Isaiah 19

Chirevo pamusoro peIjipiti

1 .Chirevo pamusoro peIjipiti.Tarirai, Jehovha akatasva gore rinomhanya, oswedera Ijipiti; zvifananidzo zvichadedera pamberi pake, nomoyo weIjipiti uchanyauka mukati mawo. 2Ndichamutsa moyo yavaIjipiti vamukire vaIjipiti; mumwe nomumwe acharwa nehama yake, mumwe nomumwe nowakavakirana naye; guta richa mukira guta, ushe huchamukira ushe. 3Mweya weIjipiti uchapera mukati mawo; ndichaparadza kufunga kwawo; vachandobvunza zvifananidzo, navanamazango, navauki nen’anga. 4Ndichaisa vaIjipiti muruoko rwamambo ane hasha; mambo anomoyo mukukutu achavabata ushe, ndizvo zvinotaura Ishe, Jehovha wehondo.

5Mvura ichapwa mugungwa, rwizi ruchaderera nokuoma. 6Nzizi dzichanhuwa, hova dzeIjipiti dzichava shoma nokupwa; tsanga nenhokwe dzichaoma. 7Mafuro kunhivi dzaNairi, pamhenderekedzo dzaNairi, neminda yose yakadyarwa yaNairi, zvichaoma, zvichatorwa nemhepo, hazvichazovipo. 8Vabati vehove vachachema, vose vanokandira zviredzo maNairi vachaungudza, vanokanda hutava hwavo mumvura vachapera simba. 9Uye vanobata neshinda yakanatswa, navanoruka micheka michena, vachanyadziswa. 10Mbiru dzichaputswa-putswa; vose vanobatira mubayiro vachava neshungu pamweya.

11Machinda eZoani mapenzi kwazvo; mano amakota akaisvochenjera aFarao ashanduka upenzi; munoreva seiko kuna Farao, muchiti, "Ndini mwanakomana wavakachenjera, mwanakomana wamadzimambo akare?" 12Varipiko zvino ivo vanhu vako vakachenjera? Ngavakuudze zvino; ngavazivise zvakafungwa naJehovha wehondo pamusoro peIjipiti. 13Machinda eZoani ava mapenzi, machinda eNofi akanyengerwa; vakarasisa Ijipiti nzira, ivo vaiva ibwe rekona ramarudzi avo. 14Jehovha akadira mweya wokuramba mukati mavo; vakarasisa Ijipiti nzira pamabasa avo vose, somunhu akabatwa nedoro anodzedzereka pakurutsa kwake.

15Saka Ijipiti haingazovi nebasa chose, ringaitwa nomusoro kana nomuswe, kana nedavi romuchindwe kana nenhokwe.

16Nezuva iro vaIjipiti vachafanana navakadzi; vachadedera nokutya nokuda kwokusimudzwa kworuoko rwaJehovha wehondo; rwaanosimudza pamusoro pavo.

17Nyika yaJudha ichava chityiso cheIjipiti; mumwe nomumwe anozviudzwa achatya nokuda kwomutemo waJehovha wehondo, waakatema pamusoro pavo.

18Nezuva iro maguta mashanu achavapo panyika yeIjipiti, anotaura rurimi rweKanani, vachipika naJehovha wehondo; mumwe achaidzwa Guta rokuparadzwa.

19Nezuva iro pakati penyika yeIjipiti pachava nearitari kuna Jehovha, nembiru pamuganho waro kuna Jehovha.

20Zvichava chiratidzo nechapupu chaJehovha wehondo panyika yeIjipiti; nokuti vachadanidzira kuna Jehovha nemhaka yavamanikidzi, achavatumira muponesi nomurwiri, iye achavaponesa. 21Jehovha achazviratidza kuIjipiti, navaIjipiti vachaziva Jehovha nezuva iro; zvirokwazvo vachamunamata nezvibayiro nezvipo, vachapikira Jehovha mhiko, nokuzviita. 22Jehovha acharova Ijipiti, achirova nokuporesazve; zvino vachadzokera kuna Jehovha, iye achanzwa kunyengetera kwavo achivaporesa.

23Nezuva iro nzira huru ichavapo inobva Ijipiti ichienda Asiria; vaAsiria vachaenda Ijipiti, navaIjipiti vachaenda Asiria; vaIjipiti vachanamata pamwechete navaAsiria.

24Nezuva iro vaIsiraeri vachava rudzi rwechitatu vachitevera Ijipiti neAsiria, vachava ruropafadzo pakati penyika; 25nokuti Jehovha wehondo akavaropafadza, achiti, "VaIjipiti, vanhu vangu, navaAsiria, basa ramaoko angu, navaIsiraeri, nhaka yangu, ngavaropafadzwe."

Copyright information for Shona