Genesis 5

Vana vaAdhamu kusvika kunaNoa

Ndirori bhuku ramarudzi aAdhamu. Musi waakasika munhu, Mwari wakamuita nomufananidzo waMwari; wakavasika murume nomuka­dzi; akavaropafadza, akavatumidza zita rinonzi Munhu, musi wavakasikwa. Adhamu wakagara makore ane zana namakumi matatu, akabereka mwanako­mana wakafanana naye, wakamutodza; akamutumidza zita rinonzi Seti. Mazuva aAdhamu shure kwokuberekwa kwaSeti akanga ari makore ana mazana masere; akabereka vanakomana navanasikana. Mazuva ose oupenyu hwaAdhamu aka­nga ari makore ana mazana mapfumba­mwe namakumi matatu, akafa.

Seti wakagara makore ane zana namashanu, akabereka Enoshi; Seti aka­gara makore ana mazana masere nama­nomwe shure kwokuberekwa kwaEnoshi, akabereka vanakomana navanasikana; mazuva ose aSeti akanga ari makore ana mazana mapfumbamwe negumi nama­viri, akafa.

Enoshi wakagara makore makumi mapfumbamwe, akabereka Kenani; 10 shure kwokuberekwa kwaKenani Eno­shi akagara makore ana mazana masere negumi namashanu; akabereka vanako­mana navanasikana; 11 mazuva ose aEno­shi akanga ari makore ana mazana ma­pfumbamwe namashanu, akafa.

12 Kenani wakagara makore makumi manomwe, akabereka Maharareri; 13 shure kwokuberekwa kwaMaharareri Kenani wakagara makore ana mazana masere namakumi mana; akabereka va­nakomana navanasikana. 14 Mazuva ose aKenani akanga ari makore ana mazana mapfumbamwe negumi, akafa.

15 Maharareri wakagara makore ma­kumi matanhatu namashanu, akabereka Jaredhi; 16 shure kwokuberekwa kwaJare­dhi, Maharareri akagara makore ana mazana masere namakumi matatu, akabe­reka vanakomana navanasikana; 17 ma­zuva ose aMaharareri akanga ari makore ana mazana masere namakumi mapfu­mbamwe namashanu, akafa.

18 Jaredhi wakagara makore ane zana namakumi matanhatu namaviri, akabe­reka Enoki; 19 shure kwokuberekwa kwaEnoki Jaredhi akagara makore ana mazana masere; akabereka vanakomana navanasikana; 20 mazuva ose aJaredhi akanga ari makore ana mazana mapfu­mbamwe namakumi matanhatu namaviri, akafa.

21 Enoki wakagara makore makumi matanhatu namashanu, akabereka Metu­sera; 22 shure kwokuberekwa kwaMetusera, Enoki wakafamba naMwari makore ana mazana matatu; akabereka vanakomana navanasikana. 23 Mazuva ose aEnoki aka­nga ari makore ana mazana matatu nama­kumi matanhatu namashanu. 24 Enoki aka­famba naMwari, akasazovapo, nokuti Mwari wakamutora.

25 Metusera wakagara makore ane zana namakumi masere namanomwe, akabereka Rameki; 26 shure kwokubere­kwa kwaRameki, Metusera akagara ma­kore ana mazana manomwe namakumi masere namaviri; akabereka vanakomana navanasikana. 27 Mazuva ose aMetusera akanga ari makore ana mazana mapfu­mbamwe namakumi matanhatu namapfu­mbamwe, akafa.

28 Rameki wakagara makore ane zana namakumi masere namaviri; akabe­reka mwanakomana; 29 akamutumidza zita rinonzi Noa, achiti, "Uyu achativa­raidza pabasa redu napakutambudzika kwamaoko edu, zvinobva panyika yaka­tukwa naJehovha." 30 Shure kwokubere­kwa kwaNoa, Rameki akagara makore ana mazana mashanu namakumi mapfu­mbamwe namashanu; akabereka vanako­mana navanasikana. 31 Mazuva ose aRa­meki akanga ari makore ana mazana manomwe namakumi manomwe nama­nomwe, akafa.

32 Noa wakanga ana makore ana mazana mashanu; Noa akabereka Shemu, naHamu, naJafeti.

Copyright information for Shona