Genesis 29

Jakobho kumusha kwaRabhani

1 Jakobho akasimukapo, akaenda kunyika yavanhu vamabvazuva. 2Akatarira, akaona tsime kusango, namapoka matatu amakwai avete pasi pariri; nokuti vainwisa mapoka avo patsime iroro; pamuromo wetsime iroro pakanga paine ibwe guru. 3Ndipapo paiungana mapoka ose; zvino vaikungurutsa ibwe pamuromo wetsime, vakanwisa makwai avo, vachidzoserazve ibwe pamuromo wetsime paugaro hwaro.

4Jakobho akati kwavari, "Hama dza­ngu, mabvepiko?" Ivo vakati, "Tabva Harani. "

5Iye akati kwavari, "Munoziva Ra­bhani, mwanakomana waNahori, here?" Vakati, "Tinomuziva."

6Akati kwavari, "Wakafara here?" Ivo vakati, "Wakafara hake; hoyo Rakeri mukunda wake, wouya namakwai."

7Akati, "Tarirai, achiri masikati ma­kuru, nguva yokuunganidza zvipfuwo ichigere kusvika; nwisai makwai, mugo­ndoafudza."

8Ivo vakati, "Hatingagoni kusvikira mapoka ose aunganidzwa pamwechete, ibwe rikakungurutswa pamuromo we­tsime; ipapo tinonwisa makwai."

9Akati achiri kutaura navo, Rakeri akasvika namakwai ababa vake, nokuti ndiye aiva mufudzi wawo. 10Zvino Jako­bho akati achiona Rakeri, mukunda waRabhani, hanzvadzi yamai vake, Jakobho akaswedera, akakungurutsa ibwe pamu­romo wetsime, akanwisa makwai aRa­bhani, hanzvadzi yamai vake. 11Jakobho akatsvoda Rakeri, akachema kwazvo. 12Jakobho akaudza Rakeri kuti iye ihama yababa vake, mwanakomana waRabheka.

Ipapo iye akamhanya, akandoudza baba vake.
13Rabhani akati anzwa ma­shoko aJakobho, mwanakomana weha­nzvadzi yake, akamhanya kundosa­ngana naye, akamumbundikira, akamutsvoda, akamuisa kumba kwake. Iye akaudza Rabhani zvinhu izvo zvose. 14Rabhani akati kwaari, "Zvirokwazvo uri pfupa rangu renyama yangu." Aka­gara naye mwedzi wose. 15Zvino Ra­bhani akati kuna Jakobho, "Ko unga­ndibatira usingapiwi mubayiro, nokuti uri hama yangu here? Ndiudze kuti mubayiro wako uve weiko." 16Zvino Rabhani akanga ana vakunda vaviri; zita romukuru rakanga riri Rea, nezita romuduku Rakeri. 17Rea akanga ana meso akaneta, asi Rakeri akanga aka­naka kwazvo pamuviri napachiso.

18Zvino Jakobho akanga achida Rakeri, akati, "Ndichakubatirai makore manomwe pamusoro paRakeri, mukunda wenyu muduku."

19Rabhani akati kwaari, "Zviri nani kuti ndimupe iwe, ndirege kumupa mumwe murume; gara hako neni." 20Jakobho akamubatira makore manomwe pamusoro paRakeri; asi akava samazuva mashoma kwaari, nokuti akanga achimuda.

21Zvino Jakobho akati kuna Rabhani, "Ndipei mukadzi wangu, nokuti mazuva angu asvika, kuti ndipinde kwaari." 22Rabhani akakoka vanhu vose voko, akaita mutambo. 23Zvino kuzoti ava madeko, akatora Rea, mukunda wake, akamuisa kwaari; iye akapinda kwaari. 24Rabhani akapa Rea, mukunda wake Ziripa, murandakadzi wake, kuti ave mushandiri wake. 25Zvino mangwana akaona kuti ndiRea; akati kuna Rabhani, "Chiiko ichi chawandiitira? Handina kukubatira pamusoro paRakeri here? Wandinyengedzera seiko?"

26Rabhani akati, "Hakunzarwo kuno kwedu, kuti munun’una atange kuwaniswa, mukuru achigere. 27Pedzisa vhiki yewaniso naiyeyu, tigokupa mumwewo pamusoro pebasa rauchandibatira mamwe makore manomwezve."

28Jakobho akaita saizvozvo, akape­dza vhiki yewaniso naye; akamupa Ra­keri, mukunda wake, kuti ave mukadzi wake. 29Rabhani akapa Rakeri, mukunda wake, Bhiriha murandakadzi wake, kuti ave mushandiri wake. 30Akapindawo kuna Rakeri, akada Rakeriwo kupfuura Rea, akamubatira mamwe makore mano­mwezve.

31Zvino Jehovha akaona kuti Rea akanga asingadikanwi, akamuberekesa; asi Rakeri akanga asingabereki. 32Rea akava nemimba, akabereka mwanako­mana, akamutumidza zita rinonzi Ru­bheni; nokuti wakati, "Jehovha akaona dambudziko rangu; nokuti zvino murume wangu achandida." 33Akava nemimba­zve, akabereka mwanakomana, akati, "Jehovha akanzwa kuti handidikanwi, naizvozvo akandipawo uyu;" akamutu­midza zita rinonzi Simiyoni. 34Akava nemimbazve, akabereka mwanakomana, akati, "Zvino nguva ino murume wangu achandinamatira, nokuti ndamuberekera vanakomana vatatu;" naizvozvo zita rake rakanzi Revhi. 35Akava nemimbazve, akabereka mwanakomana, akati, "Nguva ino ndicharumbidza Jehovha;" naizvozvo akamutumidza zita rinonzi Judha; aka­guma kubereka.

Copyright information for Shona