Job 23

Jobho anochema kuti awane Mwari, kuti agone kuzvirevera amene kwaari, nokuti anoziva kuti haana mhosva

1 Ipapo Jobho akapindura, akati, 2"Kunyange nanhasi ndinonyunyuta ndine shungu; Kurohwa kwangu kwakanyanya kukunda kugomera kwangu. 3Haiwa! Dai ndaiziva kwandingamuwana, Kuti ndisvike ipo pachigaro chake. 4Ndairondedzera mhaka yangu pamberi pake, Ndaizadza muromo wangu nenharo. 5Ndaiziva mashoko aanopindura nawo, Ndainzwisisa zvaanondiudza. 6Angaita nharo neni nesimba rake guru here? Kwete; asi anganditeerera hake. 7Apo akarurama angataurirana naye; Kuti ndisunungurwe nokusingaperi pamutongi wangu. 8Tarira, ndinopfuura mberi, asi haapo; Uuye shure, asi handimuoni; 9Nokuruoko rworuboshwe, kana achibata, asi handigoni kumuona; Anozvivanza paruoko rworudyi, kuti ndirege kumuona. 10Nokuti iye anoziva nzira yandinofamba nayo; Kana akandiidza, ndichabuda ndakaita sendarama. 11Rutsoka rwangu rwakaramba ruchitsika paakatsika iye; Ndakarambira panzira yake, handina kutsauka. 12Handina kudzoka pamurairo wemiromo yake; Ndakachengeta sefuma mashoko omuromo wake kupfuura mugove wezvokudya zvangu. 13Asi iye anorangarira chinhu chimwe, ndianiko angamudzora? Zvinoda moyo wake, ndizvo zvaanoita. 14Nokuti anoita zvandakatemerwa; Nezvinhu zvizhinji zvakadai zviri kwaari. 15Saka ndinotambudzika pamberi pake; Kana ndichimufunga ndinomutya. 16Nokuti Mwari akatorera moyo wangu simba, waMasimbaose akandivhundusa. 17Nokuti handina kuparadzwa nokuda kwerima, Kana nokuda kwerima guru rakafukidza chiso changu."

Copyright information for Shona