Job 41

1"Ko ungagona kubata ngwena nechiredzo, Kana kutsikirira rurimi rwayo norwonzi here? 2Ungagona kupinza rwauro pamhino dzayo, Kana kuurura rushaya rwayo nechikokovono? 3Ko ingakunyengetera zvikuru here? Kana ingataura mashoko manyoro kwauri? 4Ingaita sungano newe here, Kuti uiite muranda wako nokusingaperi? 5Ungatamba nayo sezvaungaita neshiri here? Kana ungaisunga kuti vanasikana vako vatambe nayo? 6Mapoka avabati vehove angaitengesa here? Vangaigovera vatengi? 7Ungagona kuzadza ganda rayo nemiseve yenzeve here, Kana musoro wayo namapfumo ehove? 8Isa ruoko rwako pamusoro payo; Rangarira kurwa, haungapamhidzizve. 9Tarira, tariro yake hapana; Munhu haangaori moyo nokuiona bedzi here? 10Hakuna munhu anotyisa angatsunga kuivamba, Zvino ndianiko angagona kumira pamberi pangu here? 11Ndianiko akatanga kundipa, kuti ndifanire kumuripirazve? Zvose zviri pasi pedenga rose ndezvangu. 12Handinganyarari kurondedzera mitezo yayo, Kana simba rayo, kana muturu wayo wakanaka. 13Ndianiko angagona kubvisa nguvo yayo yokunze? Ndianiko angapinda pakati pemisara miviri yameno ayo? 14Ndianiko angagona kuzarura mikova yechiso chayo? Pameno payo panotyisa kwazvo. 15Makwande ayo, ane simba, ndiko kuzvikudza kwayo; Akabatanidzwa nechisimbiso chakabata. 16Ari pedo nepedo, Mhepo haigoni kupinda napakati pawo. 17Akabatanidzwa; Anonamatirana, haangaparadzaniswi. 18Kuhotsira kwayo kunopenya chiedza; Meso ayo akafanana namafungiro amangwanani. 19Mumuromo mayo munobuda mazhenje anopfuta; Masasaradzi omoto anobarika achibvamo. 20Utsi hunobuda pamhino dzayo, Sapahari inovira nenhokwe dzinopfuta. 21Mweya wayo unobatidza masimbe, Uye murazvo womoto unobuda mumuromo mayo. 22Simba rinogara mumutsipa wayo, Kutyisa kunotamba pamberi payo. 23Nyama dzayo dzakabatanidzwa kumativi ose, Dzakasimba pairi, hadzingazununguswi. 24moyo wayo wakasimba sebwe; Zvirokwazvo, wakasimba seguyo. 25Kana ichisimuka, vane simba vanotya; Vanopenga nokuvhunduswa. 26Kana munhu akaitema nomunondo, haune simba; Kunyange nepfumo, kana nomuseve, kana matare anopinza. 27Iyo inoti matare mashanga, Uye ndarira danda rakaora. 28Museve haungaitizisi; Mabwe anoposhwa nechifuramabwe inoti makoto. 29Tsvimbo dzakaita samakoto; Inoseka kana ichinzwa kuunga kwebakatwa. 30Pasi payo pakafanana nezvaenga zvinocheka; Inoita sokukwekweredza chireyi chine mbambo mumatope. 31Inovirisa mvura yakadzika sehari; Inoita gungwa samafuta okuzora. 32Inotara nzira inopenya shure kwayo; Zvimwe munhu ungati, mvura yakadzika yachena vhudzi. 33Panyika hapana chakafanana nayo, Chakaitwa chisina kutya. 34Inoona zvose zvakakwirira; Ndiyo mambo wezvikara zvose zvinozvikudza."

Copyright information for Shona