Genesis 36

Vana vaEsau

1 Ndiwo marudzi aEsau (rimwe zita ndiEdhomu): 2Esau akawana vakadzi vake kuvakunda veKenani, vaiti: Adha, mukunda waEroni, muHeti, naHoribhama, mukunda waAna, mukunda waZibhioni, muHivhi; 3naBhasimati, mukunda waIshimaeri, hanzvadzi yaNe­bhayoti. 4Adha akabereka Esau Erifazi; Bhasimati akabereka Rueri; 5Ohori­bhama akabereka Jeushi, naJarami, naKora; ndivo vanakomana vaEsau, vaaka­berekerwa panyika yeKenani.

6Zvino Esau akatora vakadzi vake, navanakomana vake, navakunda vake, navanhu vose veimba yake, nezvipfuwo zvake, nemombe dzake dzose, nefuma yake yose yaakanga aunganidza munyika yeKenani, akaenda kunyika iri kure no­munun’una wake Jakobho. 7Nokuti fuma yavo yakanga yawanda, naizvozvo vaka­nga vasingagoni kugara panzvimbo imwe; nyika youtorwa hwavo yakanga isingavaringani nokuda kwezvipfuwo zvavo. 8Esau akandogara kugomo reSeiri; Esau ndiye Edhomu.

9Marudzi aEsau, baba vavaEdhomu, kugomo reSeiri, ndiwo: 10Mazita avana­komana vaEsau ndiwo: Erifazi, mwana­komana waAdha, mukadzi waEsau, naRueri, mwanakomana waBhasimati, mukadzi waEsau. 11Vanakomana vaEri­fazi vaiva Temani, naOmari, naZefo, naGatamu, naKenazi. 12Timuna akanga ari murongo waErifazi, mwanakomana waEsau; iye akaberekera Erifazi Ama­reki; ndivo vanakomana vaAdha, muka­dzi waEsau. 13Vanakomana vaRueri ndivo: Nahati, naZera, naShama naMiza; ndivo vanakomana vaBhasimati, mukadzi waEsau.

14Vanakomana vaOhoribhama, mu­kunda waAna, mukunda waZibhioni, mu­kadzi waEsau, ndivo: iye akaberekera Esau Jeushi, naJarami, naKora.

15Ava ndivo madzishe pakati pavana vaEsau: Vanakomana vaErifazi, dangwe raEsau: Ishe Temani, nashe Omari, nashe Zefo, nashe Kenazi, 16nashe Kora, nashe Gatamu, nashe Amareki; ndiwo madzishe okwaErifazi munyika yeEdhomu; ndivo vanakomana vaAdha.

17Ava ndivo vanakomana vaRueri, mwanakomana waEsau: Ishe Nahati, na­she Zera, nashe Shama, nashe Miza; ndiwo madzishe okwaRueri munyika yeEdhomu; ndivo vanakomana vaBhasi­mati, mukadzi waEsau.

18Ava ndivo vanakomana vaOhori­bhama, mukadzi waEsau: Ishe Jeushi, nashe Jarami, nashe Kora; ndiwo madzi­she okwaOhoribhama, mukunda waAna, mukadzi waEsau. 19Ndivo vanakomana vaEsau, ndiwo madzishe avo. Ndiye Edhomu.

20Ndivo vanakomana vaSeiri, muHori, vaigara panyika iyo: Rotani, naSho­bharu, naZibhioni, naAna, 21naDhishoni, naEzeri, naDhishani; ndiwo madzishe okuvaHori, vanakomana vaSeiri munyika yeEdhomu.

22Vanakomana vaRotani, vaiva Hori, naHemani; hanzvadzi yaRotani aiva Timuna.

23Ava ndivo vanakomana vaSho­bharu: Avhani, naManahati, naEbhari, naShefo, naOnamu.

24Ava ndivo vanakomana vaZi­bhioni: Aja, naAna; ndiye Ana akawana matsime emvura inopisa kusango, achifu­dza mbongoro dzaZibhioni, baba vake.

25Ava ndivo vanakomana vaAna: Dhi­shoni, naOhoribhama, mukunda waAna.

26Ava ndivo vanakomana vaDhishoni: Hemudhani, naEshibhani, naIturani, naKerani. 27Ava ndivo vanakomana vaEzeri: Bhirihani, naZaavhani, naAkani. 28Ava ndivo vanakomana vaDhishani: Uzi naArani.

29Ava ndiwo madzishe okuvaHori: Ishe Rotani, nashe Shobharu, nashe Zi­bhioni, nashe Ana, 30nashe Dhishoni, nashe Ezeri, nashe Dhishani; ndiwo ma­dzishe okuvaHori, namarudzi avo mu­nyika yeSeiri.

31Ava ndivo madzimambo akabata ushe munyika yeEdhomu, vana vaIsiraeri vachigere kuva namadzimambo: 32Bhera, mwanakomana waBheori, akabata ushe paEdhomu; zita reguta rake rainzi Dhinihabha. 33Akafa, Jobhabhu, mwanakomana waZera weBhozara akabata ushe pachigaro chake. 34Jobhabhu akafa, Hushamu wenyika yavaTemani akabata ushe pachigaro chake. 35Hushamu akafa, Hadhadhi, mwanakomana waBhedhadhi, uya akauraya Midhiani kusango reMoabhu, akabata ushe pachigaro chake; zita reguta rake rainzi Avhiti. 36Hadhadhi akafa, Samura weMasereka akabata ushe pachigaro chake. 37Samura akafa, Shauri weRehobhoti paRwizi akabata ushe pachigaro chake. 38Shauri akafa, Bhaarihanani, mwanakomana waAkibhori akabata ushe pachigaro chake. 39Bhaarihanani, mwanakomana waAkibhori, akafa, Hadhari akabata ushe pachigaro chake; zita reguta rake rainzi Pau; zita romukadzi wake rainzi Mehetabheri, mukunda waMatiredhi, mukunda waMehazahadhi.

40Aya ndiwo mazita amadzishe okwaEsau, nedzimba dzavo, namaguta avo, namazita avo; Ishe Timuna, nashe Arivha, nashe Jeteti; 41nashe Ohori­bhama, nashe Era, nashe Pinoni; 42na­she Kenazi, nashe Temani, nashe Mi­bhizari; 43nashe Magidhieri, nashe Iramu; ndiwo madzishe aEdhomu, pa­vakagara munyika yakanga iri yavo. Ndiye Esau, baba vaEdhomu.

Copyright information for Shona