Job 19

Jobho anoramba kutenda kuti anorohwa pamusoro pokusarurama kwake, Mwari anomuranga hake asina mhaka, asi achazomurwira

1 Ipapo Jobho akapindura, akati, 2"Muchatambudza mweya wangu kusvikira rinhiko, Nokundipwanya namashoko enyu here? 3Makandituka zvino kagumi; Hamunyari zvamakanditsungirira. 4Kana ndichinge ndatadza hangu, Kutadza kwangu kuchagara neni. 5Kana imi muchida kwazvo kuzvikudza pamusoro pangu, Nokundipa mhosva muchiti ndakatukwa; 6Zivai zvino kuti ndiye Mwari asina kundiruramisa, Akandikomberedza nomumbure wake; 7Tarirai ndinochema ndichiti, `Ndakaitirwa zvakaipa!' Asi handinzwiki; Ndinochema kuti ndibatsirwe, asi handiruramisirwi. 8Akadzivira nzira yangu, kuti ndirege kupfuura; Akaisa rima panzira dzangu. 9Wakandibvisira kurumbidzwa kwangu, Nokunditorera korona yangu pamusoro wangu. 10Akandiputsa kumativi ose, ndakaparadzwa; Akadzura tariro yangu somuti. 11Akandimutsirawo kutsamwa kwake, Akati ndiri mumwe wavadzivisi vake. 12Hondo dzake dzinondiunganira, dzinozvigadzirira nzira kurwa neni. Dzinokomberedza tende rangu nemisasa yadzo. 13Akaisa hama dzangu kure neni, Vazikanwi vangu vava savatorwa chose kwandiri. 14Hama dzangu dzandinyengera, Shamwari dzangu, dzaindiziva, dzakandikanganwa. 15Vanogara mumba mangu, navarandakadzi vangu vanoti ndiri mubvakure; Vanondiona vachiti ndiri mweni. 16Ndinodana muranda wangu, asi haandipinduri, Kunyange ndichimunyengetera nomuromo wangu. 17Kufema kwangu kunosemesa mukadzi wangu, Ndinonyangadza vana vamai vangu. 18Kunyange navana vaduku vanondishorawo; Kana ndichisimuka, vanondipopotera. 19Shamwari dzangu dzose dzaindiziva, dzinondinzvenga, Vose vandaida vandifuratira. 20Pfupa rangu rinonamatira ganda rangu nenyama yangu, Ndasiyirwa ganda rameno angu. 21Ndinzwirei tsitsi, ndinzwirei tsitsi, imi shamwari dzangu; Nokuti ruoko rwaMwari rwandibata. 22Munonditambudzireiko saMwari, Musingaguti nenyama yangu? 23Haiwa, dai mashoko angu ainyorwa zvino, Haiwa, dai ainyorwa pabhuku. 24Dai aitemwa nepeni yedare nomutobvu Aitemwa padombo nokusingaperi. 25Asi ndinoziva kuti Mudzikunuri wangu mupenyu, Uye kuti pakupedzisira uchasimuka panyika; 26Kunyange ganda rangu richinge raparadzwa saizvozvo, Kunyange zvakadaro ndichaona Mwari ndine nyama yangu. 27Ndichamuona ari kurutivi rwangu; Meso angu achaona, asati ari omutorwa; Itsvo dzangu dzapera mukati mangu. 28Kana muchiti, `Tichamutambudza sei!' Mudzi wemhosva zvauri mukati make! 29Ityai munondo; Nokuti kutsamwa kucharohwa nomunondo, Kuti muzive kuti kutonga kuripo."

Copyright information for Shona