Job 26

Jobho anotenda mashoko aBhiridhadhi kuti Mwari ndiye mukuru kupfuura vose

1 Ipapo Jobho akapindura, akati, kwaari 2"Iwe wakabatsira sei asine simba! Wakaponesa sei ruoko rusine simba! 3Wakapa mano sei asina kungwara, Nokududzira kwazvo zivo yazvokwadi! 4Wakataurira aniko mashoko awa? Mweya wakabuda kwauri ndowaaniko? 5Vakafa vanodedera Pasi pemvura navagere mukati mayo. 6Sheori rakashama pamberi pake, Kuparadza hakune chifukidzo. 7Anotatamura rutivi rwokumusoro pasine chiro, Anoturikira nyika pasine chinhu. 8Anosungira mvura mumakore ake makobvu; Asi gore haribvaruki nokurema kwayo. 9Anofukidza chigaro chake choushe, chirege kuonekwa, 10Akatara muganho pamusoro pemvura, Kusvikira pakuparadzana kwechiedza nerima. 11Mbiru dzedenga dzinodedera, Nokuvhunduka nokutuka kwake. 12Anomutsa gungwa nesimba rake, Nenjere dzake anoparadza Rahabhi. 13Denga rinoshongedzwa nomweya wake; Ruoko rwake rwakabaya nyoka inokurumidza. 14Tarira, izvi ndiwo mudzivo woga wenzira dzake; Haiwa, tinongonzwa zeve-zeve roga renzwi rake! Asi kutinhira kwesimba rake ndianiko angakunzwisisa?"

Copyright information for Shona