Job 2

Satani anorova Jobho pamuviri wake namaronda

1 Zvino rimwe zuvazve vanakomana vaMwari vakati vachindomira pamberi paJehovha, Satani akasvikawo pakati pavo, akamira pamberi paJehovha. 2Jehovha akati kuna Satani, "Wabvepiko?" Satani akapindura Jehovha, akati, "Ndabva pakupota-pota nenyika, napakufamba-famba pairi."

3Jehovha akati kuna Satani, "Wacherekedza muranda wangu Jobho here? Nokuti hakuna munhu akafanana naye panyika, munhu akakwana, akarurama, anotya Mwari, achinzvenga zvakaipa; nazvino anorambira pakururama kwake, kunyange iwe wakandikurudzira kuti ndimuparadze asine mhaka."

4Satani akapindura Jehovha, akati, "Ganda rinotsihwa neganda, zvose zvaanazvo munhu angazviisira upenyu hwake. 5Asi tambanudzai ruoko rwenyu zvino, murove mapfupa ake nenyama yake, ipapo achakushorai pachena."

6Jehovha akati kuna Satani, "Tarira, iye ari paruoko rwako; asi kwoga urege upenyu hwake."

7Naizvozvo Satani akabva pamberi paJehovha, akarova Jobho namaronda akaipa, kubva patsoka dzake kusvikira pamusoro wake. 8Jobho akatora chaenga akazvikwenya nacho; akagara pasi pakati pamadota. 9Ipapo mukadzi wake akati kwaari, "Ucharambira nazvino pakururama kwako here? Shora Mwari, ufe hako." 10Asi iye akati kwaari, "Iwe unotaura sezvinotaura mumwe wavakadzi mapenzi. Tingagamuchira zvakanaka bedzi paruoko rwaMwari, tikasagamuchira zvakaipawo here?" Pazvinhu izvi zvose Jobho haana kutadza nomuromo wake.

Shamwari dzaJobho dzinomushanyira

11Zvino shamwari nhatu dzaJobho dzakati dzichinzwa zvakaipa zvose zvakanga zvamuwira, dzikauya mumwe nomumwe achibva kwake, dzaiti Erifazi muTemani, naBhiridhadhi muShuhi, naZofari muNamati; vakatenderana kundomunzwira tsitsi nokumunyaradza. 12Zvino vakati vachitarira vachiri kure, vakasamuziva, vakachema kwazvo, mumwe nomumwe akabvarura nguvo yake, vakakushira guruva kudenga pamisoro yavo. 13Ipapo vakagara pasi naye mazuva manomwe nousiku hunomwe; asi hakuna nomumwe akataura naye kunyange shoko rimwe; nokuti vakaona kuti njodzi yake yakanga iri huru kwazvo.

Copyright information for Shona