Job 40

Jobho anozvininipisa, Mwari anoraira Jobho kuti kana asingatendi kuti Mwari akarurama, iye afambise zvose panyika amene

1 Zvino Jehovha akapfuura kupindura Jobho, akati, 2"Ko munhu, anokakavara, angaita nharo nowaMasimbaose here? Anoita nharo naMwari ngaapindure." 3Ipapo Jobho akapindura Jehovha, akati 4"Tarirai, ini ndiri muduku hangu; ndingakupindurai here? Ndinofumbira muromo wangu. 5Ndakataura kamwe, asi handingapindurizve; Zvirokwazvo kaviri, asi handingapamhidzizve." 6Ipapo Jehovha akapindura Jobho ari muchamupupuri, akati, 7" Chizvisunga chiuno chako zvino somurume; Ndichakubvunzisisa, iwe undipindure. 8Ko iwe unoda kukanganisa kutonga kwangu, Unoda kundipa mhosva, kuti iwe ururamiswe here? 9Iwe unoruoko rwakafanana norwaMwari here? Iwe ungatinhira nenzwi rakafanana nerake here? 10Chizvishongedza zvino noukuru nokukudzwa; Ufukidze nokurumbidzwa noumambo. 11Durura hasha dzako dzinopfachuka; Utarire mumwe nomumwe anozvikudza, umuninipise. 12Tarira mumwe nomumwe anozvikudza, umuderedze. Tsika pasi vakaipa ipapo pavamire. 13Uvavige pamwechete paguruva; Sunga zviso zvavo pakavanda. 14Ipapo ndichakurumbidzawo, Ndichiti ruoko rwako rworudyi rungakuponesa. 15Tarira zvino mvuu, yandakaita pamwechete newe; Inodya uswa senzombe. 16Tarira zvino simba rayo riri muchiuno chayo; Kusimba kwayo kuri pamakakava edumbu rayo. 17Inotsvikidza muswe wayo somusidhari; Marunda ezvitumbi zvayo akarukwa-rukwa. 18Mapfupa ayo akafanana nendarira ine mhango; Mbabvu dzayo dzakafanana namazariro amatare. 19Ndiyo huru pamabasa aMwari; Iye, akaiita, akaipa munondo wayo. 20Zvirokwazvo, makomo anoivigira zvokudya zvayo; Ipapo panotamba mhuka dzose dzesango. 21Inovata pasi pemiti yemirotusi, Pamumvuri wetsanga napamurove. 22Miti yemirotusi inoifukidza nomumvuri wayo; Mikondachando yomurukova inoipoteredza. 23Tarira, kana rwizi rukafema nokunze, haidederi; Haityi, kunyange Jorodhani rukazara kusvikira pamuromo wayo. 24Ko munhu ungaibata kana yakarindira here, Kana kuurura mhino dzayo norwauro here?

Copyright information for Shona