"

37Isaka akapindura, akati kuna Esau, "Tarira, ndamuita ishe wako, nehama dzake dzose ndakamupa iye, kuti vave varanda vake; ndamusimbisa nezviyo ne­waini; zvino chinyiko chandingakuitira iwe, mwana wangu?"

38Esau akati kuna baba vake, "Mu­nongova nokuropafadza kumwe kwoga here, baba vangu? Ndiropafadzei, ne­niwo, baba vangu!" Esau akachema no­kuchema. kukuru. 39Ipapo Isaka baba vake, akapindura akati kwaari, "Tarira, ugaro hwako uchava kure namafuta enyika, kure nedova rokudenga rinobva kumusoro; 40uchararama nomunondo wako, uchashumira munun’una wako; uchati kana wozvimutsa iwe, uchavhuna joko rake ribve pamutsipa wako."

41Esau akavenga Jakobho nokuda kwokuropafadzwa kwaakaropafadzwa nako nababa vake; Esau akati mumoyo make, "Mazuva okuchema baba vangu ava kuda kusvika; ipapo ndichauraya munun’una wangu Jakobho."

42Zvino Rabheka akaudzwa ma­shoko aEsau, mwanakomana wake mu­kuru; akatuma munhu kundodana Jako­bho, mwanakomana wake muduku, akati kwaari, "Tarira, mukoma wako Esau anozvivaraidza pamusoro pako, achiti achakuuraya. 43Saka zvino, mwana wa­ngu, teerera inzwi rangu; simuka utizire Harani kuna Rabhani hanzvadzi yangu; 44undogara kwaari mazuva mashoma­nana, kusvikira shungu dzomukoma wako dzanyarara; 45kusvikira kutsamwa kwomukoma wako kwanyarara kwauri, kana akanganwa izvo zvawamuitira. Ipapo ndichatuma munhu kuzokutora ikoko; ndichatorerwa seiko nomusi mu­mwe imwi mose muri vaviri?" 46Rabheka akati kuna Isaka, "Ndanetswa noupenyu hwangu nokuda kwavakunda vaHeti; kana Jakobho akawanawo mukadzi ku­vakunda vaHeti, wakaita saivava, kuva­kunda venyika ino, upenyu hwangu ungandibatsirei?"

Copyright information for Shona