Job 20

Zofari anoti, mufaro wavatadzi ndowenguva duku; pakupedzisira vanorohwa naMwari

1 Ipapo Zofari muNaamati akapindura, akati, 2"Naizvozvo ndangariro dzangu dzinondipindura, Nokuda kwokukurumidza kuri mandiri. 3Ndakanzwa kutuka kunondinyadza, Mweya wokunzwisisa kwangu anondipindura. 4Hauzivi here kuti kubva kare-kare, Kubva pakuiswa kwomunhu panyika, 5Kuti kufara kwavakaipa hakune nguva huru, Nomufaro wavasingadi Mwari kuti ndowechinguva? 6Kunyange kukura kwake kukakwirira kusvikira kudenga, Musoro wake ukasvikira kumakore; 7Kunyange zvakadaro uchaparara nokusingaperi sendove yake; Vaimuona vachati, `Aripiko?' 8Achabhururuka akaenda sokurota, akasawanikwa; Zvirokwazvo, achadzingwa sechinhu chinoonekwa usiku. 9Ziso raimuona haringazomuonizve; Nyangwe nenzvimbo yake haingazomuonizve. 10Vana vake vachatsvaka tsitsi kuvarombo, Maoko avo achadzosera fuma yake. 11Mapfupa ake azere nesimba roujaya hwake, Asi achavata pasi naye paguruva. 12Kunyange kutadza kuchitapira mumuromo make, Kunyange akazvivanza pasi porurimi rwake; 13Kunyange akazvichengeta, akaramba kuzvirega, Akaramba akazvichengeta mumuromo make; 14Kunyange zvakadaro zvokudya zvake zvinoshandurwa muura hwake, Zvava nduru yemvumbi mukati make. 15Wamedza fuma, asi achairutsazve, Mwari achaibudisa mudumbu rake. 16Achasveta uturu hwemvumbi; Rurimi rwenyoka ruchamuuraya. 17Haangatariri nzizi, Nehova dzizere nouchi namafuta. 18Zvaakabatira achazvidzosazve, haangazvimedzi; Haangavi nomufaro wakaenzana nefuma yake yaakawana. 19Nokuti akamanikidza nokurasha varombo; Akatora imba nesimba, asi haangaivaki. 20Zvaakanga asingazivi kudzikama mukati make, Haangachengeti chinhu chimwe chaakanga achifarira. 21Hakune chinhu chakasara chaasina kuparadza; Saka kuguma kwake, hakungarambi kuripo. 22Pakati pezvakawanda zvefuma yake achamanikidzwa; Ruoko rwomumwe nomumwe ari panjodzi rucharwa naye. 23Kana achida kugutsa dumbu rake, Mwari achatuma kutsamwa kwake kukuru pamusoro pake, Achakunisa pamusoro pake, zvive zvokudya zvake. 24Achatiza nhumbi yokurwa yamatare, Uta hwendarira huchamuboora. 25Unoivhomora, ikabuda pamuviri wake; Muromo wayo unobwinya, unobuda panduru yake; Anotya kwazvo. 26Akachengetererwa rima guru ive fuma yake, Moto usina kupfutidzwa nomunhu uchamuparadza; Uchapedza zvakasara patende rake. 27Kudenga-denga kucharatidza zvakaipa zvake, Nyika ichamumukira. 28Zvakaunganidzwa mumba make zvichibva, Nhumbi dzake dzichayerera pazuva rokutsamwa kwake. 29Ndiwo mugove womunhu akaipa waanopiwa naMwari, Nenhaka yaakatemerwa naMwari."

Copyright information for Shona