Genesis 46

Jakobho anoenda Ijipiti

1 Zvino Isiraeri akabva nezvose zvaakanga anazvo, akasvika Bheerishebha, akabayira Mwari wababa vake Isaka zvibayiro. 2Mwari akataura naIsiraeri nezviratidzo usiku, akati, "Jakobho ! Jakobho ! " Iye akati, "Ndiri pano hangu." 3Akati, "Ndini Mwari, iye Mwari wababa vako; usatya hako kuburukira Ijipiti; nokuti ndichakuita rudzi rukuru ikoko; 4ndichaburukira Ijipiti newe, ndigokudzosazve zvirokwazvo; Josefa uchaisa ruoko rwake pachiso chako."

5Jakobho akasimuka, akabva Bheeri­shebha; vanakomana vaIsiraeri vakata­kura Jakobho baba vavo, navana vavo vaduku, navakadzi vavo, nengoro dzaka­nga dzatumwa naFarao kuti dzivatakure.

6Vakatora mombe dzavo nenhumbi dzavo dzavakanga vawana munyika yeKenani, vakasvika Ijipiti, Jakobho nava­nakomana vake vose pamwechete naye;

7vanakomana vake, navana vavanako­mana vake pamwechete naye, navakunda vake, navakunda vavanakomana vake, navose vorudzi rwake, vakaenda navo Ijipiti.

8Ndiwo mazita avana vaIsiraeri va­kasvika Ijipiti: Jakobho, navanakomana vake, vachiti: Rubheni, dangwe raJako­bho. 9Navanakomana vaRubheni: Ha­noki, naParu, naHezironi, Karami. 10Na­vanakomana vaSimioni: Jemueri, naJamini, naOhadhi, naJakini, naZohari, naShauri, waiva mwanakomana womu­kadzi weKenani. 11Navanakomana vaRe­vhi: Gerishoni, naKohati, naMerari. 12Navanakomana vaJudha: Eri, naOnani, naShera, naPerezi, naZera; asi Zera naOnani vakafira panyika yeKenani. Vanako­mana vaPerezi vaiva Hezironi, naHa­mori. 13Navanakomana vaIsakari: Tora, naPuwa, naJobho, naShimuroni. 14Nava­nakomana vaZebhuroni: Seredhi, naEroni, naJareeri. 15Ndivo vanakomana vaRea, vaakaberekera Jakobho paPadhanaramu, nomukunda wake Dhina; vanakomana vake navakunda vake vose vaiva vanhu vana makumi matatu navatatu.

16Navanakomana vaGadhi: Zifioni, naHagi, naShumi, naEzibhoni, naEri, naArodhi, naAreri. 17Navanakomana vaAsheri: Imuna, naIshivha, naIshivhi, naBheria, naSera, hanzvadzi yavo; nava­nakomana vaBhiriha vaiva Hebheri, naMakieri. 18Ndivo vanakomana vaZiripa, Rabhani waakapa Rea, mukunda wake; akaberekera Jakobho vanhu ava vane gumi navatanhatu.

19Vanakomana vaRakeri, mukadzi waJakobho, vaiva Josefa naBhenjamini. 20Josefa akaberekerwa Manase naEfu­remu panyika yeljipiti, ndivo vaakabere­kerwa naAsenati, mukunda waPotifari, mupirisiti weOni. 21Navanakomana vaBhenjamini: Bhera, naBhekeri, naAshi­bheri naGera, naNaamani, naEhi, naRo­shi, naMupimi, naHupimi, naAdhi. 22Ndivo vanakomana vaRakeri, vakaberekerwa Jakobho; vose vaiva vane gumi navana.

23Navanakomana vaDhani: Hu­shimi. 24Navanakomana vaNafutari: Ja­zeeri, naGuni, naJezeri, naShiremi. 25Ndivo vanakomana vaBhiriha, Rabhani waakapa Rakeri, mukunda wake; ndivo vaakaberekera Jakobho; vose vaiva vano­mwe.

26Zvino vanhu vose vakauya naJa­kobho Ijipiti, vakanga vabuda pachiuno chake, vakadzi vavanakomana vaJakobho vasingaverengwi, vose vaiva vanhu vana makumi matanhatu navatanhatu. 27Vana­komana vaJosefa vaakanga aberekerwa Ijipiti vaiva vanhu vaviri; vose veimba yaJakobho vakauya Ijipiti, vaiva vanhu vana makumi manomwe.

28Akatuma Judha pamberi pake kuna Josefa kuti amuratidze nzira inoe­nda Gosheni. 29Ipapo Josefa akagadzira ngoro yake, akakwira Gosheni, kundosa­ngana naIsiraeri, baba vake; akazvizivisa kwavari, akawira pamutsipa wavo, aka­chema pamutsipa wavo nguva huru. 30Isiraeri akati kuna Josefa, "Zvino nga­ndichifa hangu, nokuti ndaona chiso chako, kuti uchiri mupenyu."

31Zvino Josefa akati kuvana vababa vake naveimba yababa vake, "Ini ndicha­kwira kundoudza Farao, ndichiti kwaari, `Vana vababa vangu, naveimba yababa vangu, vaigara kunyika yeKenani, va­svika kwandiri'; 32varume ava vafudzi, nokuti vaipfuwa zvipfuwo; vauya nama­kwai avo, nemombe dzavo, nezvose zva­vanazvo. 33Zvino kana modanwa naFa­rao, akati, `Basa renyu nderei?' 34Muti, `Varanda venyu vaiva vapfuwi vezvipfuwo kubva paucheche hwedu kusvikira zvino, isu namadzibaba edu;' kuti mugare munyika yeGosheni, nokuti vafudzi vose vanonyangadza vaIjipiti."

Copyright information for Shona