Genesis 7

Noa nemhuri yake vanopinda muareka

1 Zvino Jehovha wakati kuna Noa, "Pindai muareka, iwe nemhuri yako yose; nokuti ndakuona iwe kuti wakaru­rama pamberi pangu parudzi urwu. 2Pa­mhuka dzose dzakanaka utore nomwe nomwe, mukono nehadzi yayo; napa­mhuka dzose dzisina kunaka utore mbiri mbiri, mukono nehadzi yayo; 3napashiri dzedenga utore nomwe nomwe, jongwe nemhambo, kuti uraramise marudzi ose ari panyika. 4Nokuti kwasara mazuva manomwe, ipapo ndichanaisa mvura pa­nyika mazuva ana makumi mana nou­siku hunamakumi mana; zvipenyu zvose zvandakaita ndichazviparadza panyika. " 5Noa akaita zvose sezvaakarairwa naJe­hovha.

6Noa wakanga ava namakore ana mazana matanhatu panguva yokuuya kwemvura zhinji panyika. 7Ipapo Noa wakapinda muareka, navanakomana vake, nomukadzi wake, navakadzi vava­nakomana vake, nokuda kwemvura zhi­nji. 8Pamhuka dzakanaka, napamhuka dzisina kunaka, neshiri, nezvose zvinoka­mbaira panyika, 9zvakapinda kuna Noa muareka zviviri zviviri, mukono nehadzi, Mwari sezvaakaraira Noa. 10Mazuva ma­nomwe akati apfuura, mvura zhinji ika­vapo panyika.

11Pagore ramazana matanhatu rou­penyu hwaNoa, nomwedzi wechipiri, nezuva regumi namanomwe romwedzi, nezuva iroro matsime ose apakadzika­dzika akadziurwa, namahwindo edenga akazarurwa; 12mvura zhinji ikanaya pa­nyika mazuva ana makumi mana nousiku hunamakumi mana. 13Nomusi iwoyo Noa wakapinda muareka, naShemu, naHamu, naJafeti, vanakomana vaNoa, no­mukadzi waNoa, navakadzi vatatu vava­nakomana vake pamwechete naye; 14ivo, nemhuka dzose namarudzi adzo, nezvi­pfuwo zvose namarudzi azvo, nezvino­kambaira zvose zvinokambaira panyika namarudzi azvo, nezvinobhururuka zvose namarudzi azvo, neshiri dzose dzamarudzi ose. 15Zvakapinda kuna Noa muareka, zviviri zviviri zvezvipenyu zvose zvinomweya woupenyu. 16Zvose, zvakapinda, zvakapinda zvichiita mu­kono nehadzi, zvose zvipenyu, sezvaaka­rairwa naMwari, Jehovha akamuzaririra mukati.

17Mvura zhinji ikavapo panyika ma­zuva ana makumi mana; mvura ikawa­nda, ikasimudza areka, ikakwiridzirwa pamusoro penyika. 18Mvura ikakwirira, ikawanda kwazvo panyika, areka ikafa­mba pamusoro pemvura. 19Mvura ika­kwirira kwazvo kwazvo panyika, ma­komo marefu ose pasi pedenga rose akafukidzwa. 20Mvura ikakwirira kusvi­kira pamakubhiti ane gumi namashanu pamusoro pawo; makomo akafukidzwa. 21Zvipenyu zvose zvaifamba panyika zvikafa, zvaiti, shiri, nezvipfuwo, ne­mhuka, nezvinokambaira, zvose zvaika­mbaira panyika, navanhu vose; 22zvinhu zvose zvakanga zviine kufema kwo­mweya woupenyu mumhino dzazvo, zvose zvakanga zviri pakaoma pasi, zvi­kafa. 23Zvipenyu zvose, zvakanga zviri pasi pose, zvikaparadzwa, zvaiti, vanhu, nezvipfuwo, nezvinokambaira, neshiri dzedenga; zvikaparadzwa panyika; Noa oga akasara, nezvakanga zviri muareka naye. 24Mvura ikaramba yakakwirira pa­nyika mazuva ane zana namakumi ma­shanu.

Copyright information for Shona