Genesis 45

Josefa anozvizivisa kuvakoma vake, uye anovatuma kundotora baba vake

1 Zvino Josefa haana kugona ku­zvidzora pamberi pavose vakanga vamire naye, akadana, achiti, "Budisai vanhu vose vari pano neni." Zvino kwa­kanga kusina munhu akamira naye Josefa achizvizivisa kuvana vababa vake. 2Aka­chema kwazvo, valjipiti naveimba yaFa­rao vakazvinzwawo. 3Ipapo Josefa akati kuvana vababa vake, "Ndini Josefa! Baba vangu vachiri vapenyu Here?" Vana va­baba vake vakasagona kumupindura, no­kuti vakanga vachitya pamberi pake. 4Josefa akati kuvana vababa vake, "Do­swederai henyu kwandiri." Zvino vaka­swedera. lye akati, "Ndini Josefa, mwana wababa venyu wamakatengesa ndikaiswa Ijipiti. 5Zvino musazvidya moyo, kana kuzvitsamwira, zvamakanditengesera kuno; nokuti Mwari akandituma pamberi penyu, kuti ndichengete upenyu. 6Nokuti zvino ava makore maviri enzara panyika ino; mamwe makore mashanu achiko, avasingazorimi nokukohwa nawo. 7Mwari akandituma pamberi penyu kuti ndikuchengetei, muve navamwe vacha­sara panyika, ndikuraramisei kuti musu­nungurwe nokusunungurwa kukuru.

8Zvino hamuzimi makandituma pano, asi Mwari; iye akandiita baba kuna Farao nashe weimba yake yose, nomubati we­nyika yose yeljipiti. 9Kurumidzai, mu­kwire kuna baba vangu, mundoti kwavari, `Zvanzi naJosefa, mwanakomana wenyu, Mwari akandiita ishe weljipiti rose; buru­kirai kwandiri musanonoka; 10mugare panyika yeGosheni, mugova pedo neni, imwi, navanakomana venyu, navana vavana venyu, namakwai enyu, nemombe dze­nyu, nezvose zvamunazvo; 11ndichaku­chengetaipo, nokuti mamwe makore ma­shanu enzara achiripo, kuti murege kuzova varombo, imwi, naveimba yenyu, nezvose zvamunazvo.' 12Tarirai meso enyu anoona, nameso omunun’una wangu Bhenjamini kuti muromo wangu unotaura kwamuri. 13Mundoudza baba vangu ku­kudzwa kwangu kwose paljipiti, nezvose zvamaona; mukurumidze kuburutsira baba vangu kuno."

14Akawira pamutsipa waBhenja­mini, munun’una wake, akachema, naiye Bhenjamini akachema pamutsipa wake. 15Akatsvoda vakoma vake vose, aka­chema pamusoro pavo; shure kwaizvo­zvo vakoma vake vakataura naye.

16Zvino mukurumbira wazvo waka­nzwika mumba maFarao, zvichinzi, "Vana vababa vaJosefa vasvika!" Farao navaranda vake vakafara naizvozvo. 17Farao akati kuna Josefa, "Iti kuvana vababa vako, `Itai chinhu ichi: Takudzai zvipfuwo zvenyu, mufambe, muende ku­nyika yeKenani; 18mundotora baba ve­nyu navedzimba dzenyu muuye kwa­ndiri; ndichakupai zvinhu zvakaisvonaka zvenyika yeIjipiti, mudye zvakakora zve­nyika.' 19Zvino chiitai sezvamarairwa; torerai vana venyu vaduku navakadzi venyu ngoro panyika yeIjipiti, mundotora baba venyu, muuye. 20Musafunga nhu­mbi dzenyu, nokuti zvakaisvonaka zve­nyika yose yeIjipiti ndezvenyu."

21Vanakomana vaIsiraeri vakaita saizvozvo. Josefa akavapa ngoro, sezvaa­karairwa naFarao, akavapa mbuva yoku­famba nayo. 22Akapa vose, mumwe no­mumwe nguvo dzakanaka; asi Bhenjamini akamupa mashekeri ana mazana matatu esirivha nenguvo dzakanaka shanu.

23Nababa vake akavatumira mbo­ngoro dzine gumi, dzakanga dzakatakura zvinhu zvakaisvonaka zveIjipiti, namaka­dzi embongoro ane gumi akanga akata­kura zviyo, nechingwa, nezvokudya zva­baba vake zvorwendo. 24Zvino akatendera vana vababa vake kuenda, vakabva; akati kwavari, "Chenjerai, mu­satukana munzira."

25Ipapo vakabva Ijipiti, vakakwira, vakandosvika kunyika yeKenani kuna Jakobho, baba vavo. 26Vakavaudza, va­kati, "Josefa achiri mupenyu; ndiye mu­bati wenyika yose yeIjipiti." Ipapo moyo wavo wakati rukutu, nokuti ha­vana kutenda.

27Vakavaudza mashoko ose aJosefa; zvino vakati vaona ngoro dzakanga dza­tumwa naJosefa kuzovatakura, mweya waJakobho, baba vavo, ukaponazve; 28Isiraeri akati, "Zvaringana! Josefa, mwanakomana wangu achiri mupenyu; ndichaenda ndimuone ndisati ndafa. "

Copyright information for Shona