Genesis 30

1Zvino Rakeri akati achiona kuti haaberekeri Jakobho vana, Rakeri akagodora mukoma wake, akati kuna Jakobho, "ndipe vana; kana usingandipi, ndichafa."

2Ipapo Jakobho akatsamwira Rakeri akati, "Ndiri panzvimbo yaMwari kanhi, wakakushaisa chibereko?"

3Iye akati, "Hoyo murandakadzi wangu Bhiriha; pinda kwaari kuti abereke pamabvi angu, neni ndiwane vana kwaari.' 4Akamupa Bhiriha, murandakadzi wake, kuti ave mukadzi wake; Jakobho akapinda kwaari. 5Zvino Bhiriha akava nemimba, akaberekera Jakobho mwanakomana. 6Rakeri akati, "Mwari akandiruramisa, akandipa mwanakomana", naizvozvo akamutumidza zita rinonzi Dhani. 7Bhiriha, murandakadzi waRakeri akava nemimbazve, akaberekera Jakobho mwanakomana wechipiri. 8Zvino Rakeri akati, "Ndakarwa nokurwa kukuru nomukoma wangu, ndikakunda;" akamutumidza zita rinonzi Nafutari.

9Zvino Rea akati achiona kuti waguma kubereka vana akatora Ziripa, murandakadzi wake, akamupa Jakobho, kuti ave mukadzi wake.

10Ziripa, murandaka­dzi waRea, akaberekera Jakobho mwana­komana. 11Rea akati, "Makorokoto!" Akamutumidza zita rinonzi Gadhi. 12Zi­ripa, murandakadzi waRea, akaberekera Jakobho mwanakomana wechipiri. 13Rea akati, "Ndinomufaro mukuru, nokuti va­nasikana vachati, ndinomufaro mukuru," akamutumidza zita rinonzi Asheri.

14Zvino Rubheni akaenda pamazuva okucheka zviyo, akandowana michero kusango, akauya nayo kuna mai vake Rea. Rakeri akati kuna Rea, "Dondipawo michero yomwanakomana wako."

15Iye akati kwaari, "Chinhu chiduku here kuti wakatora murume wangu?" Rakeri akati, "Naizvozvo ngaavate newe usiku huno nokuda kwemichero yomwa­nakomana wako."

16Zvino Jakobho akati obva kusango madeko, Rea akabuda kundosangana naye, akati, "Unofanira kupinda kwa­ndiri, nokuti ndakakutenga nemichero yomwanakomana wangu." Akavata naye usiku ihwohwo.

17Zvino Mwari akanzwa Rea, akava nemimba, akaberekera Jakobho mwanakomana wechishanu. 18Rea akati, "Mwari akandipa mubayiro wangu, nokuti ndakapa murandakadzi wangu murume wangu;" akamutumidza zita rinonzi Isakari. 19Rea akava nemimbazve, akaberekera jakobho mwanakomana wechitanhatu. 20Rea akati, "Mwari akandipa chipo chakanaka; zvino murume wangu achagara neni, nokuti ndamuberekera vanakomana vatanhatu"; akamutumidza zita rinonzi Zebhuroni. 21pashure akazobereka mwanasikana, akamutumidza zita rinonzi Dhina.

22Zvino Mwari akarangarirawo Rakeri, Mwari akamunzwa, akazarura chizvaro chake. 23Iye akava nemimba , akabereka mwanakomana; akati, "mwari akabvisa kuzvidzwa kwangu;" 24akamutumidza zita rinonzi Josefa, achiti, "Jehovha ngaandiwedzere mumwe mwanakomana."

25Zvino Rakeri akati abereka Josefa, Jakobho akati kuna Rabhani, "Ndiregei, ndiende kumusha kwangu, nokunyika yangu. 26Ndipei vakadzi vangu navana vangu, vandakakubatirai, ndiende hangu, nokuti imwi munoziva kubata basa kwangu kwandakakubatirai nako."

27Rabhani akati, ,"Zvino kana ndawana nyasha pamberi pako, gara hako, nokuti ndakaona kuti Jehovha akandiropafadza nokuda kwako." 28Akati, "Ndiudze mubayiro wako, ndigokupa iwo."

29Iye akati, "imwi munoziva mumene sezvandakakubatirai, uye kugara kwezvipfuwo zvenyu kwandiri. 30Nokuti zvamaiva nazvo, ndisati ndasvika, zvanga zviri zvishoma, zvikazowanda. zvikava zvizhinji; Jehovha akakuropafadzai pose pandakatsika; zvino ndichabatira imba yangu rinhiko?" 31Iye akati, "Ndokupeiko?" Jakobho akati, "Musandipa chinhu; kana mukandiitira chinhu ichi, ndichafudzazve zvipfuwo zvenyu nokuzvichengeta. 32Ndichafamba pakati pezvipfuwo zvenyu zvose nhasi, ndichiraura pakati pazvo zvose zvinamavara nezvinamakwapa, namatema pakati pamakwai, nedzinamavara nedzinamakwapa pakati pembudzi; ndizvozvo zvichava mubayiro wangu. 33Nenzira iyi kururama kwangu kuchandipupurira pashure, kana muchizouya kuona mubayiro wangu uri pamberi penyu; dzose dzisina mavara nedzisina makwapa pakati pembudzi, namatema pakati pamakwai, izvozvo kana zvikawanikwa kwandiri mungati zvabiwa neni."

34Rabhani akati, "Ndizvo hazvo, ngazvive sezvawataura." 35Nomusi iwoyo akaraura nhongo dzembudzi dzakanga dzine mitsetse, nedzina makwapa, nenhunzvi dzose dzembudzi dzakanga dzina mavara nedzina makwapa, dzose dzakanga dzinoruvana ruchena, napakati pamakwai ose akanga anoruvara rutema, akazvipa vana vake; 36akaisa runhambo rwamazuva matatu pakati pake naJakobho; Jakobho akafudza zvipfuwo zvaRabhani zvakanga zvasara.

37Zvino Jakobho akatora matanda omusitorakisi, noomuamanda, noomupurani, akasvuura mitaro michena paari, kuti kuchena kuonekwe kwakanga kuri maari; 38akaisa matanda aakanga asvuura pamberi pezvipfuwo muzvinwiro, paiuya zvipfuwo zvichinwa; zvikatora zamu kana zvouya kunwa. 39Zvipfuwo zvikatora zamu pamberi pamatanda, zvipfuwo zvikabereka vana vane mitsetse, navanamavara, navanamakwapa.

40Zvino Jakobho akaraura makwayana, akataridza zvipfuwo kune zvaiva nemitsetse, nezvitema pakati pezvipfuwo zvaRabhani; akaisa mapoka ake ari oga; haana kuzviisa kuzvipfuwo zvaRabhani.

41Zvino nguva imwe neimwe kana zvaiva nesimba pazvipfuwo zvichitora zamu, Jakobho akaisa matanda pamberi pezvipfuwo muzvinwiro, kuti zvitore zamu pakati pamatanda; 42asi kana zvipfuwo zvichishaiwa simba haana kuaisa; naizvozvo zvakanga zvisina simba zvakanga zviri zvaRabhani 43Murume uyu akava mukuru kwazvo, akava nezvipfuwo zvizhinji, navaranda, navarandakadzi, namakamera, namadhongi.

Copyright information for Shona