Genesis 48

Jakobho anoropafadza vanakomana vaJosefa

1 Shure kwaizvozvo Josefa akaudzwa, zvichinzi, "Tarira, baba vako vanorwara;" iye akatora vanako­mana vake vaviri, Manase naEfuremu. 2Jakobho akaudzwa, zvichinzi, "Tarirai, mwanakomana wenyu, Josefa, wauya kwamuri." Isiraeri akazvisimbaradza, akagara pauvato. 3Zvino Jakobho akati kuna Josefa, "Mwari Wamasimbaose akazviratidza paRuzi, panyika yeKenani, akandiropafadza, 4akati kwandiri, `Ta­rira, ndichakuberekesa, ndichakuwanza, ndichakuita ndudzi zhinji; ndichapa vana vako vanokutevera nyika ino, ive yavo nokusingaperi.'

5"Zvino vanakomana vako vaviri, vawakaberekerwa panyika yeIjipiti, ndi­sati ndasvika kwauri paljipiti, ndavangu; Efuremu naManase vachava vangu sa­vana Rubheni naSimiyoni. 6Asi vana vako, vawakabereka shure kwavo, va­chava vana vako, vachatumidzwa nezita ravakuru vavo panhaka yavo. 7Kana ndirini, pakubva kwangu paPadhani, nda­kafirwa naRakeri panyika yeKenani mu­nzira ndasvika pedo neEfurata, ndika­muvigapo panzira inoenda Efurata (rimwe zita ndiBheterehemu)."

8Isiraeri akaona vanakomana vaJo­sefa, akati, "Ndivananiko?"

9Josefa akati kuna baba vake, "Ndivo vanakomana vangu vandakapiwa pano naMwari." Vakati, "Douya navo kwandiri ndivaropafadze." 10Zvino meso aIsiraeri akanga oona madzerere noku­kwegura, akanga asisagoni kuona. Aka­vaswededza kwavari, Isiraeri akavatsvoda, akavambundikira. 11Isiraeri akati kuna Josefa, "Handina kufunga kuti ndichaona chiso chakozve, zvino tarira, Mwari aka­ndionesa navana vakowo." 12Josefa aka­vabvisa pakati pamabvi avo akakotamira pasi nechiso chake.

13Josefa akavabata vari vaviri, Efu­remu norudyi rwake kuruboshwe rwaIsi­raeri, naManase noruboshwe rwake kuru­dyi rwaIsiraeri, akavaswededza pedo naye. 14lsiraeri akatambanudza ruoko rwake rworudyi, akaruisa pamusoro paEfuremu, aiva muduku, noruoko rwake rworuboshwe pamusoro waManase, aka­pesanisa maoko ake achizviziva, nokuti Manase akanga ari wedangwe.

15Akaropafadza Josefa, akati, "Mwari uya, akafamba madzibaba angu pamberi pake, vana Abhurahamu naIsaka, Mwari akandifudza paupenyu hwangu hwose kusvikira zuva ranhasi; 16mutumwa wakandidzikunura pane zvakaipa zvose, ngaaropafadze vanakomana ava; zita rangu ngaritumidzwe kwavari, namazita amadzibaba angu, Abhurahamu naIsaka, vawande kwazvo panyika."

17Zvino Josefa akati achiona kuti baba vake vaisa ruoko rwavo rworudyi pamusoro waEfuremu, hazvina kumufa­dza, akabata ruoko rwababa vake, kuti arubvise pamusoro waEfuremu, aruise pamusoro waManase. 18Josefa akati kuna baba vake, "Regai kudaro, baba vangu, nokuti ndiye wedangwe, isai ruoko rwe­nyu pamusoro wake."

19Baba vake vakaramba, vakati, "Ndinoziva, mwana wangu, ndinoziva; naiyewo achava rudzi, naiye achava mu­kuruwo, asi munun’una wake achava mu­kuru kwaari, vana vake vachava ndudzi zhinji."

20Akavaropafadza nomusi iwoyo, akati, "Newe vaIsiraeri vacharopafadza, vachiti, `Mwari ngaakuite saEfuremu naManase.' " Akaisa Efuremu pamberi paManase.

21Zvino Isiraeri akati kuna Josefa, "Tarira, ndofa, asi Mwari achava nemi, achakudzoserai kunyika yamadzibaba enyu. 22Newe ndinokupa mugove mu­mwe kupfuura vamwe vana vababa vako, uya wandakatorera vaAmori nomunondo wangu nouta hwangu."

Copyright information for Shona