Job 38

Mwari anopindura, anoratidza Jobho simba rake risinganzwisiswi rinoonekwa pakusika kwake nokuraira kwake zvose

1 Ipapo Jehovha akapindura Jobho, ari pachamupupuri, akati, 2"Ndianiko uya anodzima zano rangu achiriita rima Namashoko asine zivo here? 3Chizvisunga chiuno chako zvino somurume; Nokuti ndichakubvunzisisa, iwe undidudzire. 4Iwe wakanga uripiko panguva yandakateya nheyo dzenyika? Chidudzira, kana une zivo iwe. 5Ndianiko akatara kukura kwayo, kana uchizviziva? Kana ndianiko akaiyera norwonzi? 6Ko nheyo dzayo dzakateyiwa pamusoro pei? Kana ndianiko akateya ibwe rayo rekona? 7Panguva yakaimba nyeredzi dzamambakwedza pamawa, Uye vanakomana vose vaMwari vachipururudza nomufaro? 8Kana ndianiko wakadzivira gungwa nemikova, Panguva yokudzutuka kwaro, richibuda pachizvaro; 9Panguva yandakaita gore nenguva yaro, Uye rima guru uve mucheka wokuriputira nawo; 10Panguva.yandakaritarira muganho waro, Ndikariisira mazariro nemikova, 11Ndikati, `Ungasvikira pano, asi haungapfuvuri; Mafungu ako, anozvikudza, achadzivirirwa pano?' 12Iwe wakatongoraira mangwanani kubva pakutanga kwamazuva ako here, Ukaratidza mambakwedza nzvimbo yawo here? 13Kuti abate migumo yenyika, Vakaipa vazuzwe vabve pairi here? 14Zvinoshanduka sevhu kana richitsikwa nechisimbiso, Zvinhu zvose zvichionekwa sapanguvo. 15Vakaipa vanodzitirirwa chiedza chavo, Ruoko, runozvikudza, runovhuniwa. 16Iwe wakatongopinda pamatsime egungwa here? Kana wakatongofamba pakadzikadzika pasi here? 17Masuo orufu akatongokuzarurirwa here? Kana wakatongoona masuo omumvuri worufu here? 18Wakatongonzwisisa upamhi hwenyika here? Dudzira, kana uchizviziva zvose. 19Nzira iripiko inoenda kunogara chiedza, Kana riri rima, nzvimbo yaro iripiko? 20Kuti undozviisa kumiganho yazvo, Uye kuti uzive nzira dzinoenda kumusha wazvo here? 21Unenge unoziva hako, nokuti wakanga wakazvarwa panguva iyo! Mazuva ako anenge akawanda kwazvo! 22Wakatongopinda panovigwa fuma yamazaya echando here, Kana wakatongoona panovigwa fuma yechimvuramabwe here? 23Izvo zvandakachengetera nguva yenhamo, Nezuva rokurwa nehondo here? 24Chiedza chinoparadzaniswa nomutoo upiko, Uye mhepo inobva mabvazuva inopararira seiko panyika? 25Ndianiko akacherera boporodzi remvura mugero, Kana kuratidzira mheni yomutinhiro nzira yayo; 26Kuti mvura iniswe panyika isina vanhu, Parenje pasina vanhu; 27Kuti ivhu rakasiyiwa nerakaparadzwa rigutswe; Uye bumhudza rimereswe here? 28Ko mvura inonaya inababa here? Kana ndianiko wakazvara madonhedza edova? 29Mazaya echando akabuda muchizvaro chaaniko? Uye chando chokudenga ndianiko akachibereka? 30Mvura inogwamba sebwe, Gungwa rakadzika rinogwamba pamusoro paro. 31Ko iwe ungasunga sumbu reChinyamutanhatu, Kana kusunungura zvisungo zveOrionhi here? 32Iwe ungabudisa Mazaroti panguva yawo here? Kana ungagona kufambisa Arikituro navanakomana vayo here? 33Iwe unoziva mitemo yokudenga here? Iwe ungagona kuraira ushe hwazvo panyika here? 34Ko iwe ungasvitsa inzwi kumakore, Kuti ufukidzwe nemvura yakawanda here? 35Iwe ungagona kutuma mheni, kuti dzifambe, Dzichiti kwauri, `Tiri pano,' here? 36Ndianiko akaisa uchenjeri mukati mamakore matema? Kana ndianiko akapa nyeredzi njere? 37Ndianiko angagona kuverenga makore nohuchenjeri hwake here? Kana ndianiko angagona kudurura hombodo dzemvura dzokudenga? 38Kana guruva richiungana pamwechete, Namavhinga achinamatirana here? 39Ko iwe ungavhimira shumbakadzi, Kana kugutsa vana veshumba here? 40Kana idzo dzichitsivama panzvimbo dzadzo, Nokurambira pakavanda dzichivandira here? 41Ndianiko anogadzirira gunguvo zvokudya zvaro,

Copyright information for Shona