Job 24

Jobho haanzwisisi kuti vatadzi vanoregereiko kurohwa.

WaMasimbaose anoregereiko kutara nguva dzokutonga? Vanomuziva vanoregereiko kuona mazuva ake? Vanoshandura miganho varipo; Vanopamba mapoka amakwai, vachiafudza. Vanotinha mbongoro yenherera, Vanotora nzombe yechirikadzi vachiita rubatso. Vanodzinga varombo panzira; Varombo venyika vanovanda vose. Tarira, sembizi murenje Vanobudira kumabasa avo, vachishingairira zvokwadi; Renje rinovapa zvokudya zvavana vavo. Vanocheka zvavanodya kusango; Vanounganidza mazambiringa avakaipa. Vanovata usiku hwose vasina zvavakafuka, Pachando havana chavangazvifukidza nacho. Vakanyorova nokupfunha kwemvura yamakomo, Vanombundikira dombo nokushaiwa pokutizira. Varipo vanobvuta nherera pazamu ramai, Nokutora rubatso rwavarombo; 10 Naizvozvo vanofamba vasina zvavakafuka, Vanotakura zvisote vane nzara; 11 Vanosvina mafuta mukati mamasvingo avanhu ava; Vanotsika zvisviniro zvamazambiringa avo, vachifa nenyota. 12 Vanhu vanogomera mukati meguta rina vanhu vazhinji, Uye mweya yavakakuvadzwa inochema; Kunyange zvakadaro Mwari haane hanya nezvisina kururama. 13 Ndivo vanovenga chiedza; Havazivi nzira dzacho, Havarambi vachifamba pamakwara acho. 14 Muurayi anomuka kana kwoedza, anouraya murombo neanoshaiwa; Usiku wakafanana nomubi. 15 Ziso remhombwewo rinomirira rubvunzavaeni, Achiti, "Hakune ziso richandiona;" Ndokufukidza chiso chake. 16 Usiku vanopaza dzimba; Masikati vanozvipfigira; Havazivi chiedza. 17 Nokuti mangwanani akaita serima guru kwavari vose; Nokuti vanoziva kutyisa kwerima guru. 18 Iye anofambisa pamusoro pemvura; Mugove wavo wakatukwa panyika; Haachafambi nenzira yeminda yemizambiringa. 19 Kuoma nokupisa kunopedza mvura yechando; Ndizvo zvinoita Sheori navakatadza. 20 Chizvaro chichamukanganwa; honye dzichatapirirwa Uye kusarurama kuchavhunwa somuti. 21 Iye unoparadza han’a isingabereki; Haaitiri chirikadzi zvakanaka. 22 Anobvisa vane simba nesimba rake; Kana iye achisimuka, hakuna munhu anoziva kana achararama. 23 Mwari anovagarisa vakachengetwa, vachivimba nazvo; Asi meso ake anotarira nzira dzavo. 24 Vanokudzwa; gare-gare vaenda; Vanodukupiswa, vanobviswa panzira savamwe vose, Vanochekwa semisoro yehura dzezviyo. 25 Kana zvisina kudaro zvino, ndiani angati ndine nhema, Nokushaisa mashoko angu simba here?

Copyright information for Shona