Genesis 5

Vana vaAdhamu kusvika kunaNoa

1 Ndirori bhuku ramarudzi aAdhamu. Musi waakasika munhu, Mwari wakamuita nomufananidzo waMwari; 2wakavasika murume nomuka­dzi; akavaropafadza, akavatumidza zita rinonzi Munhu, musi wavakasikwa. 3Adhamu wakagara makore ane zana namakumi matatu, akabereka mwanako­mana wakafanana naye, wakamutodza; akamutumidza zita rinonzi Seti. 4Mazuva aAdhamu shure kwokuberekwa kwaSeti akanga ari makore ana mazana masere; akabereka vanakomana navanasikana. 5Mazuva ose oupenyu hwaAdhamu aka­nga ari makore ana mazana mapfumba­mwe namakumi matatu, akafa.

6Seti wakagara makore ane zana namashanu, akabereka Enoshi; 7Seti aka­gara makore ana mazana masere nama­nomwe shure kwokuberekwa kwaEnoshi, akabereka vanakomana navanasikana; 8mazuva ose aSeti akanga ari makore ana mazana mapfumbamwe negumi nama­viri, akafa.

9Enoshi wakagara makore makumi mapfumbamwe, akabereka Kenani; 10shure kwokuberekwa kwaKenani Eno­shi akagara makore ana mazana masere negumi namashanu; akabereka vanako­mana navanasikana; 11mazuva ose aEno­shi akanga ari makore ana mazana ma­pfumbamwe namashanu, akafa.

12Kenani wakagara makore makumi manomwe, akabereka Maharareri; 13shure kwokuberekwa kwaMaharareri Kenani wakagara makore ana mazana masere namakumi mana; akabereka va­nakomana navanasikana. 14Mazuva ose aKenani akanga ari makore ana mazana mapfumbamwe negumi, akafa.

15Maharareri wakagara makore ma­kumi matanhatu namashanu, akabereka Jaredhi; 16shure kwokuberekwa kwaJare­dhi, Maharareri akagara makore ana mazana masere namakumi matatu, akabe­reka vanakomana navanasikana; 17ma­zuva ose aMaharareri akanga ari makore ana mazana masere namakumi mapfu­mbamwe namashanu, akafa.

18Jaredhi wakagara makore ane zana namakumi matanhatu namaviri, akabe­reka Enoki; 19shure kwokuberekwa kwaEnoki Jaredhi akagara makore ana mazana masere; akabereka vanakomana navanasikana; 20mazuva ose aJaredhi akanga ari makore ana mazana mapfu­mbamwe namakumi matanhatu namaviri, akafa.

21Enoki wakagara makore makumi matanhatu namashanu, akabereka Metu­sera; 22shure kwokuberekwa kwaMetusera, Enoki wakafamba naMwari makore ana mazana matatu; akabereka vanakomana navanasikana. 23Mazuva ose aEnoki aka­nga ari makore ana mazana matatu nama­kumi matanhatu namashanu. 24Enoki aka­famba naMwari, akasazovapo, nokuti Mwari wakamutora.

25Metusera wakagara makore ane zana namakumi masere namanomwe, akabereka Rameki; 26shure kwokubere­kwa kwaRameki, Metusera akagara ma­kore ana mazana manomwe namakumi masere namaviri; akabereka vanakomana navanasikana. 27Mazuva ose aMetusera akanga ari makore ana mazana mapfu­mbamwe namakumi matanhatu namapfu­mbamwe, akafa.

28Rameki wakagara makore ane zana namakumi masere namaviri; akabe­reka mwanakomana; 29akamutumidza zita rinonzi Noa, achiti, "Uyu achativa­raidza pabasa redu napakutambudzika kwamaoko edu, zvinobva panyika yaka­tukwa naJehovha." 30Shure kwokubere­kwa kwaNoa, Rameki akagara makore ana mazana mashanu namakumi mapfu­mbamwe namashanu; akabereka vanako­mana navanasikana. 31Mazuva ose aRa­meki akanga ari makore ana mazana manomwe namakumi manomwe nama­nomwe, akafa.

32Noa wakanga ana makore ana mazana mashanu; Noa akabereka Shemu, naHamu, naJafeti.

Copyright information for Shona