Job 30

Asi zvino vanhu vose vanomuseka

1 "Asi zvino vaduku kwandiri vanondiseka, Ivo vandaishovora kuisa madzibaba avo pambwa dzamapoka angu. 2Simba ramaoko avo ringandibatsireiko? Ivo vakapererwa nesimba kwazvo. 3Vaonda nokushaiwa nenzara; Vanotetena ivhu rakaoma murima ramatangwaza nokuparadzwa. 4Vanotanha zvinovava pamakwenzi; Midzi yomurara ndizvo zvokudya zvavo. 5Vanodzingwa pakati pavanhu; Vanovashoverera sembavha. 6Vanofanira kugara pamipata yakasviba, Pamakomba enyika namatombo. 7Vanorira pakati pamakwenzi; Vanounganira pasi porukato. 8Ndivo vana vamapenzi, zvirokwazvo vana vavanhu vakaipa; Vakadzingwa panyika vachirohwa. 9Zvino ndava chiimbo chavo, Ndava shumo yavo. 10Vanondisema, vanomira kure neni, Havaregi kupfira mate pachiso changu. 11Nokuti iye akasunungura rukungiso rwake akanditambudza; Vakarasha tomu pamberi pangu. 12Vasina maturo vanosimuka kurudyi rwangu; Vanosundira makumbo angu, Vanozvigadzirira nzira dzavo kundiparadza. 13Vanoparadza nzira yangu, Vanowedzera njodzi yangu, Ivo vanhu vasina mubatsiri. 14Vanouya vakafanana navanopinda pakakoromoka pakuru; Vanomhanyira kwandiri pakati pamasvingo akakoromoka. 15Zvinotyisa zvandivinga, Vanodzinga kukudzwa kwangu semhepo; Kufara kwangu kwapfuura segore. 16Zvino mweya wangu wadururwa mukati mangu; Mazuva enjodzi andibata. 17Panguva yousiku mapfupa angu anoururwa mukati mangu, Uye zvinondibaya hazvizorori. 18Nesimba rake guru nguvo yangu yachinyikara; Rinondisunga sehuro dzejasi rangu. 19Iye akandiwisira mumatope, Ndava seguruva nedota. 20Ndinochema kwamuri, asi hamundidaviri; Ndimire, asi munongonditarira. 21Mashanduka hamune tsitsi neni; Munonditambudza nesimba roruoko rwenyu. 22Munondisimudza nemhepo, munonditasvisa pamusoro payo; Munondinyangarisa mudutu remhepo. 23Nokuti ndinoziva kuti muchandiisa kurufu, Nokuimba yakatarirwa vapenyu vose. 24Ko munhu, anonyura, haangatambanudzi ruoko here; Pakutambudzika kwake haangaridzi mhere here? 25Ko handina kuchema akanga ari panjodzi here? Mweya wangu wakanga usine shungu pamusoro powaishaiwa here? 26Ndakati ndichitarira zvakanaka zvakaipa zvikasvika, Ndakati ndichimirira chiedza, rima ndokusvika. 27Ura hwangu hunovira, hauzorori; Mazuva okutambudzika andivinga. 28Ndinochema ndisina mushana; Ndinosimuka pakati peungano, ndichichema kubatsirwa. 29Ndava hama yamakava, Neshamwari yemhou shiri. 30Ganda rangu rasviba, rinokwatuka kwandiri; Mapfupa angu atsva nokupisa. 31Naizvozvo mbira dzangu dzashanduka kuchema, Uye nyere yangu rava inzwi ravanochema misodzi."

Copyright information for Shona