Job 39

1"Iwe unoziva nguva inobereka ngururu here? Kana iwe ungaona kana nondo dzichibereka here? 2Iwe ungagona kuverenga mwedzi yokutora kwadzo mazamu here? Kana iwe unoziva nguva yadzinobereka nayo here? 3Dzinokotama, ndokubereka vana vadzo, Dzinorasha ushungu hwadzo. 4Vana vadzo vanosimba, vanokurira kusango; Vanoenda vakasadzokazve. 5Ndianiko akaregedza mbizi isina kusungwa? Kana ndianiko akasunungura zvisungo zvembizi? 6Ndakaita renje imba yayo, Nenyika yebare hugaro hwayo. 7Inozvidza bope romuguta, Hainzwi kuchaira kwomuchairi. 8Nyika yamakomo ndiwo mafuro ayo, Inotsvaka mashizha ose matema. 9Ko nyati ingatenda kukubatira here? Kana ingavata pachidyiro chemombe dzako here 10Ko iwe ungasunga nyati negashu rayo mumuhoronga, Kana ingaputsa mavhinga ichikutevera here? 11Ungaitenda, zvaine simba guru here? Kana kuiregera basa rako here? 12Ungavimba nayo kuti iise zviyo zvako kuguta, Nokuzviunganidzira paburiro rako here? 13Mhou inofara namapapiro ayo; Ko mapapiro ayo neminhenga yayo zvino hunyoro here? 14Nokuti inosiya mazai ayo pasi pavhu, Inoadziyisa muguruva, 15Ichikanganwa kuti angapwanyiwa netsoka dzavanhu, Kana kuti angatsikwa nezvikara. 16Inovangararira vana vayo savanenge vasati vari vayo; Kunyange yakatambudzikira pasina, haine hanya; 17Nokuti Mwari wakaitorera huchenjeri, Haana kuipa njere. 18Panguva yainosimuka kuti itize, Inoshora bhiza nomutasvi waro 19Iwe wakapa bhiza simba raro here? Ndiwe wakashongedza mutsipa waro nezenze rinopepereka here? 20Iwe wakarichirikisa semhashu here? Simba rokupfeza kwaro rinotyisa. 21Rinoteta pasi mumupata, richifarira simba raro; Rinobuda kundoshongana navarume vakashonga nhumbi dzokurwa nadzo. 22Rinoseka kutya, harivhunduswi; Haridzoki kana richiona munondo. 23Goba rinorira pamusoro paro, Uye pfumo nebakatwa zvinopenya. 24Rinopedza pasi nokutsamwa nehasha; Harimiri kana richinzwa. inzwi rehwamanda.' ' 25Nguva ipi neipi kana hwamanda ichirira, rinoti, `Hekani!' Rinofembedza kurwa kana kuchiri kure, kutinhira kwamachinda, nebope. 26Ko ruvangu runoengerera nohuchenjeri bwako here, Ruchitambanudzira mapapiro arwo kurutivi rwezasi here? 27Ko gondo rinokwira nokuraira kwako, Richindovaka dendere raro pakakwirira here? 28Rinogara padombo, richivatapo, Pashongwe yedombo napanhare. 29Rinonan’anidza zvokudya zvaro riripo, Meso aro anozviona zviri kure. 30Vana varowo vanosveta ropa; Pane chakaurawa ndipo pariri.

Copyright information for Shona